Gå til hovedinnhold

Deleide aksjeselskap

Her finner du nyttig informasjon om de forskjellige deleide aksjeselskapene som Kristiansand kommune har eiendeler i.

Agder Energi AS

Selskapet er ett av landets største kraftselskaper, og har en rekke datterselskaper innenfor et vidt spekter av områder. Formålet til selskapet er å utnytte, produsere, distribuere og omsette energi. Bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning. Utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon og infrastruktur.

Les mer om selskapet

Selskapet ble stiftet i 2000. Agder Energi AS er en sammenslåing av kraftselskapene; Vest-Agder Energiverk, Aust-Agder Energi og Kristiansand Energiverk. 1. januar 2001 tok alle selskapene offisielt i bruk navnet Agder Energi AS. To uker senere vedtok styret i Agder Energi AS strategi, mål og hovedstruktur for konsernet, og flere nye datterselskaper ble opprettet.

Selskapet foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Konsernet har rundt 1 250 egne ansatte. Agder Energi er organisert i fire resultatområder som gjenspeiler kjernevirksomhet og verdiskapning: vannkraft, kraftforvaltning, nett og marked/forretningsutvikling.

Agder Energis mål for samfunnsansvar

 • Som en av Norges største kraftprodusenter av fornybar energi, har Agder Energi som mål for sitt samfunnsansvar å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Aksjeeiere:

 • 45,5 % - Statkraft
 • 6,4 % - Arendal kommune
 • 5,3 % - Kristiansand kommune
 • 42,8 % - Øvrige agderkommuner

Oversikt over styret.

Nyttige lenker og dokumenter:

 

 

Agder Kollektivtrafikk AS

Selskapet er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken på Agder. De har som formål å tilby innbyggerne i Agder et velfungerende kollektivtilbud, med tilhørende informasjonstjenester.

Les mer om selskapet

Målsettingen for selskapet er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenlig måte. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling.

Selskapet har ansvar for:

 • All kollektivtrafikk i Vest-Agder
 • All skolebarntransport i Vest-Agder
 • Kontrakter med busselskaper og transportører
 • Ruteopplysning 177 for begge Agderfylkene

Aksjeeiere:

 • 39,76 % - Vest-Agder fylkeskommune
 • 39,76 % - Aust-Agder fylkeskommune
 • 20,48 % - Kristiansand kommune

Oversikt over styret 2018-2020:

 • Solveig Løhaugen (leder)
 • Endre Angelvik (nestleder)
 • Mathias Bernander, Vest-Agder fylkeskommune
 • Randi Øverland, Vest-Agder fylkeskommune
 • Grete Kvelland Skaara, Kristiansand kommune
 • Torunn Ostad, Aust-Agder fylkeskommune
 • Dag Eide, Aust-Agder fylkeskommune
 • Ståle Sætre, ansattes representant

Nyttige lenker og dokumenter:

Avfall Sør Holding AS

Avfall Sør Holding AS er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Les mer om selskapet

Avfall Sør Holding AS sitt formål er, enten selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper, å drive renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnhenting og avfallsbehandling. Selskapet skal helt eller delvis utføre eierkommunenes oppgaver/forpliktelser i henhold til forurensingslovens §§ 29 og 30. Virksomheten skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar med gjeldende lover og regler.

 Organisasjonskart over Avfall Sør

 

Eierskapsmelding 2
I mai 2014 vedtok eierkommunene en ny eierstrategi for Avfall Holding Sør - konsernet. I eierskapsmeldingen ble det laget en liste med anbefalinger til selskapet, styret og eierne. Disse anbefalingene tok for seg følgende tema:

 • Selskapsstrategi og eiermelding
 • Forholdet mellom monopol- og konkurransevirksomhet
 • Styrets sammensetning, kompetanse og valgkomité
 • Styrearbeid og rolleklarhet
 • Retningslinjer og rapportering på samfunnsansvar
 • Selskapsrapportering og eiermøter
 • Åpenhet 
 • Selskapskontroll
 • Revidering av vedtekter
 • Utbytte og økonomi
 • Renovasjonsbenchmarking
 • Avfallstildeling

Aksjeeiere:

 • 73,3 % - Kristiansand kommune
 • 12,1 % - Vennesla kommune
 • 9,1 % - Søgne kommune
 • 5,5 % - Songdalen kommune

Styret

 Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter

 

Dampskibsaktieselskabet Bjoren AS

Selskapet tilbyr flotte naturopplevelser på Byglandsfjorden, Bygland og Ose i Åraksgjorden med D/S Bjoren

Les mer om selskapet

Selskapet driver D/S Bjoren etter avtale med Bygland kommune som eier båten, til beste for næringslivet i Setesdalsregionen. Virksomheten er sesongbetont og driftes som regel i perioden juni til august. Selskapet tilbyr både ruteturer og charterturer. Båten kan også leies til firmaturer, familieselskap o.l. med plass til 55 passasjerer.

