Folkehelse og levekår henger sammen med utviklingen i næringslivet

Antall arbeidsledige er en sentral indikator når sysselsettingen i kommunen måles, men er også en viktig faktor i et folkehelseperspektiv.

init left menu

Arbeidsmarked og folkehelse

Arbeidsmarkedssituasjonen i regionen har stabilisert seg. Regionen opplevde høyere arbeidsledighet i 2015 og 2016, men denne har blitt noe redusert inn i 2017. Helt ledige i Vest-Agder utgjør 3,2 prosent og sammenliknet med august 2016, har det vært en nedgang på 16 prosent i ledigheten. Det kan se ut til at regionens arbeidsliv har klart å fange opp mange av de ledige, en del har nok valgt etterutdanning, andre har flyttet andre steder for å få seg jobb.

Kristiansand er blant de kommunene i fylket med sterkest nedgang siste år. Ved utgangen av august 2017 var 3,6 % av arbeidsstyrken helt ledig. Selv om antall ledige går tilbake, har ikke antall arbeidsplasser (sysselsatte) økt i kommunen. Dette kan ha sammenheng med at en økt andel har trukket seg ut av arbeidsstyrken. Det er heller ikke noe som tyder på at endringene i arbeidsmarkedet kommer utsatte grupper og langtidsledige til gode.

Inntektsforhold, arbeidsforhold, og utdanningslengde har betydning for sosial ulikhet i helse. Lav tilknytning til arbeidslivet gjør mennesker mer utsatt for levekårsproblemer. Kristiansand skårer dårligere enn landsgjennomsnittet på flere sentrale levekårsindikatorer. Figuren under viser et utvalg av indikatorer som kan gi et bilde at helse- og levekårsutfordringene i Kristiansand. Indikatorene er indeksert mot verdiene for landet som helhet.

Figur 6: Forholdet mellom Kristiansand kommune og Norge på utvalgte indikatorer som har betydning for helsetilstanden i befolkningen og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

Figuren viser helseindikatorer for Kristiansand i forhold til landet. Klde: Folkehelseinstituttets statistikkbank, bearbeidet av Kristiansand kommune.

Kristiansand skårer likt landet på de fleste indikatorer, og bedre på for eksempel overvekt, frafall i videregående skole og deltagelse i fritidsorganisasjon. Kommunen har likevel utfordringer når det gjelder forskjell i levealder mellom personer med lavest utdanning og personer med høyest utdanning, hyppigheten av uføretrygdede blant personer 18-44 år og arbeidsledige 15-29 år.

Nyere tall fra NAV Agder viser imidlertid at gruppen helt ledige 15-29 år i Kristiansand har falt fra 4,4 % til 2,5 % det siste året. Det er flere barn som lever i husholdninger med lavinntekt, mindre enn 60 % av medianinntekten. Dessuten bor barn hos eneforsørger noe hyppigere i Kristiansand enn i landet som helhet. Lavinntekt er en risikofaktor for både atferdsproblemer og psykiske plager hos barn.

Forfatter: Hide Fjukstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00