Interkommunale samarbeid

Her finner du nyttig informasjon om de ulike interkommunale samarbeidene som kommunen er en del av.

ATP-utvalget for Kristiansandsregionen

Areal- og transportplansamarbeidet er et samarbeid mellom kommunene i Kristiansandsregionen, de to fylkeskommunene på Agder, Statens vegvesen region sør og Agder Kollektivtrafikk. Bærekraftige transportløsninger og en bærekraftig arealpolitikk står i fokus og utvalget skal prøve å legge til rette for dette.

Les mer om utvalget

ATP-samarbeidet ble formalisert som et permanent samarbeid i 2010.

Utvalget består av:

 • Terje Damman (leder), Vest-Agder fylkeskommune

 • Torhild Bransdal, Vennesla kommune

 • Arvid Grundekjøn, Kristiansand kommune

 • Grete Kvelland Skaara, Kristiansand kommune

 • Beate Helland, Kristiansand kommune

 • Hans Otto Lund, Kristiansand kommune

 • Åse Paulsen, Kristiansand kommune

 • Leif Oskar Hopland, Kristiansand kommune

 • Åse Ragnhild Røsstad Severinsen, Søgne kommune

 • Johnny Greibesland, Songdalen kommune

 • Arild Espegren, Birkenes kommune

 • Arne Thomassen, Lillesand kommune

 • Gro Anita Mykjåland, Iveland kommune

 • Anne Bystadhagen, Vest-Agder fylkeskommune

 • Thore Westermoen, Vest-Agder fylkeskommune

 • Kåre Glomsaker, Vest-Agder fylkeskommune

 • Sigmund Oksefjell, Vest-Agder fylkeskommune

 • Maiken Messel, Aust-Agder fylkeskommune

 • Johan Mjaaland, Statens vegvesen

Nyttige lenker

Knutepunkt Sørlandet

Knutepunkt Sørlandet er et samarbeid mellom kommunene Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Vennesla, Iveland, Songdalen og Søgne. Hensikten er å sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud som mulig.

Les mer om samarbeidet

De syv kommunene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Økt bevissthet rundt dette har skapt grobunn for å samarbeide på stadig nye områder. Det er en rekke prosesser og prosjekter i gang, og det er mange ideer til nye gode prosjekter. Det er et ønske om å samarbeide på politiske tema, tjenesteproduksjon og i utføring av støttetjenester. Kommunene bidrar forholdsmessig etter innbyggerantall.

Samarbeidet ble offisielt etablert i 1996, da uten Iveland kommune. Iveland kommune ble først med i 2006.

Styret:

Knutepunkt Sørlandet ledes av et styre som består av den til enhver tid fungerende ordfører i hver deltakerkommune. Fylkesordførerne i Vest-Agder og Aust-Agder inviteres som observatører i styret med talerett. Rådmennene i de deltagende kommunene utgjør knutepunktets administrative samarbeidsorgan. Samarbeidsorganet har ansvar for å behandle saker til styret samt utarbeide forslag til virksomhetsplaner og budsjett.

Oversikt over styret.

Nyttige lenker:

Kristiansand og Vennesla interkommunale Avløpsanlegg

Kristiansand og Vennesla Interkommunale Avløpsanlegg (KVIA) er et interkommunalt selskap som har som formål å drive en felles hovedkloakkledning.

Les mer om KVIA

Kloakkledningen går fra grensen mellom Kristiansand og Vennesla på Mosby til renseanlegget Odderøya RA. Selskapet omsetter for ca. 1,2 millioner kroner pr år og er et rent driftsselskap som driftes av Kristiansand kommunes avløpsavdeling.

Eierandeler:

 • Kristiansand kommune - 60 %
 • Vennesla kommune - 40 %

Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste

Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste er et interkommunalt IKT-samarbeid mellom kommunene Kristiansand, Songdalen, Lillesand, Iveland og Birkenes.

Les mer om samarbeidet

Kristiansandregionens kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT) er lokalisert i Kristiansand, og er et utvidet IKT-samarbeid mellom de fem kommunene. Kristiansand kommune har arbeidsgiveransvaret for samtlige arbeidstakere som tilknyttes KR-IKT.

Realiseringen av KR-IKT er resultat av en prosess som har pågått siden 2007, der en besluttet å utarbeide en felles IKT-strategi for Knutepunkt Sørlandet. De samarbeidende kommunene ønsker å være i front for å møte fremtidens krav til tjenesteutvikling med støtte i IKT. Dette for å kunne gi innbyggerne og næringslivet så gode tjenester som mulig, også på tvers av kommunegrensene. Målet med samarbeidet er å utvikle standardiserte og godt integrerte systemløsninger som tilfredsstiller kravene til innbyggere, næringsliv, ansatte og myndigheter.

Midt-Agder Friluftsråd

Midt-Agder Friluftsråd (MAF) er et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan som skal ivareta allmennhetens friluftsinteresser og tilrettelegge for friluftsliv i regionen.

Les mer om MAF

Kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen i Vest-Agder fylke og Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder fylke er med på dette samarbeidet.

Oversikt over styret

Nyttige lenker:

Otra interkommunale avløpsanlegg

Otra Interkommunale Avløpsanlegg (OIA) er et interkommunalt selskap som ble dannet av Kristiansand og Vennesla kommune med formål å eie og drive en felles avløpsledning fra Hunsfoss til dyputslipp i Kristiansandsfjorden.

Les mer om samarbeidet

Kostnadene til å drive anlegget blir finansiert av eierkommunene, Vest-Agder fylkeskommune, Støleheia Interkommunale Avfallsplass og Miljødepartementet. Det er to bedrifter som er tilkoblet dette røret og de skal selv rense før kloakken kobles på røret. Selskapet omsetter for ca. 200 000 kroner pr år og er et rent driftsselskap som driftes av Kristiansand kommunes avløpsavdeling.

Eierandeler:

 • Kristiansand kommune - 50 %
 • Vennesla kommune - 50 %

Sandripheia Fritidspark

Sandripheia Fritidspark driver et anlegg for vinter- og sommeridretter, og skal fremme friluftsaktiviteter for allmennheten.

Les mer om samarbeidet

Sandripheia Fritidspark er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Anlegget er lokalisert på Sandrip i Vennesla kommune. Sandripheia Fritidspark skal være med å legge til rette for aktivitet, idrett og friluftsliv for allmennheten gjennom hele året. Anlegget skal være lett tilgjengelig for alle, og er ment å være et helårsanlegg.

Oversikt over styret

Nyttige lenker:

Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 31.03.2015 14:20
Sist endret: 21.03.2017 15:05