Gå til hovedinnhold

Kommunereformen - gammel nettside

Forhandlingsutvalgene i Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne kommuner ble 18. februar 2016 enige om en intensjonsavtale om å lage en ny kommune fra 1. januar 2020. 

Avsluttet

Kommune- og bystyrene i de fem kommunene gjorde sine endelige vedtak 22. juni 2016. Vedtakene betyr at det ikke blir søkt om å lage en ny kommune av Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Songdalen og Søgne.

Det blir heller ikke videre samtaler mellom Birkenes og Lillesand, eller mellom Kristiansand, Songdalen og Søgne om den såkalte K3-modellen.

Ny portal

4. april 2016 var portalen Nye Kristiansand på lufta. Der kan du følge den videre prosessen.

Nye Kristiansand

Facebook - Nye Kristiansand

 

Anders Christiansen (Birkenes), Johnny Greibesland (Songdalen), Harald Furre (Kristiansand), Astrid Hilde (Søgne) og Arne Thomassen (Lillesand) underskriver intensjonsavtalen.

Fem av de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet gjorde høsten 2015 vedtak om å forhandle med tanke på å slå seg sammen til en ny kommune. De fem kommunene er Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand. Kommunestyrene i Iveland og Vennesla sa nei til forhandlinger med de andre fem.

Forhandlingsutvalg

Etter kommunevalget har hver av de fem kommunene valgt et forhandlingsutvalg. Disse består av ordfører, varaordfører og et formannskapsmedlem. De ansatte i kommunene er representert i utvalget med Charlotte Antonsen Ravnaas fra Unio og Pål Tjøm fra LO-kommune. De fem ordførerne og rådmennene utgjør arbeidsutvalget.

Ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen leder både forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget.

Prosessen mellom Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne går under navnet K5.

Disse sitter i forhandlingsutvalgene

Birkenes: Ordfører Anders Christiansen (Ap) - leder
Varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF)
Gunnar Høygilt (H)

Kristiansand: Ordfører Harald Furre (H) - leder
Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF)
Mette Gundersen (Ap)

Lillesand: Ordfører Arne Thomassen (H) - leder
Varaordfører Jorunn Elisabeth Lossius (KrF)
Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap)

Songdalen: Ordfører Johnny Greibesland (Sp) – leder
Varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap)
Anita Belinda Halvorsen (Ap)

Søgne: Ordfører Astrid Margrethe Hilde (Ap) - leder
Varaordfører Egel Terkelsen (FrP)
Tom Løchen (H)

Tillitsvalgte Charlotte Antonsen Ravnaas fra Unio og Pål Tjøm fra LO-kommune

Møteplan K5

2015

12. november: Felles formannskapsmøte i K5-kommunene

14. og 15. desember: Forhandlingsutvalgene i K5 møtes

2016

27. og 28. januar: Forhandlingsutvalgene i K5 møtes

9. februar: Felles formannskapsmøte i K5-kommunene

18. februar: Forhandlingsutvalgene i K5 møtes - signering av avtalen

Mars: Politisk behandling i alle fem kommunene.

Kommune- og bystyrene må gjøre endelige vedtak om eventuell sammenslåing før 1. juli 2016.

Møteplan for K5

Intensjonsavtale

I begynnelsen av januar 2016 var et foreløpig utkast til intensjonsavtale mellom de fem kommunene klar. Det foreløpige utkastet skal bearbeides videre i løpet av januar.

Foreløpig utkast - 5. januar 

3. februar var et revidert utkast til intensjonsavtale klart. Dette skal behandles på felles formannskapsmøte 9. februar.

Revidert utkast - 3. februar

Det ble enighet om intensjonsavtalen på det felles formannskapsmøtet 9. februar.

Intensjonsavtalen - 9. februar

Ordførerne skrev under intensjonsavtalen på møtet i forhandlingsutvalget 18. februar. På møtet ble også mandatet til fellesnemnda vedtatt.