Kristiansand kommune eier 1 aksje av 249 stk.

Aksjeeiere:

 • 14,3 % - Norsk Transport AS
 • 8 % - Setesdal Bilruter Eigedom AS
 • 8 % - Color Line AS
 • 8 % - Rigmor Fjeldberg Bruseth
 • 61,7 % - Øvrige aksjonærer 

Styret:

 • Tone Simonstad Knutsen
 • Hallvard Lauvdal

Nytte lenker:

Gimleveien 28 AS

Bystyret vedtok 18.6.14 å opprette et offentlig-privat eiendomsselskap, Gimleveien 28 AS, som har som formål å jobbe for utvikling og utbygging av den aktuelle eiendommen som ligger i området mellom Kvadraturen og Campus.

Les mer om selskapet

Formål og hensikt
Formålet med eiendomsselskapet er at det skal bidra til å utvikle Kristiansand til å bli en by hvor næringsliv og studentmiljøet knyttes nærmere sammen. Selskapet skal også bidra til at Universitetet blir en mer integrert del av Kristiansand og øke dets status utad. Ønskede synergieffekter av dette vil være økt studenttilgang, et mer pulserende by- og campusliv, og økt tilgang på arbeidskraft i regionen ved at studenter blir værende i Kristiansand etter endt utdanning.

Selskapet skal ved utvikling av eiendommen ikke ha hovedfokus på profittmaksimering, men på hva som støtter opp under formålet. Dette kan være studentboliger, klynger med virksomheter for nyetablerere og møteplasser for næringsliv og studenter. Andre aktuelle formål kan være nye kulturarenaer og korttidsboliger for nyutdannede studenter. En kortsiktig del av kostnadsbildet kan derfor være en noe redusert avkastning på eiendommen som legges inn som innsatsfaktor i prosjektet. Målet er å utvikle og realisere gode og langsiktige konsept i tråd med Universitetsmeldingen og Handlingsplanen for Universitetsbyen Kristiansand

Offentlig-privat selskap (OPS)
Selskapet ble etablert for å sikre en mer helhetlig utvikling av eiendommer og infrastruktur i det relevante området som kan styrke samarbeidet mellom UiA og arbeidslivet.

Ved opprettelsen av et OPS ønsker kommunen å dra nytte av private aktørers kompetanse, gjennomføringskraft og kapital i hele verdikjeden fra konseptutvikling til driftsfasen.

Eiendommen Gimleveien 28 A (tidligere Gimle Aldershjem) legges inn som ting-innskudd selskapet, i tillegg til nødvendig oppstartskapital.

Eiendomsselskapet har betydelig frihet til å utarbeide konsepter som kan utvikle universitetsbyen i riktig retning, og det legges opp til en kostnadseffektiv drift av eierselskapet der man så langt som mulig vil basere seg på frivillige styreverv.

Aksjeeiere:

 • 60 % - Oksøy Eiendom AS
 • 40 % - Kristiansand kommune

Styret:

 • Per Christian Nygård (leder)
 • Arild Skeie
 • Tone Iglebæk
 • Per Arne Kjøstvedt

Nyttige lenker og dokumenter

Innoventus Sør AS

Innoventus Sør er en inkubator i startup:huset som hjelper gründere med å utvikle forretningsmodeller og lage bedrift rundt sin forretningsidé. Selskapet er opprettet for å hjelpe nye bedrifter til suksess. I dag er det ca. 30 startups med i inkubatorprogrammet.

Les mer om selskapet

Fusjon med mellom Innoventus AS og Coventure AS
10. februar 2015 vedtok bystyret å godkjenne en fusjon mellom Innoventus AS og Coventure AS. Begge selskaper har gitt inkubatortjenester eller hjelp og rådgivning for oppstartsvirksomheter som søker kapital, men også andre typer innovasjonstjenester. Coventure forvalter også en investeringsportefølje. Høsten 2014 har fusjonsprosessen utviklet seg raskt i positiv retning og man kom til enighet for en løsning.

Den overordnede målsettingen med fusjonen var å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø i Agder. Det oppfattes å være bred enighet om at potensialet for nyskaping og vekst ikke utnyttes godt nok i regionen. Det skal foretas en kapitalnedsettelse i begge selskapene. Fusjonen vil forhåpentligvis gi en mer kostnadseffektiv drift og et styrket samarbeid mellom relevante innovasjonsmiljø i og utenfor landsdelen. Det er en forutsetning for Kristiansand kommune at det nye fusjonerte selskapet skal ha likeverdige aktiviteter ved de to lokaliseringene Grimstad og Kristiansand. Eierskapets tyngdepunkt vil nå ligge i Aust-Agder.

