Gå til hovedinnhold

Stiftelser

Her finner du mer informasjon om de stiftelsene som Kristiansand kommune har tilknytning til.

Cultiva

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur og kunnskapsinstitusjoner, og til organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Les mer om Cultiva

Kristiansand kommune opprettet "Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse" -Cultiva – i desember 2000 for å sikre at deler av de midler som kommunen ble tilført ved salg av eierandeler i Agder Energi A/S, skulle tjene innbyggerne på lang sikt. Det er kun avkastningen på kapitalen som kan deles ut.

Hovedsatsing: Barn og unge
Tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrke barn og unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling. En andel av midlene skal særlig brukes til å løfte de grupper barn og unge som har de største levekårsproblemene.

Delsatsing 1: Talentutvikling
Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress.

Delsatsing 2: Kompetanseutvikling
Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Kongens senter / Boligstiftelsen Eldres Hjem

Stiftelsen er opprettet av Foreningen Eldres Hjem og Kristiansand kommune og har til formål å lede oppførelse og drift av eiendommene Kongensgate 41 og 43.

Les mer om stiftelsen

Nyttige lenker og dokumenter:

Kristiansand Boligstiftelse

Kristiansand boligstiftelse har som formål å bygge og leie ut boliger til eldre og funksjonshemmede.

Les mer om stiftelsen

Boligene administreres av Kristiansand Boligselskap KF. Det er Helse- og sosialsektoren som tildeler boligene. Stiftelsen har noen få ansatte, som jobber med drift og vedlikehold.

Nytte lenker og dokumenter:

Kristiansand kommune stiftelser for utleieboliger

Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger har som formål å bygge/erverve boliger for utleie til vanskeligstilte boligsøkende.

Les mer om stiftelsen

Boligene administreres av boligforvaltningen i Kristiansand Eiendom. Det er Helse- og sosialsektoren som tildeler boligene. Stiftelsen har et par ansatte som jobber med drift og vedlikehold.

Nyttige lenker og dokumenter:

Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet ønsker å drive med holdningsdannelse ved å vise frem Gestapos hovedkvarter på Sørlandet under 2. verdenskrig.

Les mer om stiftelsen

Stiftelsen Arkivet holder til i det gamle Statsarkivet i Kristiansand, hvor nettopp Gestapo holdt til fra 1942 til 1945.

Stiftelsen Arkivet – Senter for historieformidling og fredsbygging i Kristiansand har siden 2001 drevet ulike aktiviteter med utgangspunkt i lokal krigshistorie. Minst 40 000 skoleelever har besøkt utstillingen i Gestapokjelleren og fått undervisning om hva vi kan lære av historien for å fremme verdier som demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd i dag.

På Arkivet er flere sentrale humanitære organisasjoner som FN-sambandet Sør, Redd Barna, Røde Kors, Stiftelsen neveragain.no, ARC-aid, C.I.S.V. og Amnesty International samlokalisert. Disse deltar aktivt i den samlede virksomheten.

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Fullriggeren Sørlandet er en enestående kulturarv fra det maritime Norge under seil. Tidligere var hun et skoleskip for sjømannsopplæring av skoleskipsgutter, nå er hun tilgjengelig for "ungdom" i alle aldere.

Les mer om stiftelsen

Høsten 2015 startet Fullriggeren med en ny aktivitet på videregåendeskole nivå. Stiftelsen tilbyr utdaning for elever på VG2, mens man seiler rundt i verden med norske og utenlandske studenter. Skolens pensum er knyttet til et canadisk college. Utdannelsesopplegget er organisert under det heleide datterselskapet A + World Academy GmbH, som er godkjent som utvekslingsinstitusjon for elever på VG2.

 Nyttige lenker og dokumenter:

Stiftelsen Gimle Gård

Stiftelsen Gimle Gård har som formål å bevare hovedbygningen på Gimle Gård i Kristiansand, med innbo og park, som et kulturminne.

Les mer om stiftelsen

Hovedbygningen med innbo skal kun brukes til museumsformål. I spesielle
tilfeller kan det også brukes til representasjonssted for Kristiansand kommune
og, hvor det måtte ligge til rette for dette, til møter og undervisningsformål.

Styret:

Stiftelsen skal ha et styre på fem medlemmer, alle med personlige varamedlemmer.
Tre av medlemmene med varamedlemmer velges av formannskapet i Kristiansand. Ett
medlem med varamedlem velges av Fortidsminneforeningens avdeling i Vest-Agder og et medlem med personlig varamedlem velges av Vest-Agder Fylkeskommune.

Nyttige lenker og dokumenter:

Sørlandets Kompetansefond

Stiftelsen har som formål å drive med kompetanseheving på lang sikt i Vest-Agder for å etablere og sikre arbeidsplasser og gode levekår i fylket.

Les mer om stiftelsen

Sørlandets kompetansefond er en stiftelse som ble opprettet i 2000 av kommunene i Vest-Agder. Fondets midler ble reist gjennom en donasjon av aksjer i det fusjonerte kraftselskapet Agder Energi AS. Aksjeposten i Agder Energi ble i desember 2002 solgt til Statkraft Holding AS. Salgssummen fratrukket omkostninger utgjør Kompetansefondets grunnkapital.

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 13.04.2015 14:50
Sist endret: 29.06.2018 08:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?