Gå til hovedinnhold

Stikkordsliste

Flere av stikkordene på denne listen knytter seg ikke til kommunal sektor. De er likevel med fordi de ofte ses i sammenheng med kommunal virksomhet innenfor helse- og sosialsektoren.

Stikkordene er ikke utfyllende, uttømmende eller forpliktende beskrivelser. Stikkordene er bare ment å gi rask og kort informasjon.

Send en epost dersom du vil varsle om feil eller foreslå stikkord til listen. Søker du informasjon, men du finner ikke frem, kan Helse og sosial servicesenter 380 79 500 hjelpe.

ABUP: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) er en del av Sørlandet Sykehus, og har avdeling blant annet i Kristiansand. Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringer, og deres pårørende.

Alarmtelefonen for barn og unge: Et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Alarmtelefonen i Kristiansand besvares av barnevernvakta, og har fått nasjonalt ansvar. Den tar i mot henvendelser fra kommuner uten egen krise- og akuttberedskap, eller utenom deres åpningstid. Nummeret er 116 111.

Andrelinjetjenesten: Se "spesialisthelsetjenesten" i denne oversikten.

ASSS: (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner) ASSS-samarbeidet er et samarbeid mellom 10 av landets største kommuner. Hovedfokus har vært på utvikling og analyse av styringsdata på aggregert nivå. ASSS har nettverk for blant annet pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjeneste og barnevern. Nettverkene fokuserer på effektivisering gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid.

Aquarama: Flere av kommunens satsinger og tiltak innen helsefremmende arbeid er lokalisert i bygget.

Barn og unge med funksjonshemming. Her er en oversikt over ulike stønader, tjenester og muligheter som finnes for funksjonshemmede barn og unge og deres foreldre. Dette er ikke er en fullstendig oversikt, men et utgangspunkt og en hjelp til å finne de mest relevante tjenestene og mulighetene.

Barn som pårørende: Kristiansand kommunes prosjekt for å identifisere barn av syke foreldre og tilby dem tilpasset informasjon og oppfølging. Prosjektet er avsluttet.

Bostøtte: Du kan søke om støtte hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles enkelte krav til husstanden og til boligen. Ordningen er behovsprøvd.

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse.

Brukervalg: Personer som får praktisk bistand i hjemmet kan velge hjemmehjelp fra kommunen, eller fra privat firma som har inngått avtale med kommunen.

DPS SolvangDistriktspsykiatrisk senter Solvang er en avdeling innen Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen dekker Songdalen kommune samt Kristiansand kommune vest for Otra.

DPS Strømme – Distriktspsykiatrisk senter Strømme er en avdeling innen Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen tilbyr spesialisthelsetjenester i psykiatri til innbyggere over 18 år i Randesund, Tveit og Lund i Kristiansand, i tillegg til kommunene Søgne, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral.

Helse og sosial servicesenter 380 79 500 er blant annet sektorens sentralbord. Det ligger i Gyldengården i Gyldenløvesgate 23 og er manges første møte med sektoren. Her kan man få svar på spørsmål eller hjelp til utfylling av skjema som søknad om bostøtte og lignende.

ECAD: European Cities Against Drugs: Sektoren deltar i nettverket med europeiske byer, og Kristiansand mottok ECAD-prisen for 2010.

eHelse og velverdsteknologi: Er en samlebetegnelse som omfatter IKT-anvendelse i helsevesenet. Målet er forbedringer av kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet gjennom bruk av informasjonsteknologi.

Fastlege: Virksomhet behandling og rehabilitering i helse- og sosialsektoren administrerer fastlegeavtalene i Kristiansand kommune.

Frisklivsresept: Er et interkommunalt samarbeid for livsstilsendring gjennom Knutepunkt Sørlandet.

Frisklivssentralen: Skal hjelpe deg å finne rett tilbud.

Frivillig i Kristiansand: Kommunen ønsker å bygge opp under frivillig aktivitet og organisasjonsliv.

Frivillighetsmelding inneholder mål og strategier for kommunens samhandling med frivillig sektor. Den gir en beskrivelse og vurdering av kommunens innsats på området. Hensikten er å bygge opp under frivillig aktivitet og organisasjonsliv, og å sette inn de riktige tiltakene for å få dette til.

Førstelinjetjenesten: Se "primærhelsetjenesten" i denne oversikten.

Gjeldsrådgivning: Et tilbud til personer med gjeldsproblemer. Råd er gratis og anonymt, og tilbudet er lokalisert i Helse og sosial servicesenter i Gyldengården.

HABU: Habiliteringstjenesten for barn og unge har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år som trenger habilitering.

Hasjavvenning: Kristiansand kommune nyter stor respekt nasjonalt for sitt arbeid med hasjavvenning. Hasjavvenning er et samarbeid med SSHF Avdeling for rus og avhengighetsbehandling og PPT-Vest Agder fylkeskommune.

Helsenorge.no: En veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren.

Hjelp for barns skyld: Dersom du og dine barn er i en vanskelig livssituasjon som følge av sykdom i familien, kan du søke om hjelp for barns skyld.

