Gå til hovedinnhold

Etikk-komite Kristiansand, EKK

Etikk-komite KristiansandHva er EKK

Etikk-komité Kristiansand kommune (EKK) er et formelt organ forankret på direktørnivå i Helse- og sosialsektoren og i Oppvekstsektoren.

Den er et forum der man kan få drøftet verdispørsmål eller etiske spørsmål knyttet til Kristiansand kommunes tjenester nærmere, og be om råd.

Den er ikke et klageorgan eller en ankeinstans. Komiteen er bare et rådgivende organ som bidrar med beslutningsstøtte til ansatte som ber om det.

Den er frittstående og uavhengig. Den er åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål

Arbeidsområdet er innenfor Helse- og sosialsektoren eller Oppvekstsektoren, men alle ansatte i Kristiansand kommune kan melde inn spørsmål eller problemstillinger.

Komiteen har en leder og en sekretær. Den er bredt tverrfaglig sammensatt, og på tvers av sektorene. EKK har minimum en ekstern representant. En jurist kan kalles inn for å delta ved behov.

Hvilke saker EKK jobber med

De fleste situasjoner og utfordringer knyttet til etiske spørsmål og verdispørsmål løses i hverdagen. Men noen ganger oppstår tvil. Man er uenige om hva som er den beste løsningen, og kanskje om hva som egentlig er problemet.

Noen ganger har beslutninger som allerede er tatt, vært svært vanskelige eller konfliktfylte. Da kan det være lærerikt å gå gjennom hva som skjedde og hvilke verdier og hensyn som var sentrale i ettertid. Hensikten er ikke å felle dom, men å høste nyttig erfaring.

Eksempler på etiske dilemma:

 • Kan vi nekte beboere på sykehjem å drikke alkohol, selv når vi mener det er et skadelig høyt inntak av alkohol?
 • Kan vi frata en rusmisbruker kommunal bolig hvis vedkommende ikke vil samarbeide?
 • Når er det riktig å si nei til sykehusinnleggelse av en sykehjemsbeboer på tross av familiens sterke ønske om at «all» behandling skal være prøvd?
 • Hvor mye informasjon kan skolen gi til foreldre hvis barnet sliter med å tilpasse seg? Kan man for eksempel snakke om andre barn i klassen?
 • Kan barneverntjenesten la være å gi all tilgjengelig informasjon til foreldrene?

Hva EKK bidrar med

 • Å få en bred etikkdrøfting av en sak
 • Å få klarhet i de etiske utfordringene
 • Å få et blikk utenfra
 • Å være bedre rustet i lignende saker i fremtiden
 • Å få råd om en beslutning
 • Å lære av en vanskelig sak
 • Å få klarlagt hvilke verdier som står på spill
 • Å finne ut om det er sak for etikk-komiteen

Hvordan arbeider EKK

Alle ansatte kan henvende seg til EKK. Komiteen kan også ta opp saker på egetinitiativ. Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte opplysninger. Medlemmene i EKK har taushetsplikt om personidentifiserende opplysninger eller helseopplysninger de får adgang eller kjennskap til som medlem av komiteen. 

Komiteen vil ha faste møter en gang i måneden, men den skal også ha mulighet til å samles på kort varsel i hastesaker.

Komiteen skriver referater.

Det er mulig for alle å få innsyn i de sakene som er behandlet etter at de er anonymisert.

Den som har meldt en sak vil i tillegg få fullt innsyn i hele drøftingen.

Komiteen skal skrive årsrapport 

Aktuelle spørsmål:

 • Hva er det etiske spørsmålet?
 • Hva er fakta i saken?
 • Hvem er de berørte partene, og hva er deres syn og interesser?
 • Hvilke etiske prinsipper og verdier er aktuelle, og hvordan?
 • Hvilke lover og retningslinjer er aktuelle, og hvordan?
 • Hvilke aktuelle handleingsalternativer finnes?

Kontakt EKK

Har du et etisk dilemma og ønsker råd kan du ta kontakt via e post til komiteens leder. Du kan ikke være anonym for komiteens leder. Komiteens leder må ha mulighet til å kontakte deg for å få utfyllende opplysninger og for å gi tilbakemelding.

Vi ønsker mest mulig åpenhet, og du vil bli spurt om de involverte i saken er informert om at du ber om råd. 

Send epost til komiteens leder, og hun vil kontakte deg. Ikke send personsensitiv informasjon i denne eposten. 

EKKs medlemmer

Kari Beate Johnsen, leder. Sykehjemsoverlege, helse- og sosialsektoren
Jan Trygve Wergeland, sekretær. Psykolog, oppvekstsektoren
Beatrice Sørensen, medlem. Førskolelærer/rådgiver, helse- og sosialsektoren
Leif Kristian Drangsholt, medlem. Borger/sykehusprest, SSHF
Rodrigo Poblete, medlem. Sosiallærer, oppvekstsektoren
Hege Tanche-Bergh, medlem. Sykepleier/saksbehandler tjenestetildeling, helse- og sosialsektoren
Kurt Kristiansen, medlem. Barnevernet, oppvekstsektoren
Chriss Voll, medlem – vara. Feltsykepleier, helse- og sosialsektoren
Ved behov for juridisk kompetanse – Marianne Bahus, førsteamanuensis UiA
Ved behov for ettikkveileder, Terje Mesel, professor i etikk, UiA

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 05.04.2019 09:52
Sist endret: 22.08.2019 15:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?