Utfordringsbilde

Utfordringsbilde beskriver dagens hovedutfordringer for Kristiansand og danner bakgrunn for kommunens årlige budsjett og handlingsprogram. Eksempler på tema er klimaendringer, levekår og arealbruk.

init left menu

Utviklingstrekk

Demografi, omstrukturering av næringsliv og levekår er noen av utfordringene for Kristiansand. Klimaendringer får også større betydning i årene som kommer. Her ser vi flommen ved Boen Bruk i høst. Foto: Svein Tybakken.

Globale megatrender som at vi lever lenger og blir flere eldre, temperaturendringer som følge av CO2-utslipp, urbanisering, digitalisering, økt andel innbyggere under fattigdomsgrensen, økte flyktningstrømmer og økende grad av ulykker og katastrofer vil påvirke kommunen i stor grad. De viktigste utfordringene for byen og regionen er store forandringer i demografien, omstruktureringer i næringslivet, endringer i sykdomsbildet og levekårsutfordringer i befolkningen generelt.

Globaliseringen medfører internasjonal integrering og utveksling av informasjon, handel og kultur. Verden blir mindre fordi man kan kommunisere bedre og mer effektivt på tross av geografisk avstand, og at en får et stadig mer flerkulturelt samfunn. Økt globalisering medfører også økt konkurranse om å tiltrekke seg næringsaktiviteter og kompetent arbeidskraft.

Endringene påvirker vår region både direkte og indirekte. Det er kommunene som må håndtere endringene som opprinnelig kommer fra et internasjonalt komplekst bilde. Kommunen ser behov for å være mer «resilient», mer rustet for å forebygge, håndtere endringene, og ikke minst blir det å se muligheter endringene gir viktigere.

På de neste sidene kan du lese et utdrag av de viktigste utfordringene for byen vår. Det er hentet fra kapittel 2 i hoveddokumentet forslag til handlingsprogram 2018-20121. Innhold og hele dokumentet "Utfordringsbildet for Kristiansand 2017" finner du som vedlegg nede på denne siden.

Innhold i dokumentet "Utfordringsbildet for Kristiansand 2017"

Dokumentet er et viktig oppslagsverk over ulike tema og brukes også i kommunal planstrategi, kommuneplanen og annet overordnet planarbeid. Det justeres årlig.

I dokumentet kan du lese mer om:

 • Globale utviklingstrekk:
  Klimaendring, demografisk endring, urbanisering og digitalisering
 • Økonomi og ressurser:
  Styringsmessige og tjenestespesifikke forhold som angår kommunen som virksomhet, økonomiske rammebetingelser og ressurser
 • Befolkning, næring og innovasjon:
  Befolkningsutvikling, alderssammensetning og flerkulturell befolkning
  Næringsutvikling og innovasjon
 • Folkehelse og levekår (samfunnsutvikling og tjenestetilbud):
  Helse og levevaner 
  Samfunnsdeltagelse: arbeidsledige, inntekt 
  Kompetanse og utdanning
  Godt bomiljø: forurensing, utemiljø i boligområder og kulturtilbud i lokalområder, kriminalforebygging og trygghet
  Oppvekst: inkluderende, grunnleggende ferdigheter og psykisk og fysisk helse
 • Arealdisponering og utbygging:
  Klimavennlig bystruktur og transport
  Klimatilpassing og risikoutsatte arealer
  Arealendringer og utbyggingspress
  Utbyggingsbehov: boliger, skoler og infrastruktur

Utfordringsbilde vedlegg

Utfordringsbilde for Kristiansand 2017

Lenker

Statistikkportalen 
Kommuneplanen 
Veldreven og effektiv kommune (nyhetssak 16.10.2017 - kommunens nettside)
Alle vedlegg i forslaget til budsjett og handlingsprogram 2018-2012

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:27