Hjelpetilbud i kommunene: Helsenorge.no gir en oversikt over hvilke helse- og omsorgstjenester en kommune er forpliktet til å tilby innbyggerne. Du kan også lese om helsehjelp til personer uten lovlig opphold.

Home start familiekontakten er et familiestøtteprogram for deg som har behov for ekstra støtte og avlastning i småbarnsperioden. I Kristiansand driftes tilbudet av Frelsesarmeen.

IMDi: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. Utfører andre oppgaver enn UDI (Utlendingsdirektoratet).

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter er et rehabiliteringstilbud for rusavhengige. Det er interkommunalt samarbeid mellom fem kommuner: Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen og Lillesand.

Kjøkkenservice har ansvar for levering av varm mat og kolonialvarer til kommunens institusjoner og hjemmeboende. Alle sykehjem har mottakskjøkken. I tillegg drives tre kafeteriaer.

Kreftkoordinator. 

Krisesenter: Kristiansand er vertskommune for et helhetlig krisesentertilbud for både menn og kvinner på vegne av flere kommuner på Agder. Krisesenterloven pålegger kommunene å ha tilbud til både menn, kvinner og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbud skal også sikres for kvinner med tilleggsproblematikk, som rusmiddelavhengighet.

Kulturrullatoren: En kulturformidler først og fremst til eldre som ikke selv kan oppsøke kulturen. Det er en blanding av frivillig og betalt kultur. Kulturrullatoren sorterer under eldresentertjenesten.

LAR Legemiddelassistert rehabilitering. Betegnelsen på ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Det mest brukte medikamentet er metadon.

Legevakt: Legevakta er en kommunal helsetjeneste for sykdom og skader som må behandles så raskt at fastlegen ikke kan benyttes, eller for personer som ikke har sin fastlege i Kristiansand eller samarbeidskommunene.

Lillebølgen: Et avlastningstilbud til familier med sterkt funksjonshemmede barn og unge i alderen 0 – 18 år. Ligger i Andreas Kjærs vei på Eg ved siden av Storebølgen.

OSS, Overordnet stategisk samarbeidsutvalg: OSS er opprettet for å møte fremtidens helseutfordringer. Utvalget har representanter fra kommunesammenslutningene på Agder, Sørlandet sykehus HF og fra brukerutvalg, og møtes flere ganger i året.

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestene.

Primærhelsetjenesten: Delen av helsevesenet som er organisert i kommunene. Den består av de allmennpraktiserende legene, hjemmesykepleie, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og av institusjoner som sykehjem og bo- og servicesentre. Primærhelsetjenesten kalles ofte «førstelinjetjenesten», i motsetning til «andrelinjetjenesten» som er spesialisthelsetjenesten.

Samhandlingsreformen er en helsereform som innebærer at kommunene fikk større ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. Den trådte i kraft 1. januar 2012.

"Sammen tar vi ansvar": Visjonen til helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune.

Seniorsentre: Møteplasser organisert av seniorsentertjenesten som gir aktivitet for eldre og trygdede. Det er seniorsenter på Kongens Senter, Berges Hus og Vågsbygd seniorsenter, samt en "satellitt" på Kløvertun.

Spesialisthelsetjenesten: Har ansvar for somatiske og psykiatriske sykehus, andre institusjoner samt ambulansetjenesten. Fordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten endrer seg over tid. Organisert i fire regionale helseforetak som via sine helseforetak - yter slike tjenenester for hvert sitt geografiske område. Kalles også "andrelinjetjenesten" i motsetning til "førstelinjetjenesten" eller "primærhelsetjenesten" som organiseres kommunalt.

Statens barnehus Kristiansand er et tverrfaglig kompetansehus i helseregion Sør-Øst for barn, ungdom og psykisk utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke om, eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien.

Storebølgen: Har åtte leiligheter og er et hjem for unge mennesker over 18 år med sterk funksjonshemming. Leilighetene ligger i Andreas Kjærs vei på Eg ved siden av Lillebølgen. Storebølgen er organisert under tjenesten for Barn og unge med sterk funksjonshemming.

SMSO, Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep: Kristiansand er vertskommune for tiltaket SMSO Agder som dekker begge Agder-fylkene.

UDI – Utlendingsdirektoratet: Skal iverksette flyktning- og innvandringspolitikken på Justis- og politidepartementets ansvarsområde, og har altså en annen rolle enn IMDi.

Ungrus.no: Er en interaktiv nettside om rus for barn og unge i Kristiansand, og drives av Kristiansand kommune.

Velferdsteknologi: Teknologi som har et brukerperspektiv og som formål å bedre kvaliteten av velferdstjenester. Slik teknologi skal gi økt mulighet for selvhjulpenhet, uavhengighet og verdighet for mottakere av helse- og omsorgstjenester. Teknologien skal ikke redusere menneskelig kontakt, men skal frigjøre hjelpernes tid.

Bildegalleri

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 24.09.2015 13:56
Sist endret: 20.03.2019 09:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?