Innsparinger

– Vi startet et eget drifts- og vedlikeholdsprosjekt i 2016 som skal sikre bedre samordning internt og effektivisere tjenester, sier teknisk direktør Ragnar Evensen. – Vi ser på sentralisering av vakt og sikkerhet, felles bilordning, felles drift av grøntanlegg, tømming av søppeldunker i Kvadraturen, felles sonestasjon for idrett og Kristiansand eiendom. Noen av tiltakene gir en konkret innsparing og andre fører til kvalitetsheving av tjenesten.

init left menu

Innsparingstiltak

Sektoren har i perioden 2018 til 2021 følgende innsparingskrav:

Tall i 1000 kr

I 2018-kroner

Tiltak

HP 2018

HP 2019

HP 2020

HP 2021

Plan-, bygg og oppmålingsetaten - årsverk

-210

-210

-210

-210

KE: Energiprogram trinn 3

-1 490

-1 490

-1 490

-1 490

KE: Energiprogram trinn 4

-550

-1 660

-2 770

-3 880

Redusert priskompensasjon sektor 5.1

-280

-560

-850

-1 130

Redusert priskompensasjon sektor 5.2

-410

-820

-1 230

-1 640

Drift og vedlikehold

-250

-630

-750

-750

Sum

-3 190

-5 370

-7 280

-9 080

Forklaring til tabellen:
Reduksjonen i priskompensasjon er fordelt ut på enhetene utfra driftskostnader eks. lønn.

Energiprogram 3
Fortløpende investeringer i blant annet varmepumper gir økt effekt i HP perioden

Energiprogram 4
Kristiansand eiendom, KE,  løfter energiøkonomiseringen til et nytt nivå og forventer besparelser fra nye investeringer i bygg hvor fokus er satt på elementer som for eksempel CObehovsstyring av ventilasjonsanlegg, etterisolering av ventilasjonskanaler og bytte til LED lys i formålsbyggene.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 26.10.2017 09:11