Investeringer

I investeringsprogrammet foreslås det fire prosjekter med en bruttokostnad på 6,8 mill. kr i perioden. I tillegg kommer inntekter fra spillemidler for flere kunstgressbaner med til sammen 4,2 mill. kr. Under Kristiansand eiendom er det foreslått fem prosjekter til Kultursektoren, pluss avsetning til tre prosjekter til sist i perioden. I tillegg kommer inntekter fra spillemidler. Flerbrukshall på Kringsjå er del av prosjekt til Oppvekstsektoren.

init left menu

Tall i 1000 kr       I løpende kroner
InvesteringsprosjekterProsjekt2018-2021HP 2018HP 2019HP 2020HP 2021
 kostnadSumInntekt

Fond for kommunal kunst

Løpende

3 391

 

542

1 255

788

806

Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering

Løpende

1 200

 

300

300

300

300

Kunstgress Modenabanen

 

1 200

 

 

1 200

 

 

Kunstgress Kongsgårdbane 2

 

1 000

 

 

 

 

1 000

Spillemidler kunstgressbaner

 

 

4 179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprosjekter under Kristiansand Eiendom

 311 551

177 098

  64 311

53 498

  22 706

50 894

50 000

 

SUM Kultur

 

183 889

  68 490

  54 340

  25 461

51 982

  52 106

Fond for kommunal kunst
Bystyret vedtok i juni 2017 å legge om finansieringen og forvaltningen av kommunale kunstprosjekter ved nybygg og rehabiliteringer. Midlene samles nå i et eget «kunstfond» i Kultursektoren.

Rehabilitering/oppgradering idrettsanlegg
Idrettsetaten har i perioden en årlig bevilgning til rehabiliteringsprosjekter og større vedlikeholdsoppgaver. Anleggene har stor slitasje. Bevilgningene blir benyttet til et stort antall tiltak. Eiendom overtar ansvaret for idrettshallene fra og med 2018, investeringsprosjektet i Kultursektoren er derfor redusert fra 0,7 mill. kr per år til 0,3 mill. kr.

Kunstgress Modenabanen
Det legges til rette for at det kan benyttes samme modell som ved utskifting av kunstgresset på den andre Flekkerøybanen hvor idrettslaget forskutterte utgiftene og får tilbake nettokostnaden av kommunen på et seinere tidspunkt. Må følges opp i kommende rulleringer av handlingsprogrammet.

Kunstgress Kongsgårdbane 2
Det er rekkefølgekrav til utbygging av Bjørndalen og Marviksletta om å anlegge en bane nr. 2 på Kongsgårdjordene. Utbyggerne skal finansiere brorparten, men det settes av midler til en kommunal andel i slutten av perioden.

ANDRE INVESTERINGER OPPFØRT UNDER KRISTIANSAND EIENDOM

InvesteringsprosjekterFerdigstillelse

Christiansholm festning – universell tilgjengelighet

2018

Samsen kulturhus - rehabilitering

2018

Søppelboder ved bydelshus/grendehus

2019

Bydelshusløsning Hånes

2020

Rehabilitering av Gimlehallen

2020

Ny kulturskole på Silokaia

2022

Teknisk rehabilitering av Hovedbiblioteket

uavklart

Kultursenter øst

uavklart

Christiansholm festning – universell tilgjengelighet
Det er et presserende behov for å gjøre Christiansholm festning universell tilgjengelig. Personheis til rotunden, dimensjonert for elektrisk rullestol, skal oppføres i den nordre delen av borggården, fristilt fra festningsmuren. Det må settes opp en utvendig rampe langs festningen for å utligne nivåer i terrenget opp til inngangspartiet. I tillegg må det gjøres enkelte andre sikringsarbeider og opprustinger. Prosjektet er blitt noe forsinket.

Samsen kulturhus – rehabilitering
Samsen kulturhus har en tilstandsgrad som fordrer betydelige oppgraderinger. Dette gjelder bygg, VVS-installasjoner, elektro, tele- og automatisering, heis og uteområder. Det er utarbeidet en tilstandsrapport med vurdering av nødvendige tiltak for at eiendommen fortsatt skal fungere som kulturhus i årene fremover. Totalkostnadene er kalkulert til 35,4 mill. kr. og prosjektet gjennomføres i 2018.

Søppelboder ved bydelhus/grendehus
Søppeldunker som står åpent utgjør en stor risiko med hensyn til brann. Det er derfor ønskelig å få etablert lukkede, frittstående søppelboder ved Kultursektorens bydels- og grendehus. Det gjenstår 1,844 mill. kr fordelt på 2018 og 2019 til bygging av slike boder.

Bydelshusløsning Hånes
For å imøtekomme kravene til tidsmessige bydelshusfunksjoner også på Hånes, er det foreslått å realisere et tilbygg til Hånes skole. Dette inkluderer blant annet ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken. Det er avsatt 10,963 mill. kr i 2020.

Rehabilitering av Gimlehallen
Gimlehallen har en rekke bygningsmessige utfordringer, blant annet knyttet til belysning i hall og behov for omfattende rehabilitering av garderobene. Det er nå innarbeidet midler til full rehabilitering av hallen i henhold til utarbeidet tilstandsrapport, totalt 52,2 mill. kr i perioden 2018-2020. Dette gjøres under forutsetning av at man lykkes med å få en tilfredsstillende avtale med fylkeskommunen om medfinansiering.

Ny kulturskole på Silokaia
Til å starte prosjekteringen er det innarbeidet 2 mill. kr i 2018/19, mens det er satt av 50 mill. kr i 2020/2021 til å starte byggingen av ny kulturskole ved siden av Kunstsiloen og Kilden. En foreløpig grovkalkyle anslår totalkostnaden til 166 mill. kr.

Teknisk rehabilitering av Hovedbiblioteket
Det gjenstår betydelige arbeider før bygget er ferdig oppgradert. Det er satt av 10 mill. kr i 2021 til å komme i gang med prosjektet. Tilstandsanalysen anslår totalkostnadene til 42,1 mill. kr.

Tomt til kultursenter øst
Bystyret godkjente 26.10.2016 behovsutredningen for et kultursenter også på østsiden av byen, og ba rådmannen arbeide for å sikre en tomt til formålet i Rona. I handlingsprogrammet foreslår rådmannen å sette av 10 mill. kr til kjøp av tomt i 2021.

Spillemidler
Investeringsprogrammet til Kristiansand eiendom inneholder også inntekter i form av spillemidler til prosjekter som allerede er ferdigstilt. I handlingsprogramperioden er det lagt inn spillemidler til følgende: Aquarama, utvikling av Idda-området, Vågsbygd idrettsanlegg samt idrettshallene Hellemyr, Tveit og Sukkevann.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00