Utfordringer

I tillegg til digitalisering og heltid, har organisasjonssektoren fokus på følgende hovedutfordringer:

init left menu

Kommunesammenslåing

Sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand blir en stor utfordring for organisasjonene i alle tre kommunene fram mot at etableringen av den nye storkommunen Kristiansand er et faktum 1. januar 2020. Mye arbeid er i gang og fellesnemda har fått sitt mandat. Syv ulike administrative prosjekter er under etablering og prosjektleder og kommende rådmann ansettes 1. februar 2018. Prosjektet ledes midlertidig av organisasjonsdirektøren i Kristiansand kommune. 

– Organisasjonssektoren tilbyr mye av våre ressurser inn i prosessen. Mange av våre enheter vil være sentrale bidragsytere til de ulike prosjektene. Det blir utfordrende og krevende å finne balansen mellom den daglige driften og bidraget inn i de prioriterte prosjektene. Organisasjonssektoren vil bidra til at kommunesammenslåingen blir vellykket og god for nye Kristiansand, sier fungerende organisasjonsdirektør Åse Førland Velle.

K3-prosjektene skal være med å danne følgende beslutningsbasis i 2018:

• Kunnskapsgrunnlag: Kartlegging av status, utfordringer, nøkkeltall, nasjonale føringer, planer og utviklingsområder
• Grunnlagsdokument: Satsingsområder, mål og strategier
• Organisasjonsplan: Organisering, lokalisering, roller- og funksjonsbeskrivelser
• Synliggjøre og dokumentere effektiviseringsgevinster på kort og lang sikt (bærekraftig)

Nytt kvalitetssystem

Organisasjonssektoren har et hovedansvar for å etablere et kvalitetssystem med avvikshåndtering i hele kommuneorganisasjonen. Kristiansand kommune har frem til 2017 manglet et helhetlig kvalitetssystem. Det har kun vært en blanding av frittstående kvalitetssystemer og diverse håndbøker på ulike plattformer. Det er derfor kjøpt inn et elektronisk verktøy for å samle styrende dokumenter og meldinger om avvik og hendelser i ett felles Kvalitetssystem for hele kommunen.

– Rådmannen legger stor vekt på at alle sektorene skal ha en kultur for stadig å forbedre kvaliteten i tjenestene våre. Det betyr også at det må meldes fra om hendelser og avvik. Kvalitetssystemet skal benyttes av alle og vil være et godt hjelpemiddel til å bygge en slik kultur, sier Åse Førland Velle.

Den felles ordningen for melding av avvik, hendelser og forbedringsforslag i Kvalitetssystemet. Denne delen av systemet vil bli tatt i bruk av hele kommunen i 2018. Arbeidet med å flytte over styrende dokumentasjon til det nye Kvalitetssystemet vil starte i 2018 og krever at sektorene setter av tid til å overføre dokumenter.

Arrangementer til Kristiansand

Målsetting om å få store arrangementer til Kristiansand har ikke vært et prioritert område tidligere. I løpet av 2016 og 2017 har det foregått et arbeid for å se på hvordan dette kan organiseres. Forslag til organisering og finansiering foreligger og avklares innen 1. januar 2018. Satsingen er tenkt prosjektorganisert og skal være et samarbeid mellom USUS, Business Region Kristiansand og Kristiansand kommune. Arbeidstittel for prosjektet er «Møtebyen Kristiansand».

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00