Behov for omstilling, verdiskapning og vekst

Kristiansandsregionens verdensledende teknologibedrifter innen olje- og gass og prosessindustri står for en vesentlig del av verdiskapingen på Sørlandet. Dette har i stor grad bidratt til regionens sterke vekst, men gjør regionen også sårbar for konjunkturer.

init left menu

Næringsliv

I løpet av de siste årene har situasjonen endret seg kraftig. Liten eller ingen etterspørsel har gitt store utfordringer og kraftig nedbemanning i enkelte bransjer også inn i 2017. Ifølge SSB vil dette fortsette også i 2018.

Det er en utfordring å beholde kompetent arbeidskraft i regionen i nedgangstider. Generelt er det slik at de som har høy utdanning, takler omstilling bedre enn de med lav utdanning. Evnen til å utvikle og ta i bruk ny kunnskap er viktige konkurransefaktorer for norsk næringsliv. Den kan være avgjørende for omstilling i eksisterende næringer eller som grunnlag for nye næringer.

Kristiansandsregionen er fortsatt blant landets sterkeste eksportregioner til tross for nedgangen hos leverandørbedriftene til olje og gass. Markedene for eksportindustrien er svært konjunkturutsatt og preget av store svingninger. Svak kronekurs de siste årene har imidlertid gjort fallet mykere samlet sett for næringslivet i og med at eksportindustrien har hatt store fordeler ved en svak krone. Noe også reiselivsbransjen nyter godt av.

Til tross for tilbakegang er nivået på industrisysselsetting fortsatt høyere på Agder enn i landet for øvrig. Vest- Agder er blant de tre fylker i landet med størst industrisysselsetting. Men Agder er svakere i forhold til kunnskapstunge servicebedrifter enn andre viktige regioner i Norge. En noe sterkere IKT bransje vil ha stor betydning for lokalt næringslivs konkurranseevne i årene som kommer. Kristiansandsregionen har i mange år ligget blant topp 10 regioner i NHOs Nærings NM med tanke på nyetableringer. I de siste årene har regionen falt en del ned på statistikken og er nå blant de middels gode.

I perioden fra 2012 til og med 2016 har det vært en sterk økning i etablering av enkeltmannsforetak og AS' er. Kristiansandsregionen utgjør nærmere 51 % av nyetableringene i Agderfylkene. Bildet kan synes å reflektere situasjonen i offshoresektoren. Det er betydelig nedgang i antall AS som etableres innen vitenskapelig og teknisk tjenesteyting samtidig som det etableres mange enkeltpersonforetak i samme bransje etter store nedbemanninger.

De seneste årene er det etablert flere uavhengige miljøer for gründere og etablerere. Disse miljøene og gründerhusene utfyller de etablerte institusjoner i virkemiddelapparatet som EVA senteret og Innoventus Sør, og er viktige for å fremme gründerkultur i regionen.

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00