Innsparinger

Her er innsparinger for helse- og sosialsektoren som beskrevet i forslaget til budsjett og handlingsprogram.

init left menu

Innsparinger

Tall i 1000 kr

 

 

I 2018-kroner

 HP 2018HP 2019HP 2020HP 2021

Innsparingstiltak redusert priskompensasjon

-2 285

-4 570

-6 860

-9 140

Besparelse velferdsteknologiske løsninger fra HP16

-1 025

-2 050

-2 050

-2 050

Sum

-3 310

-6 620

-8 910

-11 190

Rådmannen foreslår et innsparingskrav knyttet til redusert priskompensasjon for kommunen. Helse- og sosialsektorens andel av dette er 2,3 mill. kr årlig i perioden, noe som medfører en samlet innsparing på 9,1 mill. kr i slutten av perioden.

Innsparingstiltaket vil i 2018 bli fordelt på virksomhetene etter størrelse og håndteres gjennom mindre tilpasninger i driften. Fra 2019 forventes det en reduksjon i sosialhjelp på 1 mill. kr økende til 3 mill. kr senere i perioden som følge av økt innsats på aktivitetsplikten. Dette vil bli benyttet til å møte deler av innsparingskravet nevnt ovenfor.

Besparelse på velferdsteknologiske løsninger er utfordrende å innfri innenfor tidsrammen siden det tar tid å realisere gevinster. Det jobbes med gevinstrealiseringsplaner i de ulike digitaliseringsprosjektene.

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 26.10.2017 16:17