Elektroniske prøver

Kunnskapsprøver om alkoholloven og serveringsloven (etablererprøven) kan tas på Servicetorvet i Rådhusgata 18.

Kunnskapsprøve om alkoholloven

Alle skjenke- og salgssteder skal ha en styrer og en stedfortreder. For å godkjennes som styrer eller stedfortreder må man være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.

Praktiske opplysninger

  • Prøven tas på Servicetorvet i Rådhusgata 18 mellom kl. 08.00 - 13.30.
  • Time bestilles på telefon 38 07 50 00 
  • Prøven tar ca. 60 minutter.
  • Ta med legitimasjon.
  • Pris: 400 kroner

Ved bestått prøve får du et dokument som viser at du oppfyller alkohollovens krav til dokumentert kunnskap om loven med forskrifter. Dette er gyldig i alle landets kommuner.

Etablererprøven

Alle som vil godkjennes som styrer for et serveringssted må bestå etablererprøven, før søknaden om serveringsbevilling blir innvilget.

Om prøven

Etablererprøven er en elektronisk flervalgsprøve, som består av 50 spørsmål med tre svaralternativer, hvorav ett er riktig. For å bestå prøven, må minst 40 av de avlagte svarene være riktige. Prøven omfatter økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, alkoholloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkursloven og arbeidsmiljøloven.

Læremateriell

Prøvene er basert på lærebøkene: "Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet" og "Kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter Alkoholloven". Disse kan bestilles hos VINN. (Veiledningsinstituttet i Nord-Norge)
VINN arrangerer også nettbaserte seminarer for de som skal ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven i Alkoholloven for salgs-/skjenkebevilling. Dette kjøpes i deres nettbutikk.

Testprøve

Det er anledning til å gjennomføre teste sine kunnskaper i forhold til den elektroniske prøven man har tenkt å ta. Slik tilgang kan kjøpes på hjemmesidene til www.vinn.no, se nærmere for opplysninger om kjøp av tilgang m.m

Forfatter: Iren Moløkken
Publisert: 17.03.2015 13:33
Sist endret: 12.07.2016 12:54