Gå til hovedinnhold

Interkommunale selskap

Her finner du nyttig informasjon om de ulike interkommunale selskapene som kommunen er deltaker i.

 

 

Agder Kommunerevisjon IKS

Agder Kommunerevisjon har som formål å utføre revisjon og ha tilsyn med de deltagende kommunene i henhold til kommuneloven, og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg. Tilsvarende gjelder også for kommunale foretak og interkommunale selskaper som deltakerne er medeier i.

Les mer om selskapet

Kristiansand kommune hadde eierandeler i Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS. 12. desember 2015 vedtok bystyret å utvide Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS til Agder Kommunerevisjon IKS med følgende eiere:

 • 40 % - Kristiansand kommune
 • 20 % - Vest-Agder Fylkeskommune
 • 7,5 % - Vennesla kommune
 • 7,5 % - Søgne kommune
 • 5 % - Songdalen kommune
 • 4 % - Evje og Hornes kommune
 • 4 % - Iveland kommune
 • 4 % - Bygland kommune
 • 4 % Valle kommune
 • 4 % Bykle kommune

Oversikt over styret.

Nyttige lenker og dokumenter:

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark) er sekretariat for kontrollutvalg i en rekke kommuner.

Les mer om selskapet

Kontrollutvalget i en kommune skal føre tilsyn med at skattepengene (offentlige midler) blir brukt slik bystyret har bestemt. Kontrollutvalget har tilsynet med kommunen, fylkeskommunen, revisjon og heleide offentlige selskap (AS og IKS). Temark har i oppgave å bistå kontrollutvalgene med følgende:

 • Saksbehandle saker til behandling i kontrollutvalget
 • Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
 • Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • Videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
 • Bistå ved valg av revisjonsordning
 • Håndtere kontrollutvalgenes arkiver
 • Ansvar for alle praktiske sekretariatfunksjoner knyttet til møter i utvalgene

Eierandeler:

Kristiansand kommune er en av deltakerne i selskapet med delt ansvar. Kommunen har eierandel i selskapet på 80 000 kr, noe som tilsvarer 8,1 % av totalkapitalen.

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA-senteret)

Virksomhetens formål er å styrke veksten av nyetableringer for dermed å bidra til fremveksten av nye levedyktige bedrifter, som skal skape økt sysselsetting og verdiskapning i regionen og i hele Vest-Agder.

Les mer om selskapet

Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, NAV, Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge har gått sammen om et felles kurs- og rådgivningstilbud. EVA har som policy å gi etablererne kompetent bedriftsrådgivning tilpasset etablererens spesielle behov. Det er forretningsidéen, produktidéen, teknisk som forretningsmessig, som er kriteriet for hjelp og støtte fra EVA, ikke etablererens sosiale og/eller økonomiske situasjon.

Eierandeler:

 • 60 % - Vest-Agder Fylkeskommune
 • 40 % - Kristiansand kommune

Styret:

 • Thorkild Odd Haus (leder)
 • Kamilla Sharma (nestleder)
 • Christiane Elisabeth Skage
 • Are Østmo
 • Egil Mølland

 Nyttige lenker og dokumenter:

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) er et selvstendig interkommunalt selskap for Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder. IKAVA ble opprinnelig stiftet 20. mars 1990. I 2003 ble ordningen omdannet til et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper.

Les mer om selskapet

Selskapets formål er å arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmennheten, i samsvar med arkivloven. De skal også bistå eierkommunene med opplæring og veiledning i arkivsystemer og rutiner. Selskapet kan påta seg oppgaver for andre private og offentlige arkivskapere så lenge dette ikke går ut over de ordinære plikter i forhold til deltagerkommunene.

Kjerneoppgavene til IKAVA er rådgivning innenfor arkivdanning og arkivplanlegging, dessuten kurs og informasjonsvirksomhet, ordning og tilgjengeliggjøring og formidling av eldre og avsluttede arkiver og drift av arkivdepot, herunder også bevaring av elektroniske arkiver.

