Gå til hovedinnhold

Statistikkportalen

Her finner du ulike statistiske data om Kristiansand som kommunen bruker i arbeidet med planer og handlingsprogram.

Statistikkportalen

Den nye statistikkportalen viser statistikk på kart og grafer både for bydeler og kommunen som helhet. Trykk oppdater nettside hvis ikke statistikken vises med en gang.

Statistikkportalen

Har du spørsmål eller innspill til Statistikkportalen send e-post.

Bearbeidet statistikk

Statistikkportalen er delt i to bolker: en del der det legges vekt på brukerens valgmuligheter, kobling til kart, grafisk fremstilling, dynamiske funksjoner. Den andre kan vi kalle bearbeidet statistikk, der det legges mer vekt på verbal fremstilling og ferdig utformede tabeller og diagrammer. Grunnen til at denne todeling er funksjonell, er at for noen problemstillinger er det vesentlig med dynamiske funksjoner, dvs. egne valg av variable, inndelinger, diagramutfoming etc. For andre problemstillinger kan mange valgmuligheter øke avstanden mellom bruker og budskap. Det blir da funksjonelt med en mer spisset verbal fremstilling, samt en ferdig definert tallmessig fremstilling der budskapet kommer raskt og klart frem. Det er for øvrig den samme todeling SSB bruker i sin web.

Befolkning

Prognoser

Flytting

Bolig, boligbygging

Levekår

Areal

Samfunn (kommer)

Kristiansands utfordringsbilde 2017

Hva tallene forteller

I Kristiansands utfordringsbilde 2017 (pdf) beskrives kommunens

  • utviklingstrekk
  • utfordringer
  • muligheter

Det er et viktig bakgrunnsdokument for kommunens årlige arbeid med handlingsprogrammet og det overordna planarbeidet. Dokumentet er et oppslagsverk på ulike tema og justeres hvert år.

Årets dokument inneholder også en samlet folkehelseoversikt for Kristiansand per september 2017. Folkehelseloven stiller krav om at dette gjøres hvert fjerde år.

Regional statistikk

Statistikk om Kristiansand og Kristiansandsregionen finner du også under Agder-fylkenes statistikk-portal.

Sammenligning med andre kommuner

Her finner du informasjon om hvor mye penger kommunen bruker på tjenester overfor innbyggerne sammenliknet med andre kommuner.

De ti største kommunene (ASSS-nettverket) samarbeider om felles rutiner for rapportering av hvordan kommunene bruker pengene sine.

På den måten kan kommunene lettere dele gode tips og ideer om hvordan de kan bruke pengene effektivt for å gi innbyggerne gode tjenester.

I tillegg til Kristiansand er disse kommunene med i nettverket: Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

ASSS-rapportene

Det lages årlig en hovedrapport for ASSS-nettverket. I tillegg lages det egne rapporter for hver enkelt kommune. Funn i rapportene brukes aktivt av kommunen i arbeidet med forslag til budsjett og handlingsprogram for de neste fire årene.

Hovedrapporten gir analyser på tre hovedområder:

  • regnskaps- og finansanalyserforskjeller
  • i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk; grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosiale tjenester, barnevern, barnehager, befolkningsprognoser og fremtidig utvikling i utgiftsbehov
  • ressursbruk og kvalitet på tjenestene; grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosiale tjenester, barnevern, barnehager, byggesak og eiendomsforvaltning

De siste ASSS-rapportene ble utgitt i høsten 2017 og tar for seg inntektsåret 2016.

Tidligere års rapporter ligger på nettsiden til KS.

Vann og avløpstjenester

Sammenlikning av vann og avløpstjenester i 85 kommuner - tall fra 2016.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.03.2015 09:19
Sist endret: 23.11.2017 14:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?