Utfordringer

- Kapasiteten på vann- og avløpsnettet på østsiden av byen er dårlig og vil kreve store investeringer. En tydelig prioritering av utbyggingsområdene er viktig. Utvikling av campus Gimlemoen og helsebyen Eg er sentrale områder i den kompakte byutviklingen. Dette er noen av hovedutfordringene fremover, sier teknisk direktør Ragnar Evensen.

init left menu

Digitalisering og SmartBy

 – Digitalisering står høyt på dagsorden i kommunen. Vi er inne i en moderniseringsprosess som er ønskelig og nødvendig. Det skal legges til rette for digital kommunikasjon med innbyggerne. Utfordringen er at det ikke finnes klare standardiseringer innenfor verken digitalisering av tjenester eller SmartBy-utviklingen, og det er ikke jobbet samlet og metodisk med satsingen, sier Evensen. 

Havn

– Det er avgjørende at vi finner en løsning som ivaretar det langsiktige arealbehovet for utvikling av en framtidsrettet havn i Kongsgård/Vige, sier teknisk direktør. - Løsningen må ivareta behovene til regionenes næringsliv og sikre nasjonale funksjoner. Samtidig skal havneutviklingen ta nødvendig hensyn til øvrig samfunnsutvikling og byutvikling.

Planlegging og prosjektering av anlegg

– Parkvesenet har en økt belastning på arbeidsoppgaver i forbindelse med planlegging og prosjektering av et økt antall anlegg. Kommunen har en større forpliktelse i forbindelse med fortettingssaker der det stilles krav til bidrag til opparbeidelse av felles grøntanlegg. Dette kommer i tillegg til arbeidet som vil følge av gjennomføring av gatebruksplanen, forteller teknisk direktør. – Både Parkvesenet og ingeniørvesenet bør få styrket bemanningen for å raskt kunne levere detaljplanlegging av prosjekter.

Bilpark og parkering

Kristiansand parkering har fått ansvar for lade-infrastruktur til kommunens rundt 400 tjenestebiler, og ingeniørvesenet overtar ansvar for reparasjon og vedlikehold av bilparken. Plan for gatebruk og parkering, ny parkeringsforskrift og fritak for el-biler gir nye driftsoppgaver og krav til ny kompetanse i selskapet.

Vedlikehold bygg

– Behovet for midler til vedlikehold av kommunale bygg er fortsatt stort, sier teknisk direktør Evensen. – Vi har et etterslep på ca. 25 mill. kr. Dette gjelder både formålsbygg og utleiebygg. Utleiebyggene har i mange år vært gjenstand for mangelfullt vedlikehold. Konsekvensen er at porteføljen gir store utfordringer både for kommunen som eier, samt brukere/leietagere av byggene. Utfordringene vises gjennom økende forfall, fallende leieinntekter og økt tomgangsleie.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 26.10.2017 08:40