Gå til hovedinnhold

Næringsliv i Kristiansand

Kristiansand er en av Norges storbyer og regionsentrum for Sørlandet. Det unike med byen og regionen er kombinasjonen av spennende arbeidsplasser og et rikt kulturliv i idylliske omgivelser. Kristiansands målsetting er å være Norges beste region å bo og arbeide i.

Viktig industri- og havneby

Kristiansand havn utvides stadig til fordel for det lokale næringslivet. Her fra havneområdet i Kongsgård-Vige. Foto: Anders Martinsen fotografer

Kristiansand har gjennom historien vært en viktig havneby. Her har det vært skipsbygging og industriarbeid siden 1800-tallet, da Norge var verdens tredje største sjøfartsnasjon. Kristiansand havn er fortsatt en strategisk drivkraft i regionen, sammen med flere store selskaper med lange tradisjoner som Christianssands Bryggeri (CB) (1859), Elkem (1904), Glencore nikkelverk (1910) og Hennig-Olsen is (1924), for å nevne noen.

Mye av sysselsettingen i Kristiansandregionen er i bransjer som bygg og anlegg, industri, overnatting og servering, handel og personlig tjenesteyting. Byregionens bedrifter, store og små, nasjonale og internasjonale, har hatt vekst i de senere årene. I tillegg til de nevnte, er også National Oilwell Varco, Agder Energi, MHWirthSaint-Gobain, Siem Offshore, Oceaneering,  MacGregor og Air products avgjørende for verdiskapingsveksten i by-regionen. Enda flere kunne vært nevnt, men fellesnevneren er at alle har bidratt til at regionen er blitt Norges viktigste eksportregion av behandlede varer.  

Kommunal næringsstrategi

Kristiansand kommune satser offensivt for at Kristiansandsregionen skal ha høy vekst sammenlignet med øvrige storbyregioner. Foto: Anders Martinsen fotografer

I 2014 ble det vedtatt en felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen. Planen er det langsiktige fundamentet for å styrke næringsutviklingen i Knutepunkt Sørlandet  som består av kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla med felles visjon om å være Norges beste region å bo og arbeide i. Kombinasjonen av attraktive arbeidsplasser, kompetent arbeidskraft og verdensledende bedrifter på den ene siden, gode bo-kvaliteter, oppvekstvillkår og høy kvalitet innenfor kultur- og utdanningstilbud, samt naturgitte ressurser på den andre siden, gir Kristiansandsregionen alle forutsetninger for og lykkes.

Mål for strategien

Næringsplanens overordnede mål er ambisiøst og tar utgangspunkt i regionens positive utvikling. Storbyregionene i Norge opplever markant høyere vekst enn landet for øvrig. Denne konsentrasjonen av veksten påvirker også Sørlandet hvor veksten i Kristiansand er høyest. Imidlertid er Kristiansand en liten storby, og nettopp derfor arbeider kommunen offensivt for at Kristiansandsregionen skal ha høy vekst sammenlignet med øvrige storbyregioner. Kommunen legger vekstmålet «verdiskapning per innbygger» til grunn fordi vi måler suksess på hvorvidt næringsutviklingen styrker befolkningens velferd. Kommunens statistikkportal (kommer lenke til denne) gir en oversikt over kommunens utvikling og trender.

Satsningsområdene

Den strategiske næringsplanen bygger på Regionplan Agder 2020 og Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050. Hovedsatsingene er vedtatt på bakgrunn av en metaanalyse av utredninger om regionen, samt planens vedlegg. Satsingsområdene er Kompetanse, Innovasjon, Internasjonal konkurranseevne, Attraktiv storbyregion, Transport og infrastruktur og Næringsarealer. Utviklingsinnsatsen legges inn i de fire førstnevnte områdene, og tiltak skal implementeres i henhold til en egen handlingsplan.

Gründer og etablerere

 Et av tilbudene i Kristiansand er gründerhuset CoWorx som er et møtested for gründere og andre som er interessert i innovasjon, entreprenørskap, utvikling og nettverk. Foto: Coworx.no

Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i næringslivet. Kristiansandsregionen skal være blant Norges mest innovative, og kommunen arbeider med å bygge og synliggjøre entreprenørskapskultur, og stimulere til bedriftsetableringer gjennom en rekke initiativer.

Etablerersenter Vest-Agder (EVA-senteret) er kommunens førstelinjetjeneste som skal bistå alle som planlegger, eller er i ferd med å etablere egen virksomhet. EVA-senteret tilbyr nyttige kurs og skal gi etablerere en god start. Innføringskurs, økonomikurs samt markedsføring og markedsplan er noe av det som står i kurskalenderen,  i tillegg tilbyr de individuell rådgivning. De har også samlet mye nyttig informasjon for etablerere i fire steg. De har lang erfaring med oppstart av virksomheter, og det meste av tjenestene tilbys kostnadsfritt for gründer. 

