Bevillinger

Servicetorvet, bevilling, behandler søknader om salgs-, serverings- og skjenkebevillinger. Vi har også ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder følger alkoholloven.

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdene ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Serveringen må skje mot vederlag. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner og puber.

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

Serveringssteder må ha en daglig leder og vedkommende må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Dersom serveringsstedet får ny daglig leder, må denne godkjennes av kommunen.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du kan søke om serveringsbevilling her:

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve, hvis prøven ikke er tatt i Kristiansand
 • Firmaattest
 • Beskrivelse av stedets beliggenhet

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemnerkontoret og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.

Åpningstider

Serveringssteder kan ha åpent hele døgnet. Du finner forskriften om åpningstider for serveringssteder mv. i Kristiansand kommune her.

Fettutskiller

Virksomheter som lager eller serverer næringsmidler må ha en fettutskiller, og de må kvitte seg med frityrfett og andre typer fett på en forsvarlig måte. Les mer om fettutskiller her

Inngjerding ved uteservering

Kristiansand kommune har utarbeidet et Bydesignprogram, og sidene som er relevant for uteservering kan leses her.

Dersom det serveres alkohol, må området være klart avgrenset. For mer informasjon ta kontakt med servicetorvet - bevilling.

Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Det skilles mellom «Alminnelig skjenkebevilling» og «Bevilling for en enkelt bestemt anledning». Enkeltpersoner og næringsdrivende kan søke om skjenkebevilling. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder.

Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Hvordan få Alminnelig skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Bruk søknadsskjemaet nedenfor.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling:

 • Firmaattest
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis

Kristiansand kommune kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Søk om skjenkebevilling her

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Skjenketider

Skjenking av øl og vin kan foregå fra klokka 09.00 til 02.00 alle dager. Skjenking av brennevin kan foregå fra klokka 13.00 til 02.00 alle dager.

Skjenketiden er fastsatt i forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin i Kristiansand kommune, som ble vedtatt av bystyret 12. mars 2008. Du finner forskriftene her:

Gebyr - omsetningsavgift

Alle som har alminnelig skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Bevilling for en enkelt bestemt anledning

Det er mulig å søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning som f.eks. firmafester og konserter o.l.

Søknadsfrist og skjema:

 • Lukket arrangement - 14 dager før arrangementet.
 • Åpent arrangement - 1 måned før arrangementet
 • Festivaler – 3. måneder før arrangementet.
 • Søknadsskjema

Priser

 • Enkelt anledning: 450 kroner.
 • Større arrangement: minimumsgebyr 4900 kroner

 

Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholdholdig drikk med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan man imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Søknadskjemaer:

For å få innvilget søknaden må du være 20 år og ha gjennomført kunnskapsprøven om alkohol. Denne kan du ta på kommunens Servicetorv.

Alle som har salgsbevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Salgstider

Bystyret har vedtatt forskrifter for salgstider for øl.

Salg av øl fra forretninger kan foregå til følgende tider:

 • Klokka 08.00-20.00 mandag til fredag og dagen før Kristi Himmelfartsdag.
 • Klokka 08.00-18.00 dager før søndager og helligdager.

Salg av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Kommunen har ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder holder alkohollovens bestemmelser.

Kontrollene kan foregå åpent eller anonymt. De skal alltid utføres av to kontrollører, som skal legitimere seg når kontrollen er ferdig. De har identitetskort som viser at de er salgs- og skjenkekontrollører i Kristiansand kommune

Dette kontrolleres

 • At butikken/skjenkestedet holder aldersgrensebestemmelsene.
 • At det ikke selges eller skjenkes alkohol til personer som er åpenbart påvirket.
 • At salg og skjenking av alkohol bare skjer innenfor de vedtatte salgs- og skjenketider.
 • At forbudet mot alkoholreklame overholdes.

Åpne kontroller

Ved åpne kontroller henvender kontrolløren seg til en av de ansatte på stedet og ber om en samtale med den som er ansvarshavende i virksomheten på kontrolltidspunktet. Sammen med ansvarshavende gjennomgår kontrolløren punktene i kontrollrapporten.

Anonyme kontroller

Dette er kontroller hvor kontrollørene ankommer stedet som vanlige kunder/gjester. Ved anonyme kontroller av salgssteder observerer kontrollørene aktiviteten ved salgsstedet en stund før de går inn i butikken. Inne i butikken opptrer kontrollørene som vanlige kunder.

Anonyme kontroller ved skjenkesteder utføres på samme måten. Kontrollørene ankommer stedet som vanlige gjester og oppholder seg på stedet en stund.

Når de anonyme kontrollene avsluttes henvender kontrollørene seg til en av betjeningen og ber om en samtale med ansvarshavende. Kontrollørene gjennomgår kontrollskjemaet sammen med ansvarshavende.

Etter kontrollen

Bevillingshaver mottar kopi av rapporten, og har da en frist på 2 uker til å komme med eventuelle kommentarer til kontrollen.

Høringsnotat

Forslag til endrede retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune for bevillingsperioden fra 2016 – 2020. Høringsnotatet legges ut slik at berørte parter kan ytre sin mening om forslagene.

Høringsnotat

Bevilling

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Kontaktperson: Kim Henrik Gronert

Telefon: 38 24 33 53

Kontaktperson: Marianne Guttormsen

Telefon: 38 24 33 55

Kontaktperson: Liv Karin Aaneland

Telefon: 38 24 33 58

Forfatter: Iren Moløkken
Publisert: 05.03.2015 10:34
Sist endret: 28.04.2017 13:47