Gå til hovedinnhold

Interkommunale samarbeid

Her finner du nyttig informasjon om de ulike interkommunale samarbeidene som kommunen er en del av.

ATP-utvalget for Kristiansandsregionen

Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen (ATP – prosjektet) startet 1.1.2004 i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til et transportforvaltningsforsøksprosjekt med hjemmel i Forsøksloven.

ATP-samarbeidet startet som et prosjekt i 2004 og ble et permanent regionalt samarbeid fra januar 2010. ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet, som fra 1. januar 2018 heter Region Kristiansand.

Samarbeidspartnere er kommunene Iveland, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, samt fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder,  Statens vegvesen Region sør og Agder Kollektivtrafikk.  Formålet er å samarbeide regionalt for å få et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem, der nye tiltak og satsing skulle vurderes mer helhetlig. 

Mer info om samarbeidet og utvalget finner du her. 

 

Region Kristiansand

Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Samarbeidet er organisert med hjemmel i kommunelovens § 27 (og er et eget rettssubjekt).

Region Kristiansand skal fremme politiske saker med felles interesse for kommunene i Kristiansandsregionen og samordne administrativt interkommunalt samarbeid mellom deltakerkommunene. Region Kristiansand ble relansert med nytt navn og nye vedtekter fra 01.01.18. Frem til 31.12.17. samarbeidet kommunene i Kristiansandsregionen under navnet Knutepunkt Sørlandet.

Knutepunkt Sørlandet var et interkommunalt samarbeid for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Overordnet mål for Knutepunkt Sørlandet  

Kristiansandsregionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i. 

Hovedmål: 

 1. Klima: Regionen oppfyller målene i klimaplanen
 2. Det gode livet: Regionen har gode levekår
 3. Utdanning: Økt kvalitet i skoler og barnehager i regionen
 4. Kommunikasjon: Regionen har en velfungerende infrastuktur 
 5. Kultur: Regionen har et rikt kulturliv og gode kulturtilbud
 6. Næringsutvikling: Regionen har et variert og attraktivt arbeidsmarked og næringsliv 
 7. Kommunale tjenester: Kommunene i Knutepunkt Sørlandet yter effektive tjenester med riktig kvalitet
 8. Samarbeid: Knutepunkt Sørlandet er landets fremste region på interkommunalt samarbeid

Hensikten med samarbeidet var å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud som mulig.

Nyttige lenker:

Kristiansand og Vennesla interkommunale Avløpsanlegg

Kristiansand og Vennesla Interkommunale Avløpsanlegg (KVIA) er et interkommunalt selskap som har som formål å drive en felles hovedkloakkledning.

Les mer om KVIA

Kloakkledningen går fra grensen mellom Kristiansand og Vennesla på Mosby til renseanlegget Odderøya RA. Selskapet omsetter for ca. 1,2 millioner kroner pr år og er et rent driftsselskap som driftes av Kristiansand kommunes avløpsavdeling.

Eierandeler:

 • Kristiansand kommune - 60 %
 • Vennesla kommune - 40 %

Midt-Agder Friluftsråd

Midt-Agder Friluftsråd (MAF) er et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan som skal ivareta allmennhetens friluftsinteresser og tilrettelegge for friluftsliv i regionen.

Les mer om MAF

Kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen i Vest-Agder fylke og Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder fylke er med på dette samarbeidet.

Oversikt over styret

Nyttige lenker:

Otra interkommunale avløpsanlegg

Otra Interkommunale Avløpsanlegg (OIA) er et interkommunalt selskap som ble dannet av Kristiansand og Vennesla kommune med formål å eie og drive en felles avløpsledning fra Hunsfoss til dyputslipp i Kristiansandsfjorden.

Les mer om samarbeidet

Kostnadene til å drive anlegget blir finansiert av eierkommunene, Vest-Agder fylkeskommune, Støleheia Interkommunale Avfallsplass og Miljødepartementet. Det er to bedrifter som er tilkoblet dette røret og de skal selv rense før kloakken kobles på røret. Selskapet omsetter for ca. 200 000 kroner pr år og er et rent driftsselskap som driftes av Kristiansand kommunes avløpsavdeling.

Eierandeler:

 • Kristiansand kommune - 50 %
 • Vennesla kommune - 50 %

Sandripheia Fritidspark

Sandripheia Fritidspark driver et anlegg for vinter- og sommeridretter, og skal fremme friluftsaktiviteter for allmennheten.

Les mer om samarbeidet

Sandripheia Fritidspark er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Anlegget er lokalisert på Sandrip i Vennesla kommune. Sandripheia Fritidspark skal være med å legge til rette for aktivitet, idrett og friluftsliv for allmennheten gjennom hele året. Anlegget skal være lett tilgjengelig for alle, og er ment å være et helårsanlegg.

Oversikt over styret

Nyttige lenker:

Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 31.03.2015 14:20
Sist endret: 30.08.2018 14:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?