Organisasjon

Digitalisering av tjenester og flere ansatte i heltidsstillinger er to av de tunge prosjektene organisasjonssektoren har fokus på i handlingsprogramperioden.

init left menu

Fortsatt satsing på digitale tjenester

Satsingen på digitalisering skal gi innbyggerne flere døgnåpne selvbetjeningsløsninger. Illustrasjonsfoto: Svein Tybakken/Scanstockphoto
– Organisasjonssektoren fortsetter satsingen på digitalisering. Det er viktig for innbyggerne å ha et godt tilbud av døgnåpne selvbetjeningsløsninger. Digitalisering vil også ha betydning for en mer strømlinjet og effektiv organisasjon, som igjen gir besparelser slik at ressurser kan flyttes til tjenesteområder der det vil kreves mer innsats fremover. Det er laget en handlingsplan for digitale satsinger de kommende årene og vår nyansatte porteføljeforvalter har 30 prosjekter å håndtere mens like mange ligger i kø som forslag fra sektorene. Et sett kriterier for prosjektene skal fremover hjelpe rådmannens ledergruppe å prioritere riktig, sier konstituert organisasjonsdirektør Åse Førland Velle.

I kriteriene som skal sørge for god prioritering av digitaliseringsprosjektene etterspørres blant annet hvor nødvendig prosjektet for å kunne levere tjenester, i hvor stor grad det understøtter kommunens overordnede mål, hvor stor gevinst det er for både bruker og kommunen at tjenesten digitaliseres og også i hvilken grad prosjektet understøtter etableringen av nye Kristiansand kommune.

– Det er et omfattende arbeid som krever forenkling av tjenester på tvers av alle sektorene. Organisasjonssektoren har også en rolle i å bidra til at helse- og sosialsektoren lykkes med digitalisering av tjenestetilbudet, som trygghets- og helseteknologien de er godt i gang med, sier Førland Velle, som også er tydelig på at digitalisering handler om kunnskap og holdninger blant de ansatte.

– Vi har stort behov for å bygge digital kompetanse og forståelse for nye måter å jobbe på. Her vil vi benytte blant annet e-læring og stadig mer ta i bruk de digitale alternativene i post- og arkivbehandling – både for ansatte og ledere. I grunnlaget for utvikling av gode tjenester for innbyggerne er det sentralt at kommunikasjonsverdiene aktiv og åpen skal bidra til at innbyggere får god informasjon om tjenester, rettigheter og plikter, samt sikre medvirkning, dialog og samhandling, sier Førland Velle. 

Heltidsprosjektet

Organisasjonssektoren skal lede arbeidet med å innføre heltidsstillinger som norm i Kristiansand kommune. Foto: Anders Martinsen fotograferPolitikerne har bedt rådmannen sørge for at hele organisasjonen i Kristiansand kommune utvikler en heltidskultur i. Arbeidet vil innebære et sterkt fokus på kultur og holdninger, system og strukturer. Konkrete målsettinger for 2018 blir blant at utlysninger av 100 prosent-stillinger skal være hovedregel. Permisjonsreglementet skal også gjennomgås slik at også heltid er i fokus ved tilrettelegging.

– Heltidsprosjektet kan gi en vinn-vinn-situasjon for både brukerne, arbeidsgiver og den ansatte. Et klart argument for heltidsstillinger er at det er bedre for brukere å ha færre ansatte å forholde seg til. For den enkelte ansatte betyr heltidsstilling mer å leve av. For både arbeidsgiver og ansatt vil hele stillinger med stor sannsynlighet medføre sterkere kollegialt forhold og tilknytning til arbeidsstedet. Dette har i sin tur betydning for lavere sykefravær, sier konstituert organisasjonsdirektør Åse Førland Velle.

Organisasjonssektoren har ansvaret for interne støttetjenester til hele kommunen og publikumsrettede oppgaver i Servicetorvet. Sektoren har også ansvar for gjennomføring av kommune-, fylkesting- og stortingsvalg, samt felles løsninger innenfor IT, kommunikasjon, dokumentforvaltning og personalområdet. Organisasjonssektoren består av følgende enheter: Politisk og administrativt sekretariat, Servicetorvet, personalenheten inkl. lærlingekontoret, KR-IKT (Kristiansandsregionens interkommunale IKT-samarbeid), kommuneadvokaten, kommunikasjonsenheten og dokumentsenteret.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:36