Eierandeler:

 • 12,64 % - Vest-Agder fylkeskommune
 • 12,64 % - Kristiansand kommune
 • 12,33 % - Mandal kommune
 • 10,99 % - Vennesla kommune
 • 7,76 % - Farsund kommune
 • 8,83 % - Søgne kommune
 • 7,43 % - Flekkefjord kommune
 • 6,44 % - Lyngdal kommune
 • 4,95 % - Songdalen kommune
 • 4,80 % - Kvinesdal kommune
 • 3,89 % - Lindesnes kommune
 • 1,84 % - Marnardal kommune
 • 1,48 % - Sirdal kommune
 • 1,35 % - Hægebostad kommune
 • 1,26 % - Åseral kommune 

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS

Kilden Teater- og Konserthus skal være hele Sørlandets kulturelle kraftsenter. Gjennom et mangfoldig kulturtilbud på høyt kunstnerisk nivå, akustikk i verdensklasse og spektakulær foajé i sjøkanten, skal de bidra til gode opplevelser for alle.

Les mer om selskapet

Selskapet har som formål å realisere, drive og videreutvikle institusjonen Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS (Kilden TKS).

Dette skal gjøres som en fullverdig institusjon for teater-, opera-, musikk- og kulturhusvirksomhet. Tilrettelagt for Agder Teater, Opera Sør og Kristiansand Symfoniorkester, gjennom produksjon, formidling og utvikling av et allsidig kunstnerisk repertoar.

Og med dette skal de:

 • være Sørlandets hovedarena for opera, scenisk og symfonisk kunstuttrykk
 • etablere Kristiansand og Agder-fylkene som en attraktiv kulturby og region
 • være en viktig møteplass for innbyggerne på Sørlandet.
 • være en arena for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturaktører.

I tillegg skal selskapet:

 • gjennom turnevirksomhet og på andre måter gi et bredt kunstnerisk tilbud til alle innbyggerne på Agder
 • eie, utvikle og drive Fjæreheia amfi i Grimstad som landsdelens utendørsarena for musikk, teater og tilgrensende kunst- og kulturuttrykk
 • være arrangør og vertskap for kurs, kongresser og konferanser
 • legge til rette for og delta i annen virksomhet som naturlig faller inn under selskapets formål
 • kunne opprette og delta på eiersiden i andre selskaper, og inngå samarbeidsavtaler med kommuner, selskaper og virksomheter når dette bidrar til å oppfylle selskapets formål.

Eierandeler:

 • 60 % - Kristiansand kommune
 • 25 % - Vest-Agder fylkeskommune
 • 12 % - Aust-Agder fylkeskommune
 • 3 % - Grimstad kommune

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Konsesjonskraft IKS

Konsesjonskraft IKS jobber for å sikre konsesjonskraftordningen for de 20 deltakerkommunene og Agder-fylkene, samtidig som de skal sikre dem gode og påregnelige inntekter av kraften.

Les mer om selskapet

Samarbeidet startet i Aust-Agder i 1984, og ble utvidet med Vest-Agder i 2014. Konsesjonskraft IKS sørger for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i samsvar med den fastsatte risikostrategien.

Hva er konsesjonskraft?

Utbygging av vannkraft baserer seg i stor grad på inngrep i vassdragets natur­lige løp, som oppdemming av magasiner og overføring av vann. Det meste av norsk kraftproduksjon kommer fra vannkraft, og har ført til at mange vassdrag i dag er regulert i større eller mindre grad. Det blir skapt store verdier gjennom regulering av vassdrag og utbygging av kraftanlegg. Fordi lokale naturressurser blir benyttet, har lokalsamfunnet rett til en del av disse verdiene. Dette skjer blant annet gjennom ordningen med konsesjonskraft. Eiere av større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven foreskriver. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beregner mengde konsesjonskraft og fordelingen til de berørte kommunene og fylkeskommunene.