Underskrevet intensjonsavtale - 18. februar

Fellesnemndas mandat - 18. februar

Artikler

Senere artikler er publisert på nyekristiansand.no

Birkenes-ordføreren sier ja (17. mars 2016)
Underskrev intensjonsavtalen (18. februar 2016)
Ungdomsrådene møtte K5-ordførerne (12. februar 2016)
Enige om K5-avtale (9. februar 2016)
Revidert utkast til K5-avtale (3. februar 2016)
Nesten i mål for forslag til K5-avtale (28. januar 2016)
Storbytilskudd til K5 (26. januar 2016)
Nytt forhandlingsmøte i K5 (25. januar 2016)
Ikke interesse for kommunedelsutvalg (21. januar 2016)
Ordføreren orienterte om K5-prosessen (20. januar 2016)
Orienteringer om K5-arbeidet (19. januar 2016)
Foreløpig utkast til intensjonsavtale (5. januar 2016)
Tenker i felles retning (15. desember 2015)
Forhandlingsutvalgene møtes (9. desember 2015)
Folkemøte i Søgne (27. november 2015)
Innstilt på gode forhandlinger (12. november 2015)
Forhandler om ny kommune (10. november 2015)
Ja til å forhandle om storkommune (1. september 2015)
Anbefaler å forhandle om en ny kommune (25. august 2015)
Kommunerapporten er klar (25. juni 2015)
Bør vurdere en Knutepunkt-kommune først (17. juni 2015)
Ønsker en storkommune (28. mai 2015)
Felles formannskapsmøte (22. mai 2015)
Orienterte formannskapet  (15. mai 2015)
Nye oppgaver til kommunene (8. april 2015) 

Utredet

Over hele landet er det lokale prosesser i gang for å vurdere sammenslåing av kommuner.

Kristiansand gjennomførte første del av prosessen sammen med de seks andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet.

Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Lillesand, Birkenes og Kristiansand vedtok høsten 2014 det samme: Sammen skal de utrede fordeler og ulemper ved alternative sammenslåinger blant Knutepunkt-kommunene. Kommunene forpliktet seg også til ikke å fatte vedtak om kommunesammenslutninger før utredningen er ferdig.

I januar 2015 ble det satt ned ei gruppe fra alle Knutepunkt-kommunene for å utrede dette.

Utredningsgruppas mandat var ikke å komme med forslag om hvordan kommunekartet skal se ut. Målet med utredningen var å gi et godt beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig kommunestruktur for kommunene i Kristiansandsregionen.

Utredningsgruppa leverte sin innstilling sommeren 2015. Gruppa hadde utredet flere modeller og anbefalte først å vurdere alternativet med at alle sju kommunene går sammen i én ny. 

Rapporten

Utredningsgruppa 

Fra Kristiansand kommune deltok enhetsleder Finn Aasmund Hobbesland i by- og samfunnsenheten og planrådgiver Grete Sjøholt fra samme enhet.

Utredningsgruppa drøftet fem prinsipielle modeller for nye kommunegrenser:

  • Alle sju kommunene fortsetter som egne kommuner
  • Alle sju går sammen i én ny kommune
  • To og to slår seg sammen, Kristiansand fortsetter alene. Dermed får alle mer enn 15 000 innbyggere
  • Kristiansand, Søgne og Songdalen. Vennesla og Iveland. Birkenes og Lillesand.
  • Kystkommune av Kristiansand, Søgne og Lillesand. Innlandskommune av Songdalen, Vennesla, Iveland og Birkenes.

Disse modellene ble drøftet i lys av mange momenter ved flere store problemstillinger, blant annet tjenester til innbyggerne, samfunnsutvikling, demokrati, Knutepunkt-kommunenes rolle for regional vekst, økonomi, alderssammensetning og behov for arbeidskraft fram mot 2040.

Ja til forhandlinger

Bystyret i Kristiansand vedtok 16. september 2015 å gå i forhandlinger med nabokommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Iveland, Songdalen og Søgne med siktemål å avklare grunnlaget for en sammenslutning av alle de sju kommunene til en ny kommune.

