Investeringer

IKT og digitalisering preger investeringsbudsjettet for organisasjonssektoren.

init left menu

Styrkert satsing på digitale tjenester

Rådmannen ser behov for å styrke satsingen på videre digitalisering av tjenestetilbudet for innbyggerne, og det er mange ulike prosjekter som må prioriteres og igangsettes i hele organisasjonen. Det er satt av 20 millioner kroner i handlingsprogramperioden til dette. 

Investeringsprosjekter

    2018-2021  

2018

2019

2020

2021

(Tall i hele 1000) 

Prosjekt-
kostnad

 Sum  

 

 

 

 

IT-kapasitet/sikkerhet

 

8000

2000

2000

2000

2000

Digitalisering

12000

9000

3000

2000

2000

2000

Dokumentsenteret oppgradering

   1200

1200

300

300

300

300

KRK-IKT oppgradering/utv.

12350

11300

2850

2850

2800

2800

Kvalitetssystem/avvikssystem

 

338

338

 

 

 

Digitalisering - fordeles sektorer

 

20000

5000

5000

5000

5000

 Sum

 

 49838  

13488

12150

12100

12100

IT kapasitet og sikkerhet

Prosjektet benyttes til nødvendige tiltak for å bringe den tekniske infrastrukturen opp på gjeldende standarder. Det omfatter blant annet oppgraderinger av datanettet, kapasitetsøkninger i serverparken og ulike sikkerhetstiltak. Noen av tiltakene er i tråd med planlagte behov, mens andre behov igjen kommer som en følge av akutte hendelser.

Digitalisering

Programmet skal bidra til økt selvbetjening på nett for innbyggere og næringsliv, ved økt digitalisering, integrering med fagsystem og gi tilgjengelighet via ID-porten. Digitaliseringsprogrammet er blant annet benyttet til delfinansiering av ny kommuneportal, utrulling av SvarUT-løsningen, etablering av felles IT-arkitektur og MinSide. Programmet har også finansiert nytt styringssystem for informasjonssikkerhet i teknisk sektor. Videre avsetning av midler vil skje gjennom søknader knyttet til digitaliseringsprogrammet, der hvert prosjekt finansieres og skilles ut som selvstendige investeringsprosjekter.

IKT-Dokumentsenteret-oppgradering

Det er nødvendig med årlig oppgradering av sak/arkivsystemet ettersom leverandøren tilfører nye moduler med eksempelvis automatisering av arbeidsprosesser som krever nyeste versjoner.

KRK-IKT oppgradering/utvikling

Prosjektet omfatter ulike oppgraderings-/reinvesteringstiltak som blant annet skal gi bedre styring av trafikken mot serverne til helse- og sosialsektorens nettverk og reinvestering i dagens back-up-løsning. Bevilgningen skal dekke reinvestering i dagens Sharepoint-løsning som passerer fem års levetid i 2017, og må oppgraderes til nye versjoner. Dette har betydning for funksjonalitet i Sharepoint, Exchange og Office. I tillegg vil investeringsprosjektet bidra til en nødvendig oppgradering i kommunens datarom.

Kvalitetssystem/avvikssystem

Organisasjonssektoren har ansvar for å etablere et kvalitetssystem med avvikshåndtering for hele kommuneorganisasjonen. Tilleggsbevilgningen på 338.000 kr tilføres eksisterende investeringsprosjekt 4600060. Samlet investeringskostnad kommer på 570.000 kr.

Digitalisering - fordeles sektorer

Det er mange ulike prosjekter som må prioriteres og igangsettes i organisasjonen. Det er blant annet viktig å bidra til at Helse- og sosialsektoren lykkes og får utnyttet potensialet som ligger i trygghets- og helseteknologi. Det er også behov for å utvikle bedre digital kompetanse for ansatte og ledere, og utvikle mer effektiv kommunikasjon av tjenester på Servicetorvet.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00