Investeringer

Ny buss-stasjon, flomsikringstiltak, ENØK-tiltak og friluftsliv- og nærmiljøprosjekter er blant noen av mange tiltak i teknisk sektor for kommende år som skal bidra til kompakt byutvikling i en grønn innovasjonsby.

init left menu

Investerer i ny buss-stasjon til 20 millioner

I 2018 starter arbeidet med å bygge den nye buss-stasjonen i Vestre-Strandgate. Asplan Viak har tegnet en trivelig, gjennomsiktig busspaviljong med tak i tre og lett tilgjengelighet for alle.

Ny buss-stasjon er en av de store investeringene vi starter å bygge på i 2018, forteller teknisk direktør Ragnar Evensen. – Vi bygger opp igjen paviljongen i Wergelandsparken og har på lista også en rekke tiltak for gjennomføring av gatebruksplanen, skoleveier, gang og sykkelveier, ny gang - og sykkelbro over Otra, utskifting av gangbruer ved Haus og Hagen, utvidelse av veibredder i boligområder, flere ladepunkter for el-biler, lekeplasser, friluftsliv- og nærmiljøprosjekter og utskifting til ledlamper i lysløyper.

- For å sikre drikkevann for byen har vi også et større prosjekt på over 100 millioner kroner som skal gi oss en reserve drikkevannskilde på østsida i samarbeid med Lillesand, sier teknisk direktør.

Flomforebyggende tiltak

– Vi har gjennom flere år jobbet med å skifte ut vann- og avløpsnettet i Kvadraturen, flomsikringstiltak i Auglandsbukta, forbedring av dammer og nye kulverter en rekke steder. Hadde ikke dette vært gjort ville vi ha opplevd mange flere flomskader første helga i oktober i år, sier teknisk direktør Ragnar Evensen.

– På investeringslista fremover har vi ytterligere en rekke tiltak på utbedring av vann- og avløpsnettet som koster over 300 millioner. I tillegg utskifting av pumper og forbedring av flere dammer. Vi håper med dette også for forståelse for at kommunen må grave i veier og eiendommer for å gjøre forholdene bedre, sier teknisk dirketør.

Bygg og båtplasser

Kristiansand Eiendom gjør gjennom bygningsvedlikehold en rekke ENØK-tiltak som på sikt spares inn på oppvarmingsutgifter. Det skal gjennomføres flere radonforebyggende tiltak, universell utforming og brannsikring i kommunale bygg.

Småbåthavnene er også på lista, og ny flytebrygge på Justvik, ny brygge i Lindebø småbåthavn og oppgradering av en rekke bryggeplasser skal gjennomføres i 2018.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert 25.09.2017 14:13
Sist endret: 30.10.2017 09:38