Aksjeeiere:

 • 46,60 % - SIVA selskapet for industrivekst SF
 •   9,29 % - J.B. Ugland Venture AS
 •   6,40 % - Aust-Agder Næringsselskap AS
 •   6,38 % - Vest-Agder Fylkeskommune
 •   4,76 % - Arendal kommune
 •   4,76 % - Aust-Agder fylkeskommune
 •   3,86 % - Sparebanken Sør
 •   3,73 % - Kristiansand kommune
 • 14,22 % - Øvrige aksjonærer 

Styret:

 • Thor Arne Håverstad (leder)
 • Carina Ugland
 • Bjørn-Tore Flåten
 • Anne Torunn Hvideberg
 • Hilde Elisabeth Tallaksen
 • Tom Victor Nysted
 • Ulf Hustad

Nyttige lenker:

Setesdal Bilruter AS

Selskapet har som formål å drive transport mellom Kristiansand og Hovden – og mellom Arendal og Evje og andre områder. Selskapet er lokalisert i Evje og Hornnes kommune.

Les mer om selskapet

Selskapet vant også anbudet om å kjøre rutebussene i Aust-Agder i sju år fra 2015. Setesdal Bilruter AS driver med rute- og skolekjæring i Aust- og Vest-Agder, turkjøring, pasientreiser, godstransport, budbiltjenester og ekspresspakkelevering.

 

Aksjeeiere:

 • 20,81 % - Brøvig Holding
 • 20,55 % - Sigmund Aune
 • 13,11 % - Bykle kommune
 •  5,03 % - Bygland kommune
 •  4,29 % - Valle kommune
 •  4,01 % - Setesdal Regionråd
 •  3,58 % - Kjellebjørg Auestad
 •  1,93 % - Evje og Hornnes kommune
 •  1,34 % - Alf Reidar Birkeland
 •  1,03 % - Eli Anne Knutsen
 •  0,91 % - David Halsall
 •  0,88 % - Kristiansand kommune
 •  0,80 % - Ånund Faremo
 •  0,78 % - Are Mjåvatten
 •  0,74 % - Leif Oland
 •  0,67 % - Iveland kommune
 •  0,60 % - Froland kommune
 • 18,94 % - Andre eiere

Styret:

 • Svein Arne Haugen (leder), 2019-2020
 • Sigmund Aune (nestleder), 2019-2021
 • Solveig Skjeggedal, 2018-20
 • Mardon Drangsholt, 2019-2021
 • Torunn Helene Langeid, 2018-2020
 • Knut Hagen, 2018-2020
 • Odd Håvard Dahle (ans. rep.)
 • Ånund Faremo (ans. rep.)
 • Odd Harald Dingsøyr (ans. rep.)

Nyttige lenker og dokumenter

Sørlandets Europakontor AS

Målet med Sørlandets Europakontor er å utvikle et mer internasjonalt samfunns- og næringsliv på Sørlandet som utnytter mulighetene i et stadig mer integrert Europa, og som er i stand til å håndtere de utfordringene som kommer.

Les mer om selskapet

Kontoret har som hensikt å bidra til å øke deltagelsen i og nytten av Europeiske nettverk, programmer og aktiviteter for både eierne og andre virksomheter i regionen. Videre skal kontoret også bidra til en mer bærekraftig region gjennom de mekanismer som er naturlig for Sørlandets Europakontor: politisk påvirkning (høringer), nettverksbygging og prosjekter.

Sørlandets Europakontor startet som et prosjekt, men etter en evaluering i 2007 ble det besluttet å videreføre arbeidet som et aksjeselskap.

Aksjeeiere:

 • 39 % - Vest-Agder Fylkeskommune
 • 26 % - Aust-Agder Fylkeskommune
 • 17 % - Kristiansand kommune
 • 10 % - Agderforskning AS
 •   8 % - Arendal kommune

Styret:

 • Finn Aasmund Hobbesland (leder)
 • Kirsten Borge (nestleder)
 • Jøran Bøch
 • Mathias Bernander
 • Ragnhild Hammer

Nyttige lenker og dokumenter:

Rehabiliteringssenter AiR AS

Rehabiliteringssenteret AiR er en landsdekkende helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten og ligger på Rauland.

Les mer som selskapet

Selskapet er en privat ideell (non-profit) organisasjon som er delt opp i AiR-klinikk og AiR-Nasjonalt kompetansesenter. Senteret ble etablert i 1986 og er siden da vært ledende innen arbeidsrettet rehabilitering.  

