Gå til hovedinnhold

Teknisk sektor

Teknisk sektors oppgaver

Teknisk direktør Terje Lilletvedt

Sektoren har ansvar for fysisk byutvikling, som planlegging, bygningsmiljø, grønne verdier, kommunalteknikk og utbyggingspolitikk.

Sektoren er kommunens instrument for planlegging, drift og forvaltning av byens fysiske miljø. Her settes estetiske, tekniske og funksjonelle problemstillinger på den faglige og politiske dagsorden. Foruten en del investerings- og utbyggingsoppgaver har sektoren ansvaret for et stort antall plansaker, diverse forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt service overfor publikum. 

Teknisk direktør er Terje Lilletvedt

Politisk utvalg

Sektoren rapporterer til by- og miljøutvalget, kommunalutvalget og formannskapet, etter hvilke type saker som behandles.

Teknisk direktørs stab

Hovedoppgavene for teknisk direktørs stab er overordnet administrasjon og ledelse av sektoren og å fungere som en del av rådmannens samlede lederfunksjon. Teknisk direktørs stab har ansvar for boligpolitikk, kommunens beredskapsleder og hovedansvar for sektorens budsjett og handlingsprogram.

By- og samfunnsenheten

By- og samfunnsenheten ledes av Knut Felberg. Enheten arbeider for å realisere kommuneplanens mål om å utvikle Kristiansand som et attraktivt landsdelssenter, kjennetegnet av høy kompetanse og nyskapende næringsliv. Enheten skal støtte politisk og administrativ ledelse i å posisjonere Kristiansand og regionen innenfor alle kommuneplanens satsingsområder.

Ingeniørvesenet

Ingeniørvesenet ledes av Glen Allan Eikeland. Ingeniørvesenet planlegger, vedlikeholder og drifter kommunens vei, vann- og avløpsanlegg. Avdelingen har også en egen produksjonsavdeling som utfører drifts- og anleggsoppdrag på vei, vann og avløp, enten i egen regi eller i samarbeid med private aktører. Ingeniørvesenet har ansvar for vakt- og beredskapsordning hele året for våre anlegg innen vei, vann og avløp.

Kristiansand Eiendom

Kristiansand Eiendom ledes av Hans-Christian Gram. Enheten er kommunens faginstans for fast eiendom og omfatter forvaltning, kjøp, salg, inn- og utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kommunens eiendommer. Enheten har også ansvar for all forvaltning, drift og utvikling av småbåthavnene i kommunen, og består av avdelingene: Byggservice, bygg- og eiendomsavdelingen og administrasjonsavdelingen.

Kristiansand Parkering

Kristiansand Parkering ledes av Raymond Solaas. Enheten har ansvaret for parkeringshåndhevingen langs 350 km veier og driften av ca. 4000 parkeringsplasser langs gater, på plasser og i 6 parkeringshus.

Prioriterte oppgaver er:

  • At fremkommeligheten for alle trafikantgrupper fungerer
  • God tilgjengelighet til parkeringsplasser
  • At trafikksikkerhet og miljø ivaretas
  • Gode livsvilkår for næringslivet

Under hensyntagen til det ovenstående skal resultatenheten drives så effektivt som mulig.

Parkvesenet

Parkvesenet ledes av Aase Margrethe Hørsdal, og forvalter og drifter kommunens friområder, med parker, lekeområder, friluftsområder, kirkegårder, byskog, lysløyper, turveier og turstier. Enheten har forvaltningsansvar for landbruk, skog, vilt, fiske og naturvern i kommunen, og er sentrale i planlegging av kommunens grønne struktur.

Visjon: «Vi vil inspirere deg til å være aktiv i friluft»

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten ledes av Venke Moe. Planavdelingen er kommunens fagavdeling for arealplanlegging i Kristiansand. Avdelingen tilrettelegger reguleringsplaner, som regel etter innspill fra utbyggere. Byggesaksavdelingen er kommunens fagavdeling for behandling av bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven.

Eiendomsmåling og seksjonering er kommunens fagavdeling som oppretter og/eller endrer eiendommer ved deling, grensejustering eller seksjonering/reseksjonering

Kart og geodataavdelingen er kommunens fagavdeling for kart og geografiske informasjon. Avdelingens oppgaver er å etablere og holde vedlike kommunens kart og plandatabaser og legge til rette for bruk av disse for saksbehandlere, konsulenter og publikum. Avdeling for Matrikkel- og eiendomsskatt sørger for at alle pålagte opplysninger registreres i det offisielle eiendomsregisteret samt forvalter fakturagrunnlaget for eiendomsskatt.

Servicetorvet

Servicetorvet ledes av Helle Geheb. Enheten saksbehandler, gir informasjon og veiledning innenfor tekniske tjenester og en rekke andre tjenesteområder. Vår visjon er å være «Norges beste servicetorv».

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Mary Simonsen
Publisert: 21.01.2015 12:24
Sist endret: 07.02.2018 11:05

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?