Gå til hovedinnhold

Helse- og sosialsektoren

Oppgaver

Helse- og sosialsektoren gir innbyggerne kommunale omsorgstjenester, helsetjenester og sosiale tjenester.

Alle som bor i Kristiansand skal få nødvendige og tilpassede tjenester når behov oppstår. Helse- og sosialsektoren skal være en fremtidsrettet organisasjon og en attraktiv arbeidsplass med fokus på fag og utviklingsarbeid til beste for byens innbyggere.

Sektoren vektlegger forebyggende tiltak for å fremme mestring og livskvalitet.

Ledelse

Helse- og sosialstyret er politisk hovedutvalg for sektoren.Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli

Sektoren har sekretariat for Eldrerådet.

Sektoren er delt i sju virksomheter. Helse- og sosialdirektør er Wenche P. Dehli.

Direktørens stab

Staben har kompetanse innen blant annet økonomi, personal, jus, fagutvikling, kommunikasjon, saksbehandling og utredning.

Virksomhet behandling og rehabilitering

Virksomhet behandling og rehabilitering gir tjenester til mennesker som har behov knyttet til alder, funksjonshemming eller sykdom. Tjenestene består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, korttidsopphold, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fengselshelsetjeneste, legevakt (interkommunalt samarbeid), dagsenter for eldre, øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD), døgnrehabilitering med avdeling for fysioterapi, ergoterapi og bistand ved hørsel- og sansetap, samt administrasjon av fastlegeordningen og avtaler med private fysioterapeuter.

Virksomhetsleder er Liv Solveig Torsøe (konstituert).

Virksomhet helsefremming og innovasjon

Virksomheten består av helsefremmingstjenesten med ansvar for frisklivsentral, seniorsenterdrift, frivilligsentraler og transportsentral.

Virksomheten har også virksomhetsovergripende ansvar for prosjektutvikling, innovasjonsprosjekt og kompetansetiltak med særlig vekt på forebygging, rehabilitering og velferdsteknologi.

Vertskommunefunksjon for den statlige ordningen med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester («USHT») er lagt til denne virksomheten

Virksomhetsleder er Tone Kylland (vikar)

Virksomhet omsorgssentre

Heldøgns omsorgstjenester er organisert i tre geografiske områder med tilhørende institusjoner og omsorgsboliger. Det er 11 institusjoner med over 500 plasser og 5 komplekser med omsorgsboliger med til sammen nær 100 leiligheter.

Omsorgssentrene yter tjeneste til beboere med behov for kontinuerlig pleie, omsorg og trygghet gjennom hele døgnet. Elvegata omsorgssenter, Presteheia omsorgssenter, Stener Heyerdahl omsorgssenter, Ternevig omsorgssenter, Tveit omsorgssenter, Vågsbygdtunet omsorgssenter, Straitunet omsorgssenter, Grimtunet omsorgssenter, Randesund omsorgssenter, Strømme omsorgssenter, Bispegra omsorgssenter.

Kjøkkenservice har ansvar for levering av varm mat og kolonialvarer til kommunens institusjoner og til hjemmeboende. Kjøkkenservice drifter også kantinene i Gyldengården, i Rådhuskvartalet og ved Strømme senter.

Kjøkkenservice har også ansvar for kafèdrift ved institusjonene Valhalla, Kongens senter og Vågsbygdtunet.

Virksomhetsleder er Anne Sofie Hellebø

Virksomhet oppfølging

Tjenester innen rus, psykisk helse og sosialfaglig arbeid omfatter boliger, aktivitetssentre, oppfølgingstjenester, aktiv fritid med støttekontakt, arbeidsforberedende tiltak, lavterskelarbeid og rusteam.

Ungdomstjenester omfatter oppfølgingstjenester innen rus, psykisk helse, sosialfaglig oppfølging, samt ungdomshelse.

Tjenester for utviklingshemmede omfatter boliger, aktivitetssentre og tjenester til hjemmeboende.

Tjenester for barn og unge med funksjonshemminger omfatter boliger, avlastningstilbud i institusjon, privat avlastning, nattjeneste for barn, ergoterapi for barn, og etter skoletidsordning.

Virksomhetsleder er Inger Ingebretsen

Virksomhet service og integrering

Flyktning- og integreringsarbeidet i Kristiansand kommune er samlet i én virksomhet. Virksomheten ble etablert 1. januar 2018 og tjenestene omfatter servicetjenester til innbyggerne i Kristiansand kommune, og asylmottak og bosetting av flyktninger. 

 •  Integreringsmottak/heldagstilbud
 • Asylmottak
 • Tolketjeneste
 • Flerkulturell rådgiver
 • Introduksjonsprogrammet
 • Gjeldsrådgivning
 • Vaksinasjonskontor
 • Gyldengården helsesenter
 • Servicesenter for helse- og sosialsektoren med ekspedisjon, resepsjon og sentralbord.

Virksomhetsleder er Tone Kylland (konstituert)

Virksomhet bolig- og tjenestetildeling

Tjenesteområde tjenestetildeling:

Kommunens bestillerfunksjon på helse- og omsorgstjenester

 • Gjennomfører behovskartlegging og fatter vedtak på søknader
 • Fatter vedtak om egenbetaling for tjenester, og oppholdsbetaling i institusjon
 • Andre funksjoner er koordinerende enhet, kreftkoordinator, helseveiledning for seniorer, hukommelsesteam

Tjenesteområde boligtildeling:

 • Tildeling av kommunale boliger, og boligformidling av private utleieboliger, til brukergruppene
 • Husbankens individrettede virkemidler, startlån og tilskuddsordninger
 • Boligsosial handlingsplan

Andre oppgaver er:

 • Miljørettet helsevern, inkludert tilsyn med skoler og barnehager, under faglig ledelse av kommuneoverlege
 • Controlleroppgaver for innsatsstyrt finansiering
 • Ansvar for ulike fagsystemer
 • Bistå ved eventuelt klage på vedtak

Virksomhetsleder er Lisbeth Bergstøl

NAV Kristiansand

NAV Kristiansand har både en kommunal og en statlig styringslinje, og leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne i Kristiansand. NAV har 4 avsnitt som spesialiserer seg på sine områder:

 • Markeds- og veiledningssenteret (MOV)
 • Økonomi og Administrasjon
 • Oppfølging 30+
 • Ungdomsavdelingen

Eksempler på typiske tjenester: Arbeidsmarkedsveiledning, arbeidstrening, dagpenger og andre statlige velferdsytelser, økonomisk stønad (sosialhjelp), avklaring av arbeidsevne, nettbankstyring.

Mange tjenester er tilgjengelig digitalt, og det er en omfattende kompetansetelefon-tjeneste  (tel: 5555 3333) tilgjengelig hverdager fra 08.00-15.30. Lokalkontoret har drop-in tid hverdager fra 10.00 - 14.00.

Kontoret holder til i Gyldenløvesgate 23 (Gyldengården).

Virksomhetsleder er Heidy Døsvik.

Stikkordsliste

Stikkordsliste for helse- og sosialsektoren

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 22.03.2015 21:33
Sist endret: 04.04.2018 09:21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?