Investeringer

Forslag til investeringer i oppvekstsektoren.

init left menu

 

Tall i 1000 kr

      I løpende   kroner
InvesteringsprosjekterProsjekt-
kostnad
       2018-2021HP 2018HP 2019HP 2020HP 2021
  SumInntekt    

IKT-undervisning/ digitalisering

Løpende

41 400

0

8 400

11 000

11 000

11 000

Uteområder skole/   barnehage

Løpende

4 000

0

1 000

1 000

1 000

1 000

Strakstiltak

Løpende

4 000

0

1 000

1 000

1 000

1 000

Barn- og Familie

 

0

0

0

0

0

0

Investeringsprosjekt  Kristiansand Eiendom - barnehage

70   000

34 119

0

500

0

15 246

18 373

Investeringsprosjekt Kristiansand  Eiendom - skole

 783 133

968 344

0

220 801

349 909

188 681

208 952

Inkluderer idrettshall på Kringsjå og barnehagedelen på Mosby oppvekstsenter. 

Sum

853 133

1 051 863

0

231 701

362 909

216 927

240 325

IKT undervisning/digitalisering

Dette er en løpende bevilgning som brukes til å bygge ut og vedlikeholde infrastruktur og fordele penger til skolene for utskiftning/anskaffelse av EDB-utstyr.

Bevilgningen har tidligere år vært på 4 mill.kr årlig. Fra 2018 øker den årlige bevilgningen med 4,4 mill. kr og fra 2019 med 6,6 mill. kr i forhold til 2017. Økningen finansieres ved at rådmannen foreslår å bevilge 2,4 mill. kr, resterende finansieres av sektoren ved å omgjøre driftsmidler i skole til investering.

Bevilgningen til IKT skal muliggjøre gjennomføring av sektorens IKT-plan som legger opp til innfasing av «1:1-dekning» for alle elever. Bevilgningen benyttes også mot barnehage i et begrenset omfang.

Utendørsarbeider ved skolene

Også dette er en løpende bevilgning som i kombinasjon med spillemidler og egeninnsats brukes til å utvikle selvaktiviserende lekemiljø ved skolene. Dette skjer etter en samlet plan/prioritering. En mindre andel av bevilgningen kan også brukes mot barnehage. De dårligste barnehagene prioriteres først. Arbeidet står sentralt i sektorens satsing på folkehelse. Det er imidlertid en utfordring at det ikke er avsatt midler til reparasjon og vedlikehold av utomhusanleggene.

Strakstiltak

Penger i denne posten brukes til å dekke kostnader med nødvendig tilrettelegging på skoler i henhold til lovbestemte krav som ikke ligger under Kristiansand Eiendoms ansvar. I hovedsak gjelder dette bygningsmessige tilpasninger som må gjøres når en elev med spesielle behov (oftest hørsel, rullestol) begynner på en skole. Bevilgningen er ikke tilstrekkelig til å løse mer omfattende behov. 

Investeringsprosjekter 

InvesteringsprosjekterFerdig

 

 

Justvik OPS

Årsskiftet   2017/18

Holte utvidelse/ventilasjon

Oppstart 2018

Oddemarka ventilasjon

Oppstart  2018

Benestad, kjøp av tomt

2019

Kringsjå skole

Skolestart 2020

Mosby oppvekstsenter

Desember 2020

Søppelboder barnehage

2018

Midtre Vågsbygd oppfølging strukturutredning

Oppstart tiltak 2020

Sentrumsbarnehager, avsetning

Oppstart 2021

Havlimyra barnehage - utvidelse

2021

Havlimyra skole - utvidelse

2021

Skole

Justvik skole-OPS omregnet

Justvik skole ble ved rullering av handlingsprogrammet 2014-2017 vedtatt bygget og driftet bygningsmessig av private aktører i en OPS-kontrakt. Det foreligger en utkjøpsklausul som gir kommunen anledning til å kjøpe ut bygget ved overtakelse. I egen sak er det redegjort for forholdet med anbefaling om ikke å benytte seg av denne muligheten. Skolen skal ha plass til 260 elever og ferdigstilles ved årsskiftet 2017/2018. OPS-leien løper fra januar 2018 og aktiveres da i investeringsregnskapet.

