Teknisk

– Realisering av gatebruksplanen for Kvadraturen og Business Region Kristiansand er to viktige satsinger for teknisk sektor i handlingsplanen for kommende år, sier teknisk direktør Ragnar Evensen. – Vi jobber målrettet for en kompakt byutvikling i en grønn innovasjonsby under byens nye visjon, «en skapende by med ambisjoner»!

init left menu

Kompakt byutvikling

-Teknisk sektor jobber for en kompakt byutvikling i en grønn innovasjonsby, sier fv: Parkeringssjef Raymond Solaas, teknisk direktør Ragnar Evensen, parksjef Aase M. Hørsdal og byingeniør Terje Lilletvedt. Foto: Ragna Marie Henden

 – I utviklingen av en kompakt by er den vedtatte gatebruksplanen for Kvadraturen et viktig verktøy, sier teknisk direktør Ragnar Evensen.

– En kompakt by er også et ledd i vårt bidrag til å redusere klimautslippene. På bakgrunn av gjeldende klimaavtaler skal Kristiansand redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030, og 80-90 prosent innen 2050, sier Evensen.

– Bystyret vedtok 21. juni 2017 Gatebruksplanen for Kvadraturen og Vestre havn som en overordnet og strategisk temaplan. Her legges det til rette for en fremtidsrettet utvikling i samsvar med overordnede målsettinger for samordnet bolig - , areal- og transportpolitikk, sier Evensen. –  I tråd med kompakt byutvikling skal Kvadraturen være – og bli - et attraktivt og vitalt regionsenter innen næring, kultur og kompetanse.

– Nå er det viktig at alle parter jobber målrettet for å realisere planene i tråd med hva Bystyret vedtok i juni i år. Kristiansand parkering, parkvesenet og ingeniørvesenet er viktige avdelinger i teknisk sektor som samarbeider for å gjennomføre planene, sier teknisk direktør.

– Dersom Kristiansand skal bli det lavutslippssamfunnet vi sikter mot må det jobbes metodisk og målrettet. Vi må ha en bystruktur som reduserer behovet for transport. Trafikkveksten skal skje til fots, sykkel og buss. Dette ligger som premiss for utvikling av en bymiljøavtale, og handler i svært stor grad om areal- og transportplanlegging, sier teknisk direktør, som har ansvar for kommunens overordnede samfunnsplanlegging og planlegging av byens fysiske miljø.

– For å få til dette er det ikke bare viktig å bygge boliger på rett plass, men også å etablere besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter i nærheten. En kompakt byutvikling vil gi økt behov for investering i kommunal infrastruktur. I folkehelsesatsingen også er markaområder en viktig satsing, og vi jobber nå med en overordnet plan for opprusting og utvikling av friområder og turløyper, forteller Evensen.

Grønn innovasjonsby

– Kristiansand kommune har i sin nye kommuneplan vedtatt å ta posisjonen som grønn innovasjonsby i Norge. Vi har tidligere hatt en posisjon som miljøby som vi nå bygger videre på, sier Evensen.

– Kristiansand er sentrum i en region med grønn konkurransekraft og kort vei til kontinentet. Næringsliv, offentlig sektor og akademia i regionen samarbeider tett om utvikling av grønn energiproduksjon og teknologi. Her kommer også kommunens næringslivssatsing på Business Region Kristiansand inn som et viktig verktøy for samarbeid og innovasjon.

Klimatilpasning

– Klimatilpasning er viktig for å redusere risiko ved ekstremvær og naturkatastrofer. Vi har friskt i minne høstens ekstremvær med skadeflommer for innbyggere, infrastruktur og eiendommer, sier teknisk direktør.

– Separering av vann og avløpsnettet i Kvadraturen er godt i gang. Videre jobbes det med alternative flomveier og finne bedre løsninger for lokal håndtering av regnvann. Det er et stort behov for oppgradering og vedlikehold av dammer, og vi har startet arbeidet med oppgradering av 6 av de 26 dammene som ingeniørvesenet har ansvar for.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 26.10.2017 08:49