Innsparinger

Forslag til innsparinger for oppvekstsektoren.

init left menu

Tall i 1000 kr

I 2018- kroner

Innsparingskrav2018201920202021

Redusert   priskompensasjon fordeles på alle deler av virksomheten:

 

 

 

  

Det er vedtatt et innsparingstiltak på alle sektorer ved å gi redusert priskompensasjon. Det er lagt opp til en opptrapping av innsparingen hvert år i perioden. Oppvekstsektoren fordeler kravet på hele virksomheten. I praksis vil dette innebære et flatt trekk.

 Barnehage:  -210  -410  -620  -810
 Barn og familie:  -400  -800  1 200  -1 590
 Skole: -740  -1 470 -2 210 -2 920

Innsparing for å dekke inn bemanningsnorm i barnehage

 

 

-5 130

-10 250

Rådmannen foreslår at ca. 30 % av utgiftene til ny bemanningsnorm i barnehage fra 2020 legges inn som et uspesifisert innsparingskrav på oppvekstsektoren, foreløpig plassert på skole. Ved neste rullering av handlingsprogrammet vil dette kravet bli vurdert igjen i forhold til eventuelle endrede rammebetingelser fra staten, endret kostnadsbilde og sektorens og kommunens samlede prioriteringer for perioden 2019-2022. Dersom kravet blir stående, vil det medføre redusert tjenestekvalitet og ramme mellom- og ungdomstrinn særlig. Dette på grunn av den spesifikke styrkingen og forventningen om økt lærertetthet på 1.-4. trinn.

 

Sum innsparing

-1 330

-2 680

-9 160

-15 570

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00