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap og inkubator. De jobber med gründere, etablert næringsliv, offentlige aktører og forskningsaktører for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Innoventus Sør bidrar til kommersialisering av nyskapende ideer, gjennom blant annet inkubatorprogram som bistår gründere med å realisere sin idé i trygge rammer. De hjelper med å lage forretningsplan, møte markedet, kommersialisere ideen og gjøre bedriften levedyktig. Innoventus Sør gir tilgang til kompetanse og nettverk som kan være nyttig for gründere. I tillegg forvalter Innoventus Sør investeringsselskapet Coventure som tilfører innovative forretningsideer kapital i tidlig fase. 

CoWorx er et uavhengig gründerhus, av gründere for gründere. Det fungerer som et samlingssted for gründere og oppstartsbedrifter og tilbyr fleksible kontorplasser, gründerfellesskap, og tilgang til faglige og sosiale arrangementer. Huset åpent mars 2016, og har i løpet av kort tid blitt et arbeidssted og samlingssted for byens gründere. CoWorx har sentral beliggenhet i Markensgate, og det er alltid noen der som blir glad for besøk.

Connect Sørlandet kan bistå med å kvalitetssikre forretningsideer, tilbyr mentorordninger, gjennomfører workshops og gir tilgang til partnere og investorer. For de yngre spirene har Ungt Entreprenørskap en rekke tilbud for å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Kommunen bidrar også i prosjektgruppa for Gründeruka Agder som finner sted i november. 

I tillegg har Innovasjon Norge en rekke tjenester og programmer for gründere og for bedriftsutvikling, og de er til stede på mange arenaer i hele Agder.

Kristiansandsandsregionen og Vest-Agder ligger på landstoppen i antall nyregistrerte selskaper, noe som viser at det er vilje og evne til å starte for seg selv. Det er bred spredning i bransjer bedriftene starter opp i, noe som er med å bidra til et variert og spennende næringsliv i regionen.

Finansiering

Ved siden av kurs, veiledning og rådgivningstjenester finnes det en rekke finansieringsmuligheter for bedrifter i oppstartsfasen. De kan deles i tilskuddsordninger og investeringsmuligheter. Statlige tilskudd er kanalisert gjennom Innovasjon Norge. Bedrifter i en oppstartsfase kan søke om etablerertilskudd som er et tilbud til gründerbedrifter med vekstambisjoner og har en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet. Connect Sørlandet trener gründere for å bli klare for investor og har tilgang til investornettverk og fremmer møter mellom gründer og investorer.

Forskningsrådet er også representert i Agder og finansierer alt fra prosjekter og nettverkstiltak og infrastruktur. Søkerne er forskningsinstitusjoner eller bedrifter med forskningsprosjekter. I tillegg skal det Regionale forskningsfond styrke forskning for regional innovasjon og utvikling og mobilisere til økt FoU-innsats. Sørlandets Kompetansefond gir tilskudd til kompetansehevende prosjekter hos offentlige eller private forsknings- og utdanningsinstitusjoner og offentlige og private virksomheter. I tillegg har Altinn en oversikt over tilskudd til oppstart av bedrifter, og regionalforvaltning har oversikt over andre tilskuddsordninger.

Næringsarealer

Det er en rekke næringsarealer tilgjengelige i Kristiansand. De ulike rådgivningstjenestene kan også veilede angående muligheter for kontorplasser. Kristiansand kommunes næringsarealer og næringsbygg forvaltes av Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS). KNAS tilbyr etablerte og nye virksomheter klargjorte næringsarealer i Kristiansand og regionen.

Næringsklynger, utvikling og samhandling

Næringsklyngen GCE NODE har mange medlemsbedrifter. Her MacGregor ved Andøya i Kristiansand. Foto: Anders Martinsen fotografer

Næringslivet i Kristiansand preges av kompetansetunge og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter innenfor energiteknologi, prosessindustri, IKT og besøksnæringene. Næringene er svært ulike med tanke på samlet omsetning, sysselsetting og inntjening.  Bedriftene er organisert i klyngeorganisasjoner som knytter bedrifter innenfor samme bransje tettere sammen.

Olje- og gassteknologibedriftene har i tidsrommet 2005-2014 hatt en ekstraordinær sterk vekst, med tilhørende positive ringvirkninger for andre næringer i regionen. Leverandørindustrien til olje og gass har utgjort en betydelig del av landets samlede omsetning og en tredjedel av næringens eksport fra Norge. Siden 2014 har markedssituasjonen endret seg, og synkende etterspørsel etter olje har stanset og redusert antallet prosjekter. Bedriftene er organisert i GCE NODE og samarbeider om forskings- og utviklingsoppgaver som skal utvikle virksomhetene og bransjen videre. 

Prosessindustrien i regionen har lang historie, og står fortsatt sterkt i begge Agderfylkene. Mange av virksomhetene har utenlandske eiere, noe som viser at Sørlandet har kompetanse som etterspørres globalt. Prosessindustribedriftene er organisert i NCE EYDE. Bedriftene jobber kontinuerlig med forskning, utvikling, innovasjon, og tiltak for å møte utfordringer i et globalt marked og deres påvirkning på klima og miljø. 