Holte skole utvidelse/ventilasjon

Skolens ventilasjonsanlegg må bygges om fra «naturlig ventilasjon» til balansert ventilasjon. Skolen har slitt med inneklimaproblemer siden den var ny. Elevtallsprognosene viser behov for en moderat utvidelse av Holte skoles tre trinnfløyer med ett klasseareal på hver. I tillegg er det nødvendig å utvide kjøkkenfunksjonen noe. Oppstart bygging planlegges tidlig i 2018 og ferdigstillelse til skolestart 2019. Ett trinn må på rullering ha midlertidige løsninger ca. 6 mnd. av gangen i byggeperioden.

Oddemarka skole-utredning/ventilasjon

Skolen ble bygget i 2000-01 med naturlig ventilasjon. Dette fungerer i likhet med Karuss og Holte ikke tilfredsstillende. Prosjektet ble ved forrige rullering fremskjøvet i den politiske behandlingen fra 2020 til 2018. Prosjektet var da ikke tilfredsstillende utredet, og det var gjort en avsetning basert på grove kalkyler. Ved denne rulleringen er det foretatt en grundig gjennomgang av behovene og foretatt noe prosjektering. Kostnadsrammen er derfor økt, og gjenspeiler de faktiske tiltakene som må gjennomføres. Det planlegges byggestart våren 2018, med ferdigstillelse i løpet av 2019. I forbindelse med gjennomføring av prosjektet må halve skolen flytte ut, i to puljer. Det er krevende å få etablert hensiktsmessige midlertidige løsninger for et så stort antall elever og ansatte.

Benestad-tomt oppvekst

Kristiansand Eiendom har fremforhandlet en avtale mellom Kristiansand kommune og utbygger av boligområdet på Benestad. Avtalen sikrer kommunen bl.a. arealer til oppvekstsenter. Det er en kontraktsforpliktelse til utbetaling som forventes å inntre i 2018.

Kringsjå skole m/flerbrukshall

Kringsjå skole og flerbrukshall bygges ny for ca. 280 elever. Idrettshallen og skolen integreres for å oppnå maksimale sambruksgevinster. Reguleringsplanen og skisseprosjektet angir ny plassering for skolen lengre syd på tomta enn der skolen ligger i dag. Ny adkomst vil skje via Rosshagen med oppgradert infrastruktur (vei, parkering og gang- og sykkelvei). Skolen kan drives tilnærmet normalt i byggeperioden, med enkelte tilpasninger når det gjelder adkomst og uteareal. Byggestart er høsten 2018, ferdigstillelse til skolestart 2020, som forutsatt ved forrige rullering.

Mosby oppvekstsenter (skole/barnehage) - alt. nybygg

Prosjektet gjennomføres slik det er vedtatt tidligere. Det betyr oppstart våren 2019, og ferdigstillelse høsten 2020. Mosby barnehage (som ligger et annet sted) legges inn sammen med skole, og dagens barnehagebygning selges eller avvikles. Det ble i 2013 opprettet barnehageplasser (nå ca. 30) i lokalene til skolen. Enheten ble da definert som oppvekstsenter. Ved årsskiftet 2014/2015 ble også Mosby barnehage organisatorisk innlemmet i Mosby oppvekstsenter. Skoledelen dimensjoneres for 220 elever, barnehagedelen for 120 barn. For å oppnå tilstrekkelig uteareal, erverves tilleggsareal som i kommuneplanen er avsatt til tjenesteyting. I forbindelse med prosjektet vil det bli behov for omfattende midlertidige løsninger.

Strukturendringer skole ev. rehabilitering

Skolestrukturutredningen som er vedtatt gjennomført i Vågsbygd-området starter høsten 2017. På bakgrunn av utredningen blir det fremmet forslag til tiltak som gjelder endring av struktur med nødvendige utbyggingstiltak, alternativt rehabilitering av Fiskå og/eller Åsane. I investeringsbudsjettet er det lagt inn en avsetning på til sammen 200 mill. kr som muliggjør oppstart av tiltak fra 2020.

