Oppvekst

I løpet av 2021 skal alle grunnskolene ha nettbrett eller pc til alle elevene.

init left menu

Nettbrett eller pc til alle elever

Rådmannen foreslår at alle elever i grunnskolen skal få tilgang til hvert sitt nettbrett eller hver sin pc. (Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune)

Situasjonen i dag er grovt sett at to elever deler på én pc eller annen digital enhet, mye av det gammelt og tregt. Rådmannens forslag i handlingsprogrammet markerer dermed en betydelig oppgradering.

Rådmannen foreslår å bruke til sammen 37,4 millioner kroner fra 2018 til 2021 til gradvis innkjøp av nytt utstyr til skolene. Nesten 10 av millionene er friske penger, noe er penger som omdisponeres i sektoren, mens resten av utgiftene dekkes ved at overføringene til skolene omgjøres fra drifts- til investeringsmidler.

Forslaget er å kjøpe nettbrett til alle elevene på 1.-3. trinn og bærbare pc-er til elevene på mellom- og ungdomstrinnet. Det første nye utstyret skal være på plass til de første elevene til skolestart høsten 2018.

– Vi legger opp til en stor satsing. Senest til skolestart høsten 2021 skal alle grunnskolene ha nytt utstyr til alle elever. Samtidig skal lærerne få bedre opplæring i hvordan de skal bruke IKT som et selvsagt redskap for læring i skolehverdagen, sier konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland.

Konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland. (Foto: Ragna Marie Henden, Kristiansand kommune)

Han forteller at det er til dels store forskjeller mellom skolene i dag. Ved noen skoler er det allerede nesten én maskin til hver elev, ved andre skoler må tre-fire elever dele på en eldre maskin.

– Hensikten med forslaget er at alle skolene skal ha kjøpt nytt utstyr til alle elevene i løpet av de neste årene. Det er også slik at mange av lærerne er veldig dyktige på å bruke ny teknologi i undervisningen, mens andre har behov for å skaffe seg bedre kompetanse. Derfor legger vi ikke bare opp til å fornye datamaskin-parken. Vi skal også forsterke opplæringen av lærere, og jobbe for at både lærere og elever opplever bruk av digitale verktøy som en naturlig del av læringen i skolen, sier oppvekstdirektøren.

14. november får oppvekststyret forslaget til ny IKT-strategi for grunnskolen. Der blir dagens status og veien framover omtalt. 

Antall ansatte i barnehager

Stortinget vil trolig snart vedta en ny lov som sier hvordan bemanningen i barnehager landet over skal være fra 1. august 2018. Samtidig kommer det ny forskrift som sier noe spesifikt om hvor mange av disse som skal være pedagoger.

Rådmannen har lagt inn penger til å møte de forventede kravene om pedagogisk bemanning både i kommunale og private barnehager fra neste høst.

Han har også lagt inn penger til å møte sannsynlig vedtak om samlet bemanning. Signalene fra staten er at det ikke kommer friske penger til kommunene for å oppfylle de nye kravene til antall ansatte pr. barn. Det betyr at kommunens utgifter til bemanning i løpet av de neste fire årene øker med ca. 35 millioner kroner i året.

Rådmannen foreslår at bemanningsnormen finansieres for kommunale barnehager fra høsten 2018 og for private barnehager fra høsten 2020. Grunnen er at private barnehager, ut ifra høringsforslaget, ikke vil ha rett på å få dekket økte kostnader til bemanning før dette slår ut i den såkalte selvkostberegningen, noe som får effekt etter to år.

Rådmannen foreslår at ca. 30 prosent av utgiftene til ny bemanningsnorm fra 2020 finansieres ved innsparinger i oppvekstsektoren. Foreløpig har rådmannen lagt innsparingene på skolene, men dette skal opp til ny behandling igjen i budsjettrunden om ett år. 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00