Organisasjonssektoren

Oppgaver

 

Organisasjonssektoren har flere tjenester som er rettet mot publikum. I tillegg har sektoren ansvar for interne støttetjenester til resten av kommunen.

Kommunalutvalget er politisk hovedutvalg for sektoren.

Åse Førland Velle Seniorrådgiver Åse Førland Velle er konstituert som organisasjonsdirektør, etter at Eva B. Åsland ble engasjert som midlertidig prosjektleder for sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Åse Førland Velle kommer fra stillingen som seniorrådgiver i organisasjonsdirektørens stab, en stilling hun har hatt siden 1. mars 2017. Før det arbeidet hun som rådgiver i personalenheten.

Eva B. Åsland ble engasjert som prosjektleder av fellesnemnda, da nemnda hadde sitt første møte 23. juni 2017. Hun går tilbake til stillingen som organisasjonsdirektør når ny prosjektleder/rådmann er på plass. Stillingen ble lyst ut i sommer.

Dokumentsenteret

Dokumentsenteret ledes av Grete Gavelstad og har ansvaret for kommunens sentraliserte arkivtjeneste og posten.

IT-tjenesten

IT-tjenesten ledes av Kari Røskaft og gir råd til rådmannen og sektorene om IT. Enheten har også ansvaret for teknisk drift av datanettverk, sentrale servere, basisprogramvare og IT-systemene i kommunen.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten ledes av Elisabeth Finsnes og er advokat for kommunens politiske og administrative enheter. I tillegg har enheten oppdrag for selskaper, stiftelser og interkommunale samarbeid hvor kommunen har betydelige interesser. Enheten tar også oppdrag for nabokommuner som Kristiansand kommune samarbeider med.

Kommuneadvokaten har ikke anledning til å påta seg oppdrag for private parter.

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten ledes av Stein Otto Daatland og består av kommunikasjonsgruppen og trykkeriet.

Kommunikasjongruppen gir råd i alle kommunikasjonsfaglige spørsmål, enten det dreier seg om ekstern kommunikasjon, intern kommunikasjon, presse og medier eller kriseinformasjon. Gruppen har ansvar for kommunens internettsider, intranettet og ulike spesialløsninger som digitale skjemaer, eDialog, bildearkiv og kommunens grafiske profil.

Trykkeriet tilbyr blant annet trykking av brosjyrer, hefter, brevark, konvolutter, etiketter og plakater. I tillegg forvalter de rammeavtalen for levering av trykkeritjenester.

Kontorstøtte og politisk sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar støttetjenester overfor ordfører, varaordfører og det øvrige politiske liv. Kontorstøtte ivaretar støttetjenester overfor kommunens overordnede administrative ledelse.

Enheten er ansvarlig for gjennomføringen av stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg i Kristiansand kommune. 

Kontorstøtte og politisk sekretariat ledes av Marianne O. Tronstad.

Personal

Personalenheten ledes av personalsjef Eirik Nyberg og består av rådgivere innenfor personal, lærlingetjenesten og bedriftshelsetjenesten.

Personal bistår ledere, stabsmedarbeidere og tillitvalgte i personalspørsmål. Enheten jobber med ansettelser, coaching, kompetanseutvikling, lov- og avtaleverk, lærlinger, lønnsforhandlinger og pensjon.

Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Servicetorvet

Servicetorvet ledes av Helle Geheb. Servicetorvet gir informasjon og veiledning om de fleste av kommunens tjenester og fungerer som turistinformasjon i Kristiansand. Enheten behandler saker innenfor følgende tjenester: arrangementer, barnehage, bevillinger, byggesaker og tekniske tjenester, båtplass, innkreving fra kemneren, ledsagerbevis og skatt

Helse- og sosialsektoren har et eget Servicesenter i Gyldengården, mens Kristiansand boligselskap forvalter spørsmål om kommunal utleieboliger.

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Maren Svenning
Publisert: 26.02.2015 14:02
Sist endret: 21.08.2017 14:59