Gå til hovedinnhold

Viktige tidspunkt

Lokale milepæler

2014:

23. oktober: Styret i Knutepunkt Sørlandet vedtar enstemmig å sette i gang et felles utredningsarbeid om fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

November-desember: Alle kommunene gjør likelydende vedtak om å utrede fordeler og ulemper ved alternative sammenslåinger blant Knutepunkt-kommunene. Det ble også holdt et felles formannskapsmøte for de sju kommunene.

2015

Januar-juni: Utredningsgruppa i Knutepunktet arbeider med å analysere fordeler og ulemper ved alternative sammenslåinger blant Knutepunkt-kommunene. Knutepunkt Sørlandet skal også legge fram et forslag om i hvilken grad innbyggerne skal ha innflytelse på valg av alternative modeller gjennom folkeavstemning, innbyggerundersøkelser, høringsmøter eller diskusjonsforum.

28. mai: Felles formannskapsmøte.

Program for møtet

25. juni: Styret i Knutepunkt Sørlandet behandler utredningsgruppas endelige rapport. 

Rapporten

Gruppa kommer ikke med forslag om hvordan kommunekartet skal se ut. Hovedmålet for utredningen er å gi et godt beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig kommunestruktur for kommunene i Kristiansandsregionen.

Høsten: Den politiske behandlingen begynner i kommunene.

Rådmannen leverte sin innstilling til politikerne 25. august.

Politikerne sa ja til å forhandle om en ny kommune.

November: Felles formannskapsmøte

2016

Sommeren: Målet er at kommunene gjør vedtak om sammenslutning før sommeren 2016, slik at ny(e) kommune(r) kan etableres fra 1. januar 2020. Før endelig vedtak om sammenslutning gjennomføres innbyggerhøringer i kommunene. Dette kan skje på ulikt vis i kommunene.

Sentrale milepæler

2014

Høsten: Regjeringen inviterer kommunene til å kjøre lokale prosesser for å vurdere om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Tidligere på året ga Stortinget tilslutning til regjeringens forslag om å gjennomføre en kommunereform.

1. desember: Ekspertutvalget la fram sin sluttrapport om kriterier for god kommunestruktur. Her har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver.

2015

20. mars: Stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner legges fram i Stortinget. Eksempler på redusert statlig styring av større og mer robuste kommuner vil være et tema i meldingen. Meldingen vil også inneholde en sammenstilling av tidligere utredninger om regionalt folkevalgt nivå, og skissere hvilke oppgaver det kan være aktuelt å vurdere overført til nye regioner.

9. juni: Stortinget vedtok meldingen om kommunereformen. 

Vedtaket

2017

1. januar: De første kommunene kan være slått sammen ved inngangen til 2017. Regjeringen kan vedta sammenslåing der kommunene er enige og gjør vedtak senest høsten 2015.

Våren: Stortinget får regjeringens forslag til ny helhetlig kommunestruktur og nye oppgaver for kommunene. Stortinget behandler forslagene i løpet av våren.

2017-2020

Det er ikke satt én bestemt dato for når kommunesammenslåingene skal være ferdige. De første kommunene kan altså være slått sammen allerede fra 1. januar 2017. Neste muligheter er 1. januar 2018 og 1. januar 2019. Ved inngangen til 2020 skal alle sammenslåingene være gjort.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 08.04.2015 08:34
Sist endret: 24.02.2016 15:12

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?