Gå til hovedinnhold

Kommunens eierskap

Kristiansand kommune forvalter store verdier blant annet ved å være en eier av kommunale foretak, interkommunale samarbeid, interkommunale selskap og aksjeselskap. Her vil vi presentere de foretakene og selskapene kommunen har eierandeler i, og stiftelser som kommunen er en del av.

En aktiv eier

Kristiansand kommune ønsker å stille krav til selskapene en eier basert på hva slags formål og mål kommunen har med eierskapet i det enkelte selskap. Spesielt vil dette være viktig hvor vi er største eller eneste eier. En aktiv eier vil gi større forutsigbarhet for selskapene med hensyn til hva som forventes av dem av eier.

Eierskapsmelding

Siste eierskapsmelding for Kristiansand kommune ble vedtatt i bystyret 31.05.17 og den finner du her.
Hensikten med en eierskapsmelding er

  • å sikre rutiner for systematisk politisk og administrativ oppfølging av foretak og selskap, slik at kommunen blir en aktiv og langsiktig eier, samt for å sikre at selskapene driver i tråd med vedtektene og politiske og administrative føringer.

  • å gi en samlet oversikt med selskapsrelatert informasjon over de foretakene og selskapene kommunen har eierandeler i og stiftelser som kommunen har initiert.

  • gi forslag til kommunens eierstrategi.

Nyttige lenker og dokumenter:

Heleide aksjeselskap

Kristiansand kommune står som eneste eier i en del aksjeselskap. For kommunen er det viktig at eierandelen er tilpasset kommunens formål med selskapet. Dersom kommunen ønsker maksimal frihet i selskapet, bør kommunen eie alle aksjene. Eierskapet er i stor grad finansielt motivert og kommunen ønsker å stille krav til økonomisk utbytte. Unntakene er Kjøkkenservice Industrier AS og VIA Partner AS, som ikke deler ut utbytte.

 Les mer om aksjeselskap

Les mer om de ulike selskapene

Deleide aksjeselskap

Kristiansand kommune er også deleier i flere aksjeselskap. Det vil si at kommunen kun eier en andel av aksjene i et selskap. En aksjonær har ulike rettigheter i et selskap avhengig av hvor stor andel av selskapet vedkommende eier.  Dersom kommunen har strategiske mål for eierskapet sitt, bør den ha kontroll i selskapet ved å eie 50 % eller mer av de stemmeberettigede aksjene. Dersom eierskapet er av mer finansiell karakter, er det ikke så betydningsfullt hvor stor andel av selskapet kommunen eier.

Les mer om de ulike selskapene

Kommunale foretak

Kommunale foretak (KF) benyttes når vi ønsker å ha en mer selvstendig organisering av kommunale oppgaver. Et KF gjør det lettere å ta hensyn til både forretningsmessige og samfunnsmessige forhold, sammenlignet med om det hadde vært en ordinær kommunal tjeneste. Et kommunalt foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, som er underlagt bystyret som øverste myndighet. KF følger kommuneloven kapittel 11.

Les mer om kommunale foretak

Les mer om de ulike selskapene

Interkommunale selskap

Interkommunale selskap (IKS) kan etableres når flere kommune og/eller fylkeskommuner ønsker å utføre oppgaver i fellesskap. IKS er egne rettssubjekter og det vil si at selskapet kan innenfor formålet være part i eller inngå avtaler, og tilsvarende også selv stå for sine forpliktelser.

Interkommunale selskaper reguleres av "Lov om interkommunale selskaper".

Kristiansand kommune er deltaker i flere interkommunale selskap. Noen av disse har tidligere vært organisert som interkommunale samarbeid, men da dette ikke er egne rettssubjekter kan det i noen tilfeller være dårlig egnet som samarbeidsform.

Les mer om interkommunale selskap

Les mer om de ulike selskapene

Interkommunale samarbeid

Interkommunalt samarbeid innebærer at kommuner kan organisere definerte prosjekter med utgangspunkt i kommuneloven § 27.

Formålet med organiseringen er å etablere retningslinjer for samarbeidet. Det innebærer gjerne at det etableres en egen administrasjon for å ivareta oppgavene man er enige om å løse i fellesskap. Samarbeidet har som hovedregel ikke egne inntekter ut over tilskudd og lignende fra andre, men er basert på at kommunene dekker kostnader etter en avtalt fordelingsnøkkel.

Samarbeidsformen har likhetstrekk med vertskapskommunesamarbeid, men skiller seg fra dette ved at sistnevnte drives for en kommunes regning og risiko, hvoretter de deltagende kommuner blir fakturert for tjenester som ytes etter bestemte kriterier.

Les mer om interkommunalt samarbeid

Les mer om våre interkommunale samarbeid

Medlemskap og andre eierskap

Kristiansand kommune har medlemskap i ulike foreninger og organisasjoner, samt eierandeler i andre typer selskap. Dette er selskap og foreninger som driver med bl.a. markedsføring av regionen, traineeprogram på Sørlandet, rehabilitering, pensjon og friluftsaktiviteter. Deltakelsen fra Kristiansand kommunes side er stort sett politisk motivert, hvor man ønsker å bedre de samfunnsøkonomiske resultatene, samt heve regionen innenfor kultur, turisme og næring.

Les mer om vår deltakelse

Stiftelser

Kristiansand kommune har vært med og stiftet en del stiftelser. En stiftelse skiller seg fra de andre selskapsformene ved at den ikke har noen eiere eller deltakere. Stiftelsen er selveiende. Når stiftelsen først er opprettet har stifterne ikke lenger rådighet over formuesverdien som er overført stiftelsen. Stiftelser har dermed ikke noe eierorgan. Stiftelser et regulert i stiftelsesloven.

En stiftelse kan være en egnet organisasjonsform for bestemte oppgaver som en ønsker å skille ut og gi full selvstendighet. Stiftelser er for eksempel godt egnet om en ønsker å bevare formue over tid, og er også brukt en del innenfor kulturområdet. Siden en stiftelse ikke kan ha eiere, kan kommunen ikke øve innflytelse i stiftelsen på grunnlag av eierskap. Dette kan fremstå som en betydelig ulempe, men samtidig gi mulighet for å sikre verdier under skiftende forhold. De eneste måtene kommunen har innflytelse etter at stiftelsen er opprettet, er gjennom valg av medlemmer til representantskap eller styret.

Les mer om stiftelser

Les mer om enkelte stiftelser kommunen har tilknytning til
Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 19.01.2015 09:07
Sist endret: 07.11.2019 08:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?