Utfordringer

Arbeidslivskriminalitet er en utfordring som har økt betydelig i omfang de senere år. Etablering av gode systemer for å hindre dette vil fortsatt være et satsingsområde i sektoren framover.

init left menu

Arbeidslivskriminalitet er en økende utfordring i samfunnet, og økonomisektoren har en særskilt rolle i forhold til å bekjempe dette. Økt oppfølgning av kommunens kontraktsbetingelser vil blant annet kunne motvirke skatteunndragelse og sosial dumping.

Innkjøpstjenesten

En annen utfordring for økonomisektoren gjelder innkjøpstjenesten.

Sektorer og samarbeidskommunene har økt behov for innkjøpsfaglige tjenester og støtte til gjennomføring av anskaffelser og at disse er juridisk korrekte. En utfordring for økonomisektoren vil fortsatt være å få etablert gode innkjøpsavtaler og å få sektorenes lojalitet i forhold til disse.

Modernisering og effektivisering

Økonomisektoren skal være en tydelig pådriver for å få til modernisering og effektivisering ved hjelp av elektroniske verktøy og kontinuerlig forbedring av økonomistyringen. Økonomisektoren skal ivareta kommunens aktørrolle vedrørende økonomiske rammebetingelser og stadig tilstrebe bedre beslutningsgrunnlag for den administrative og politiske ledelse.

Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåingsprosessen mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner vil være meget ressurskrevende for økonomisektoren både i kartleggingsfasen og ikke minst i selve sammenslåingen.

Om økonomisektoren

Økonomisektoren består av tre enheter: Økonomienheten, Lønn- og regnskapsenheten og Kemneren i Kristiansandsregionen. Sektoren har 72 ansatte fordelt på 65 årsverk. Tilskudd til Kirkelig fellesråd og budsjettposten til Kontrollutvalget er budsjettert i Økonomisektoren.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00