Havlimyra skole – utvidelse

Elevtallet på ungdomstrinnet på Lund vil stige betydelig fra 2020. En utvidelse av kapasiteten er nødvendig. Ut fra elevtilhørighet ville beste løsning være å utvide både Oddemarka og Havlimyra, men tidligere analyser har fastslått at Oddemarka ikke har nok utendørs arealer til å kunne utvides. For øvrig ville en utvidelse på to skoler blitt vesentlig dyrere. Det er lagt inn full finansiering av utvidelsen av Havlimyra med oppstart i 2020, ferdigstillelse til 2021. Skolen dimensjoneres da for ca. 400 elever. Fellesarealene er allerede dimensjonert for flere elever enn skolen har i dag, og utvidelsen vil derfor bestå i en utvidelse av elevarealene, med et påbygg mot nordvest.

Wilds Minne, avsetning

Det er gjort en liten avsetning på 1,5 mill. kr i 2021 til utvidelse/nybygg på Wilds Minne skole. Prognoser viser at skolen bør utvides til ca. 500 elever.

Barnehage

Mosby oppvekstsenter, barnehage – avsetning

Det vises til kommentarer om oppvekstsenteret under skole.

Søppelboder ved 10 barnehager

Det ligger inne 500 000 kroner i 2018 til å fullføre arbeidet med å bygge søppelboder ved barnehagene.

Havlimyra barnehage-utvidelse

Justneshalvøya og Justvikområdet har hatt dårlig barnehagedekning. Derfor ble det til barnehagestart i 2017 etablert 46 midlertidige barnehageplasser i modulbygg ved Havlimyra barnehage. Ved forrige rullering av handlingsprogrammet ble det avsatt midler til oppstart av permanent utbygging med 80 plasser i 2020. I forbindelse med behandling av barnehagebehovsplan 2017-2020 ble det vedtatt oversendelsesforslag om å utrede gjenåpning av barnehagen ved Justvik bydelssenter fremfor utbygging på Havlimyra. Det vises til egen sak som gir nærmere vurderinger og begrunnelsen for at utvidelse av Havlimyra er det økonomisk gunstiste og mest realistiske alternativet som dermed er lagt til grunn i handlingsprogrammet. Barnehagen ligger fullfinansiert med byggestart i 2020, og ferdigstillelse til sommeren 2021. Ny prognoser viser at utbyggingen kan reduseres fra 80 til ca. 50 plasser. Det tilsvarer den kapasitet som er bygd opp midlertidig.

Barnehager i sentrum og Grim inkl. utredning

Det er usikkerhet rundt fremtidig drift av flere barnehager i sentrum på grunn av bygningsmessige forhold. Som et kortsiktig tiltak er Fergefjellet barnehage kjøpt av kommunen.

Sløyden barnehage med plass til 24 barn, som har tilhold i et gammelt bolighus i Posebyen, ble ved forrige rullering vedtatt nedlagt og solgt i 2018. Forventede salgsinntekter er innarbeidet i investeringsbudsjettet. Til denne rulleringen av handlingsprogrammet er det gjort en utredning som skisserer tomtemuligheter, reguleringsbehov og økonomi knyttet til flytting eller ny barnehage innenfor Kvadraturen/randsonen. Utredningen konkluderer med en anbefaling om barnehage i tilknytning til EVA-senteret/Stiftsgården. Barnehagen vil kunne erstatte en av sentrumsbarnehagene (Kløvergården eller Fergefjellet) og ha kapasitet til å ta barnetallsvekst på Lund. Andre alternativer som er vurdert er å utvikle Fergefjellet eller ny barnehage i området Frobusdalen v/ Gartnerløkka. Disse alternativene vurderes imidlertid å ha større begrensninger som støy, forurensning og tomtestørrelse enn alternativet som foreløpig er foretrukket. Det er gjort en avsetning på 4 mill. kr i slutten av perioden, det kan tilsi en oppstart ved årsskiftet 2021/2022. Det forutsettes at lokalisering behandles som egen sak senere eller som del av rullering av handlingsprogram 2019-2022.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00