Investeringer

Her er investeringer for helse- og sosialsektoren som beskrevet i forslaget til budsjett og handlingsprogram.

init left menu

Tall i 1000 kr

 

 

 

I løpende kroner

InvesteringsprosjekterProsjekt       2018-2021HP 2018HP 2019HP 2020HP 2021
 kostnad Sum Inntekt    

IKT prosjekter

Løpende

11 000

 

2 750

2 750

2 750

2 750

Ekstraordinære strakstiltak i sektoren

Løpende

14 000

 

4 000

4 000

3 000

3 000

Fornyelse av produksjonsutstyr Kjøkkenservice

Løpende

1 200

 

300

300

300

300

Utprøving av teknologi

Løpende

3 000

 

0

1 000

1 000

1 000

Omsorgsboliger Strømme inventar

10 000

10 000

 

 

10 000

 

 

Velferdsteknologi og IT i nybygg Strømme

4 000

4 000

 

 

3 000

1 000

 

Investeringsprosjekter under Kristiansand Eiendom

Løpende

335 787

 

33 144

55 081

131 721

115 841

Sum

 

378 986

0

40 194

76 131

139 771

122 891

 

Tall i 1000 kr

 

 

 

I løpende kroner

InvesteringsprosjekterProsjekt       2018-2021HP 2018HP 2019HP 2020HP 2021

 

kostnad

 Sum

 Inntekt

 

 

 

 

Startlån

Løpende

200 000

 

50 000

50 000

50 000

50 000

Investeringsprosjekter under Kristiansand Eiendom

InvesteringsprosjekterFerdigstillelse

Helsehus - planleggingsmidler

2018

Strømme sonekontor og dagsenter

2020

Oppstart nytt sykehjem

etter 2021

Oppgradering Lillebølgen

2019

Nødstrømaggregater sykehjem

etter 2021

Rehabilitering beboerrom Vågsbygdtunet

2021

Oppgradering kjøkken sykehjem

etter 2021

Planleggingsmidler til utvikling av lokalmedisinske tjenester og «Helsehus»-konsept

Det er avsatt midler til planlegging med tanke på fremtidsrettet utvikling av lokalmedisinske tjenester, herunder vurdering av «Helsehus»- konsept. Dette må sees i sammenheng med behov for ny legevakt, og mer langsiktig vurdering av hensiktsmessig samlokalisering i tilknytning til den akuttmedisinske kjede. 

Strømme sonekontor og dagsenter 

Framskriving av befolkningsveksten i Kristiansand viser sterk økning av antall eldre i Randesund/Tveit. Det er behov for nytt sonekontor og nytt dagsenter for å dekke økende behovet for hjemmetjenester og dagsenterplasser. Det er foreslått at både sonekontor og dagsenter samlokaliseres med de 42 nye omsorgsboligene på Strømme. Ved å samlokalisere ulike brukergrupper med delvis sammenfallende behov forventes det å kunne gi bedre kvalitet på tjenestene som tilbys.

Oppstart nytt sykehjem Ut fra dagens kunnskap anslås det å være behov for et nytt sykehjem på ca. 100 plasser som er klart for innflytting i 2025. En må komme tilbake med mer eksakte vurderinger ved rullering av handlingsprogrammet neste år.

Lillebølgen 

Det er behov for å utvide undervisningskapasiteten på Lillebølgen. Utvidelsen vil også innebære at lokalene til fysioterapeutene blir mer tilpasset dagens behov. Kontorfasiliteter og personalgarderoben vil også bli oppgradert. Etter fullført utbygging antar man at bygget vil få en betydelig økt levetid. Det vil også gi en mer helhetlig og tilpasset utnyttelse av Lillebølgens areal som institusjonsbygg. 

Nødstrøms-aggregater 

Det er behov for økt kapasitet på nødstrøm ved sykehjemmene i Kristiansand. Noen sykehjem har fått dette på plass, bl.a. ble det gjennomført tiltak ved Vågsbygdtunet og Valhalla i 2016. Arbeidet med etablering av nødstrøms-aggregater vil pågå gjennom og utover denne handlingsprogramperioden etter følgende prioritering: 

2018: Straitunet og Prestheia
2020: Stener Heyerdahl og Elvegata
2022: Grimtunet (inkl. Grim bokollektiv) samt varmesentral for Ternevig. 

Rehabilitering beboerrom Vågsbygdtunet 

Vågsbygdtunet har behov for oppussing av sine 8 avdelinger og 72 plasser etter snart 18 års drift. Prosjektet innebærer oppussing av beboerrom med oppgradert baderom. Fellesrom pusses opp så godt det lar seg gjøre innenfor rammen. Det planlegges å pusse opp 2 avdelinger i hvert av årene i perioden. For to av avdelingene er det knyttet usikkerhet til avløpsledning. Dersom denne må byttes, vil det medføre ekstra kostnad og tid. 

Oppgradering kjøkken sykehjem 

Flere institusjonskjøkken er i dårlig forfatning og det er behov for en planmessig oppgradering og utskiftning av de til sammen ca. 60 institusjonskjøkkener i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå gjennom perioden.

Investeringsprosjekter under Kristiansand Boligselskap KF

InvesteringsprosjekterFerdigstillelse

42 nye omsorgsboliger

2019

6 boliger for utviklingshemmede på Hellemyr

2018

Utvidelse på Storebølgen – 3 nye plasser

2018

12 nye boliger til personer med utviklingshemming

2020

6 nye boliger til personer med utviklingshemming

2021

42 nye omsorgsboliger

Det etableres 42 nye omsorgsboliger som et innovativt «landsbykonsept» på Strømme som samlokaliseres med nytt dagsenter og sonekontor på naboeiendommen til Strømme omsorgssenter. Omsorgsboligene bygges som bokollektiv for 7 personer. Konseptet er en ny tjeneste for personer med demens, og bidrar til diversitet og økt individuell tilrettelegging i tjenestetilbudet til denne målgruppen. Det nye omsorgskonseptet skal gi beboerne økt livskvalitet og mestring i fasen der den enkelte har behov for døgnomsorg. Målet er at den enkelte kan fortsette å leve livet slik han/hun har vært vant til. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2019.

6 nye boliger til utviklingshemmede på Hellemyr

Det er vedtatt i tidligere handlingsprogram å etablere 6 nye boliger til mennesker med utviklingshemming i 2018 på Hellemyr. Det er forventet oppstart høst/vinter 2018.

Utvidelse på Storebølgen – 3 nye plasser

Det er vedtatt i tidligere handlingsprogram å etablere 3 nye plasser på Storebølgen. Det er forventet oppstart siste halvår 2018.

Nye boliger til personer med utviklingshemming

Det planlegges å bygge 12 nye boliger til personer med utviklingshemming med store omsorgsbehov i 2020 og ytterligere 6 nye i 2021. Planlegging og etablering skal skje i nært samarbeid med brukere og pårørende og det skal legges til rette for bruk av trygghetsskapende teknologi.

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 26.10.2017 16:20