En annen viktig næring i regionen er IKT-næringen som består av mange mindre selskaper i Kristiansand og Agder. Virksomhetene er organisert i næringsklyngen Digin. I tiden som kommer skal Digin blant annet ha fokus på eHelse og IT-sikkerhet, der flere av virksomhetene har sin spisskompetanse. 

Reise-, opplevelse- og kulturnæringen er en annen stor næring, og arbeider sammen i næringsklyngen USUS. Mange av klynges virksomheter befinner seg i Kristiansand, med Kristiansand Dyrepark og Color Line som de største. Opplevelsesnæringen er en viktig vekstnæring på Sørlandet, og næringen har hatt en positiv utvikling de siste årene. Sommersesongen er den viktigste, og bransjen har slått sine egne rekorder de siste sesongene. USUS bidrar med kompetanse, samhandling, synlighet og innovasjon mellom virksomhetene i klyngen. De har jobbet systematisk og hatt felles fokus i næringen på gjenkjøp og verdien av eksisterende kunder. 

I tillegg er bygg- og anleggsbransjen og varehandel viktig for Kristiansand og regionen for øvrig. Det er også flere store veiprosjekter i landsdelen som kan gi muligheter for næringslivet i regionen.

Støtte til næringsformål, FoU og innovasjon

Kristiansand kommune støtter opp under klyngenes arbeid og næringsutvikling ved tildeling av midler til næringsformålog Kristiansand som attraktiv opplevelsesby. På nasjonalt plan har Forskningsrådet en rekke spesifikke programmer og generelle støtteordninger for forskning og utvikling i næringslivet. Programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer. Det er spesielt aktuelt for prosessindustrien, vareproduserende industri og reiselivsnæringen. SkatteFUNN er en skattefridragsordning for FoU-kostnader. I tillegg har Forskningsrådet programmer for energipetroleumsforskning,  kvalifisere/pilotere ny teknologi på norsk sokkel, de maritime næringene, nano- og mikroteknologi og avanserte materialer, og IKT-forskning og digital innovasjon. Forskningsrådet har en rådgiver som er regionansvarlig på Agder.

Samhandling

Kristiansand kommune skaper arenaer for å samle og utvikle regionens bransjer. Agder-delegasjonen til olje- og teknologimessa i Houston (OTC) er et eksempel på dette. Kommunen vektlegger et dynamisk forhold til de gode samarbeidspartnere i regionen, som Universitetet i Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet , Knutepunkt Sørlandet , Trainee Sør, Sørlandets Kompetansefond og Cultiva.

Internasjonalt arbeid

Bodil Agasøster var leder Sørlandets Europakontor i Brüssel.

Kristiansand kommunes internasjonale engasjement skal bidra til økt verdiskaping og kompetanse, gi impulser og inspirasjon og bidra til et godt omdømme for Kristiansandsregionen. Navnet Agder referer til et område som stikker ut i havet, og som regionhovedstad i Agder er Kristiansand vendt mot Europa og internasjonal samhandling. Kristiansand kommune er en av fem eiere av Sørlandets Europakontor som bidrar til at regionen utnytter mulighetene i EU og Europa. Den internasjonale portalen gir oversikt over det internasjonale arbeidet på Agder. 

Nettverk og vennskapsbyer

Kristiansand kommune er medlem av en rekke internasjonale nettverk, som Nordic City Network (NCN), Union of the Baltic Cities (UBC), International Counsil of Local Environmental Initiatives (ICLEI) og Convenant of mayors. Det arbeides med internasjonale prosjekter som CreArt, Mediatic samt to European Innovation Partnerships: Smart Cities and Communities (SCC) og Active and Healthy Ageing (AHA). I tillegg har Kristiansand kommune strategiske samarbeid med byer som Houston og Austin, og er vennskapsby med Trollhättan i Sverige, Kerava i Finland, Reykjanæsbær i Island, Münster i Tyskland, Orléans i Frankrike, Gdynia i Polen, Letchworth i England, Walvis Bay i Namibia og Rajshahi i Bangladesh.

Kontakt

Kristiansand kommunes næringsrådgivere er en del av Business Region Kristiansand og By- og samfunnsenheten, og holder til i egne lokaler i Torvkvartalet. Ved besøk etter avtale, ta kontakt med Servicetorvets besøksskranke i hovedinngangen til Rådhuskvartalet.

Daglig leder / Næringssjef
Geir Haugum
(+47) 971 71 885
E-post

Tina Abrahamsen
(+47) 909 54 304
E-post

Tor Sommerseth
(+47) 906 68 640
E-post

Arild Tveide
(+47) 97 15 62 25
E-post

Internasjonal rådgiver/næringsrådgiver
Øyvind Lyngen Laderud
Telefon: 38 10 29 80/476 48 492
E-post

Næringsrådgiver
Valborg Langevei
Telefon: 992 19474
E-post

Business Region Kristiansand

Besøksadresse:

Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Cathrine Witnes Karlson
Publisert: 25.03.2015 10:37
Sist endret: 15.05.2019 12:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?