Utfordringer

Her er hovedutfordringene for helse- og sosialsektoren som beskrevet i forslaget til budsjett og handlingsprogram.

init left menu

Hovedutfordringene

 • Endringer i demografi og sykdomsbilde
 • Arbeidskraftutfordringen
 • Økt krav til prioriteringer, utvikling og innovasjon
 • Økt etterspørsel og forventninger til helsetjenester
 • Sysselsettingssituasjonen som gjør at særlig unge og personer med innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidslivet
 • Sikre digitalisering i helse- og omsorgstjenester for fremtiden

Utfordringene er utdypet i «Kristiansands utfordringsbilde 2017» og i «Melding om Kristiansand kommune kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet - Speilmelding 2030».

Endrede forutsetninger

 • Etablering av nye Kristiansand kommune får konsekvenser for prioritering og planlegging
 • Oppfølging av Primærhelsemeldingen utfordrer sektoren til å organisere langt mer av arbeidet i tverrfaglige team
 • Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) utvides til også å gjelde rus- og psykisk helsefeltet
 • Ordningen med betaling for utskrivningsklare pasienter på rus- og psykisk helsefeltet er foreløpig utsatt, men må forberedes
 • Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet videreføres frem mot 2020, samtidig som midler fra fylkesmannen trappes ned
 • Spesialisthelsetjenesten innfører pakkeforløp på rus- og psykisk helsefeltet
 • Utviklingen i oppgaveoverføring mellom kommune og sykehus må følges nøye for å ivareta pasientsikkerhet og god kvalitet i pasientforløpene
 • Kommunen må følge opp ny veileder som beskriver et omfattende og differensiert tilbud for rehabilitering og habilitering med tilhørende opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)
 • Aktivitetsplikten knyttet til sosialhjelp medfører økte kostnader i oppstartsperioden
 • Praksisendring fra Husbanken vedrørende bostøtteordningen medfører økte kostnader til sosialhjelp
 • Akuttmedisinforskriften innebærer kostnadskrevende omstillingsarbeid
 • «Avlasterdommen» innebærer betydelige kostnader som må håndteres i perioden

Det er en generell utvikling på helse- og omsorgsfeltet at den nasjonale styringen forsterkes gjennom stadig flere og mer omfattende faglige retningslinjer og veiledere. Dette stiller krav og forventninger til kvalitetsforbedring og driftstilpasninger som følges opp gjennom tilsyn.

Driftsutfordringer

Den sterke veksten i hjemmesykepleien har flatet ut og vi forventer at aktiviteten holder seg stabil fra 2017 til 2018. Vi har imidlertid en aktivitetsøkning i 2017 på tjenesten støttekontakt og på bolig- og avlastningstjenester til mennesker med utviklingshemming.

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt i 2017 sammenlignet med 2016. Utbetalinger av sosialhjelp har økt mindre enn veksten i antall brukere i 2017, noe som forteller at det er mindre utgifter med hver bruker enn tidligere.

Driften av helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende er utfordrende. Store svingninger og sammensatte behov gjør det krevende å lage effektive turnuser og kan medføre dyre løsninger i perioder.

Ankomst av flyktninger og asylsøkere i Norge er lavt. Det har resultert i nedleggelse av asylmottak driftet av Kristiansand kommune. Integreringstilskuddet som kommunen mottar vil reduseres med antall bosettinger og driften må tilpasses den nye aktiviteten.

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00