I samme møte ble det vedtatt at det nye bystyret skulle nedsette et politisk forhandlingsutvalg. Dette utvalget ble valgt da det nye bystyret hadde sitt første møte. I utvalget sitter ordfører Harald Furre (H), varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) og Mette Gundersen (Ap), leder av det største opposisjonspartiet.

Mer informasjon

Fylkesmannen

Viktige tidspunkt
Utredningsgruppa
Mål for reformen

Fire forhold viktig for Kristiansand 

– Ingen konklusjoner er gitt når det gjelder sammenslåing. Kristiansand er opptatt av fire forhold når det gjelder framtidens Kristiansand. Det ene er at kommunen er rustet til å gi innbyggerne best mulig tjenester på kort og lang sikt. Det andre er at vi har et variert og konkurransedyktig næringsliv som styrker regionen og gjør den robust. For det tredje er vi opptatt av at vi kan utvikle infrastruktur og nærings- og boligområder som bidrar til naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. I tillegg er det viktig at kommunens størrelse gir oss frihet til selv å kunne prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. Det er videre viktig at vi har et regionsenter som fortsatt sikrer at landsdelen er et tyngdepunkt med sterk påvirkningskraft i nasjonal sammenheng, sa rådmann Tor Sommerseth i forbindelse med at utredningsgruppa startet sitt arbeid i januar 2015.

Innstillinger fra rådmennene

Innstillinger

Politisk behandling i Kristiansand

1. september: Kommunalutvalget sa enstemmig ja til å forhandle om storkommune.
2. september: Formannskapet sa enstemmig ja til å forhandle om storkommune.
16. september: Bystyret sa ja (48/4) til å forhandle om storkommune. Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Demokratene stemte mot.

Politisk behandling i de andre kommunene

Vennesla:
25. august: Plan- og økonomiutvalget sa nei (8/1) til å forhandle om storkommune. Vil vurdere sammenslåing av Iveland og Vennesla. 
3. september: Kommunestyret sa nei (22/4) til å forhandle om storkommune. Vil vurdere sammenslåing av Iveland og Vennesla. 

Birkenes:
1. september: Tjenesteutvalget sa enstemmig ja til å åpne for forhandlinger med de andre kommunene.
2. september: Formannskapet sa ja (5/4) til å åpne for å forhandle med de andre kommunene. 
10. september: Kommunestyret åpner for å forhandle med de andre kommunene (13/8).

Iveland:
1. september: Formannskapet sa nei (4/3) til å forhandle om storkommune.
10. september: Kommunestyret sa nei (10 av 17) til å forhandle om storkommune.

Lillesand:
1. september: Tjenesteutvalget sa ja (5/4) til å forhandle om storkommune.
2. september: Formannskapet sa ja (7/2) til å forhandle om storkommune. 
9. september: Bystyret sa ja (22/5) til å forhandle om storkommune.

Songdalen:
9. september. Administrasjonsutvalget gikk enstemmig inn for  rådmannens innstilling.
9. september: Formannskapet går inn for å forhandle om storkommune med Birkenes, Kristiansand, Søgne, Lillesand og Iveland. Kommunen vil forhandle med Søgne alene kommune parallelt.
23. september: Kommunestyret (24/1) går inn for å starte opp en prosess der en vurderer alternativet med å slå sammen kommunene Songdalen, Kristiansand, Søgne, Lillesand og Birkenes. Samme flertall går inn for å forhandle parallelt om sammenslåing med Søgne og Kristiansand. 

Søgne:
8. september: Behandlet i administrasjonsutvalget.
16. september: Formannskapet går enstemmig inn for rådmannens innstilling om en prosess for å vurdere sammenslåing med de kommunene som ønsker det. Samtidig vil kommunen forhandle parallelt med Songdalen.
24. september: Kommunestyret vedtok enstemmig å vurdere sammenslåing med de kommunene som ønsker det. Samtidig vil kommunen forhandle parallelt med Songdalen.   

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 08.04.2015 08:06
Sist endret: 20.06.2017 13:38

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?