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) har som formål å være en faglig solid og kostnadseffektiv brann- og redningsorganisasjon.

Brann: 110

Les mer om selskapet

Styret i Knutepunkt Sørlandet tok i 2006 initiativet til å vurdere videreføring av dagens brannvesen opp mot ett felles brannvesen eller forskjellige delløsninger. Bakgrunnen for initiativet var utviklingen i retningen av ett bo- og arbeidsmarked. Etter en omfattende utredningsprosess vedtok by- og kommunestyrene i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand og Birkenes våren 2008 å etablere KBR.

Selskapet skal ivareta deltakerkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende og kontrollerende oppgaver, samt andre tiltak som hører naturlig inn under dette formål.

Eierandeler:

 • 65,1 % - Kristiansand kommune
 • 10,6 % - Vennesla kommune
 • 8,3 % - Søgne kommune
 • 7,6 % - Lillesand kommune
 • 4,7 % - Songdalen kommune
 • 3,7 % - Birkenes kommune

Styret:

 • Kim Høyer Holum (leder)
 • Eva B. Åsland (nestleder)
 • Siv E. Wiken
 • Sofi Helena Andersson
 • Stian Moy Holmesland

Nyttige lenker og dokumenter:

Tronstadvann vannverk IKS

Tronstadvann vannverk skal drive felles vannverk basert på utnyttelsen av Tronstadvann som forsyningskilde for kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen, og derved å dekke vannbehovet for deltagerkommunene.

Les mer om selskapet

Tronstadvann vannverk IKS ble utbygget og satt i drift i 1976. Vannverket har hatt to store utvidelser, den første i 1997 hvor anlegget ble ombygget til karbonatiseringsanlegg (tilsetting av C02 og kalk). I 2004 ble dette anlegget utvidet med fellingstrinn.

Den daglige driften forestås av Kristiansand kommune. Byingeniøren i Kristiansand kommune fungerer som daglig leder.

Eierandeler:

 • 85 % - Kristiansand kommune
 • 9 % - Søgne kommune
 • 6 % - Songdalen kommune

Styret:

 • Toril Hogstad (leder)
 • Kjetil Åsen (nestleder)
 • Kristin Flatnes
 • Sindre Hellevik
 • Oscar Lohne

Nyttige dokumenter:

Vest-Agder Museet IKS

Selskapet ble stiftet i september 2005 og er en sammenslutning av 7 forskjellige kulturhistoriske museer i Vest-Agder.

Les mer om selskapet

Formålet til selskapet er å organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorie for Vest-Agder. De har også ansvar for drift og forvaltning av anlegg og samlinger som eies av de museer som etter avtale er med i Vest-Agder Museet IKS.

Eierandeler:

 • 50 % - Vest-Agder fylkeskommune
 • 20 % - Kristiansand kommune
 • 5 % - Farsund kommune
 • 5 % - Flekkefjord kommune
 • 5 % - Mandal kommune
 • 5 % - Vennesla kommune
 • 1 % - Audnedal kommune
 • 1 % - Hægebostad kommune
 • 1 % - Kvinesdal kommune
 • 1 % - Lindesnes kommune
 • 1 % - Lyngdal kommune
 • 1 % - Marnardal kommune
 • 1 % - Sirdal kommune
 • 1 % - Songdalen kommune
 • 1 % - Søgne kommune
 • 1 % - Åseral kommune

Styret (følger valgperioden til Bystyret):

 • Toril Runden (leder)
 • Sally Vennesland (nestleder)
 • Egil Normann Eek
 • Aslak Wegge
 • Jan Seland
 • Gordon Fuglestad
 • Hilde Charlotte Solheim

 • Birgith Gautchi (ansattes representant)
 • Oliver Torkelsen (ansattes representant)

Nyttige lenker og dokumenter:

Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 20.03.2015 09:37
Sist endret: 04.10.2019 14:58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?