Kristiansand kommune eier 1 aksje av 1 962 stk., og ble kjøpt som støtteaksje i forbindelse med etableringen av senteret som åpnet i 1986.

Nyttige lenker og dokumenter:

Sørnorsk Filmsenter AS

Selskapet skal forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilmer, dokumentarfilmer, animasjonsfilmer og dataspill. Det skal også forvalte midler til utvikling av filmfaglige tilbud til barn og unge og til kompetanseutviklende tiltak. Selskapet skal bistå bransjen med rådgiving og bidra til utvikling av faglige nettverk.

Les mer om selskapet

Sørnorsk filmsenter AS skal være et selskap av ideell karakter og ha som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonen på Sørlandet.

Aksjeeiere:

 • 34,78 % - Kristiansand kommune
 • 26,09 % - Vest-Agder Fylkeskommune
 • 17,39 % - Aust-Agder Fylkeskommune
 • 13,04 % - Telemark Fylkeskommune
 • 8,70 % - Arendal kommune

Styret:

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

TSR Kristiansand AS

Formålet med selskapet er å gjennomføre arrangementer for kommunen og Næringsforeningen, og ble stiftet i forbindelse med at Kristiansand fikk ansvar for å være vertshavn for Tall Ships' Races i 2010.

Les mer om selskapet

Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet var at Kristiansand i 2006 ble tildelt oppgaven som vertshavn for selskutearrangementet The Tall Ships Races i 2010. Selskapet fikk ansvar for å planlegge, markedsføre og gjennomføre arrangementet i 2010, og fikk det samme ansvaret i 2015. Tall Ships Races ble i Kristiansand sist arrangert 25. - 28. juli 2015.

Selskapet ble vedtatt nedlagt på ekstraordinær generalforsamling i 2018, og kommer i løpet av 2019 til å legges ned og avvikles.

Aksjeeiere:

 • 60 % - Kristiansand kommune
 • 40 % - Næringsforeningen i Kristiansandregionen

Nyttige lenker og dokumenter:

Varodd AS

Varodd er en av Norges største attføringsbedrifter. Bedriftens hovedformål er å avklare, kvalifisere og formidle jobbsøkere i forhold til videre arbeids- og yrkesmuligheter.

Les mer om selskapet

Varodd AS ble etablert i 1961 som et aksjeselskap med eiere fra både offentlig og privat sektor. Selskapet har rundt 80 ansatte og er morselskap i et konsern med en årlig omsetning på rundt 210 millioner kr årlig.

Formålet oppnås ved å ta i bruk alle bedriftens virksomhetsområder, herunder produksjon og salg av tekniske hjelpemidler, produksjon innenfor mekanisk, emballasje, trykkeri og profilering samt logistikk- og regnskapstjenester.

Kvalifisering tilbys også innenfor mediegrafiker, kokk, logistikk, industrimekaniker, maskinarbeider, kontor- og administrasjon og IKT servicefag. Varodd AS holder til på Rige næringsområde i Kristiansand.

Aksjeeiere:

 • 47,91 % - Kristiansand kommune
 • 22,22 % - Vest-Agder fylkeskommune
 •  9,60 % - Vennesla kommune
 •  7,37 % - Søgne kommune
 •  5,89 % - Songdalen kommune
 •  1,51 % - Sparebanken Pluss
 •  1,47 % - Mandal kommune
 •  4,03 % - Øvrige eiere under 1 %

Styret:

 • Stein Hannevig (leder)
 • Gøril Hannås (nestleder)
 • Terje Fjellvang
 • Unni Farestveit
 • Eva Berg
 • Inger Marie Brevik (ansattes repr.)
 • Jonny Ånensen (ansattes repr.)

Nyttige lenker og dokumenter:

Usus AS

Usus AS (tidligere Visit Sørlandet AS) er en næringsklynge for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og i Telemark. Nesten 130 bedrifter er med i Usus i dag.

Les mer om selskapet

Grunnlaget for Usus er å jobbe mer med de gjestene som regionen allerede har, framfor å streve for å få nye gjester hele tida. Gjenkjøp er mantraet i Usus – gjestene skal komme igjen og igjen, og sørge for bedre resultat.

Visit Sørlandet AS vedtok ny strategi for selskapet, hvor man tok opp hovedarbeidsområdene og arbeidsmetodikken utviklet i Usus-klyngen som ny kjernevirksomhet i selskapet.  20.januar 2016 vedtok ekstraordinær generalforsamling i selskapet navneendring til USUS AS.

Oversikt over styret

Nyttige lenker og dokumenter:

Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 13.02.2015 09:26
Sist endret: 09.10.2019 10:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?