Gå til hovedinnhold

Medlemskap og andre eierskap

Her finner du nyttig informasjon om ulike samarbeid, selskap og foreninger som Kristiansand kommune har tilknytning til.

Agdering

Agdering er et nettverk for virksomheter på Sørlandet som arrangerer seminarer, møter og konferanser med formål å fremme samarbeid og kompetanseheving mellom medlemmene.

Les mer om Agdering

Agdering er en forening stiftet i 2008. Foreningens formål er å fremme samarbeid om behovsstyrt kompetanseheving og kompetanseutvikling i organisasjonene som er medlem. Både offentlige og private næringsvirksomheter, kommuner og fylkeskommuner samt utdannings- og forskningsinstitusjoner i Agder er på medlemslisten til foreningen.

Agdering arbeider på følgende måte:

 1. Etablerer og drifter fora, nettverk og møteplasser for faglig utvikling og kompetanseheving
 2. Initierer nye fag- og studietilbud basert på de deltakende virksomheters behov og ønsker

Foreningen har organisert fem ulike forum for kompetanseheving- og utvikling:

 • HR-forum
 • Innovasjonsforum
 • Topplederforum
 • Økonomiforum
 • Merkevareforum

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter

Biblioteksentralen AL

Biblioteksentralen AL er en kunnskapsbedrift som har spesialisert seg på å tilby produkter og tjenester til norske bibliotek.

Les mer om Biblioteksentralen

Biblioteksentralen eies av alle kommunene, fylkeskommunene, kommunenes sentralforbund og Norsk Bibliotekforening. Sammen med Bibliotekenes Hus, Bibliotekenes IT-senter og BS Eurobib er Biblioteksentralen en totalleverandør til norske bibliotek.

Eierandeler:

 • 419 kommune - 86,5 %
 • 14 fylkeskommuner - 11 %
 • Kommunenes sentralforbund - 2,2 %
 • Norsk bibliotekforening - 0,3 %

Oversikt over styret

Nyttige lenker:

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP)

KLP skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte.

Les mer om KLP

KLPs forretningsområder er:

 • Pensjon og pensjonstjenester
 • Bank
 • Forsikring
 • Fond og kapitalforvalting
 • Eiendom

Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig forsikringsselskap, det vil si eid av kunder med avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP. Kristiansand kommune har et eierforhold i selskapet som varierer i størrelse alt ettersom hvor mange som har tjenestepensjon i KLP.

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter

Kristiansand kommunale pensjonskasse

Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) tilbyr Kristiansand kommune og øvrige medlemsforetak en økonomisk konkurransedyktig pensjonsordning.

Les mer om KKP

Pensjonskassen er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Kristiansand kommune, med unntak av lærere og sykepleiere. Folkevalgte og ansatte i en del andre foretak der Kristiansand kommune har eierinteresser, er også tilknyttet pensjonsordningen.

Formålet er å yte pensjon til medlemmene og til deres etterlatte. Som medlem i KKP har du en av Norges beste pensjonsordninger. Pensjonskassen tilbyr også lån til sine medlemmer og pensjonister.

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsførsel. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens midler og hefter ikke for kommunens forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke for noen del tilfalle kommunen eller dens kreditorer.

Oversikt over styret.

Nyttige lenker og dokumenter:

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Foreningen jobber med å fremme næringslivsinteresser i regionen (Kristiansand, Lillesand, Birkeland, Iveland, Songdalen, Søgne og Vennesla), for å gjøre den attraktiv å bo og jobbe i.

Les mer om foreningen

Næringsforeningen arrangerer kurs, foredrag og aktiviteter som er aktuelle og kan være nyttige for ulike folk i næringslivet. Foreningen har en målsetting om å jobbe med:

 • Effektiv regionalisering
 • Konkurransedyktig infrastruktur
 • Målrettet kompetanseheving
 • Attraktive næringspolitiske rammebetingelser
 • Synliggjøring av regionen

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Trainee Sør

Trainee Sør er et regional traineeprogram basert på et helt unikt nettverksamarbeid mellom virksomheter på Sørlandet. Programmet ansetter hvert år ca. 15-17 nyutdannede kandidater som har eller ønsker tilknytning til Sørlandet og med en fagbakgrunn som har naturlig plass i næringsliv og offentlig forvaltning.

Les mer om Trainee Sør

Trainee Sør har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Næringen på Sørlandet er i sterk vekst og Trainee Sør skal tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på yrkeskarrieren.

Trainee-ordningen gir mulighet for jobberfaring i flere virksomheter. Det betyr verdifull arbeidserfaring og oppbygging av nettverk, og ikke minst personlig utvikling og modning. For næringsliv og offentlig forvalting gir konseptet mulighet for å få nyutdannede topp-kandidater som kan tilføre verdifulle kunnskaper og impulser til bedriften.

Kristiansand kommune er en del av foreningen Trainee Sør sammen med en stor gruppe andre bedrifter på Sørlandet, og foreningen eier i sin helhet aksjeselskapet Trainee Sør AS.

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Transparency International Norge

Transparency International (TI) er en organisasjon etablert i 1993 med det formål å bekjempe korrupsjon. TI har hovedkontor i Berlin, og avdelinger i over 90 land inkludert Norge.

Les mer om organisasjonen

Kristiansand kommune ble medlem av Transparency International Norge (TI-Norge) i 2013.

Straffelovens paragraf 276 a definerer korrupsjon slik: «Å kreve, å motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag eller å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.» Korrupsjon omfatter et bredt spekter av aktiviteter der formålet er å skaffe seg fordeler. Når en stilling i offentlig eller privat sektor misbrukes for personlig vinning, kan det dreie seg om bestikkelser, nepotisme, favorisering, interessekonflikter eller andre former for korrupsjon.

Gjennom avdelingene over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. TIs arbeid går ut på å sette korrupsjon på den internasjonale dagsordenen, blant annet ved produksjon av rapporter og rangereringer. Organisasjonen publiserer blant annet den kjente International Corruption Perceptions Index som rangerer lands korrupsjonsnivå.

Transparency International Norge:

TI-Norge er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i 1999. Foreningen er en selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter. TI-Norge er partipolitisk uavhengig, og sekretariatet har kontor i Oslo. Både private selskaper, offentlig eide selskaper, kommuner og fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner er å finne på medlemslisten til TI Norge. Kristiansand kommune ble medlem av foreningen i 2013.

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter

Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 09.04.2015 09:17
Sist endret: 01.10.2019 12:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?