Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?Hvordan skal vi ha det i den nye kommunen?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan og handler om hva vi skal satse på de neste 1012 årene.

Søgne, Songdalen og Kristiansand har vedtatt å starte opp arbeidet med å utarbeide kommuneplanen for nye Kristiansand fram mot 2030. Planen skal utarbeides i to faser:

  • Samfunnsdelen med overordnet arealstrategi utarbeides innen sommeren 2020
  • Arealdelen utarbeides deretter i tråd med føringer i samfunnsdelen

Fellesnemnda har meldt oppstart av planarbeid for kommuneplanens samfunnsdel for nye Kristiansand og vedtok 30. april å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Lenke til planprogram

Skal vi lykkes med å lage en kommuneplan som innbyggerne, næringsliv og mange aktører slutter opp om trenger vi dine innspill. Mellom 30. april og 21. juni oppfordret kommunen innbyggerne til å komme med innspill til planprogrammet. Vi takker for alle innspillene som ble sendt inn. 

Innspillene vil bli lagt fram og kommentert ved fellesnemndas endelige behandling av planprogrammet 24. september. De som har kommet med innspill vil få svar på hvordan disse er ivaretatt.  

Medvirkning og dialog i planarbeidet

Medvirkning og utarbeidelse av selve planforslaget vil skje høsten 2019 etter at planprogrammet er vedtatt av fellesnemnda og nytt bystyre er konstituert. Planprogrammet beskriver hvordan innbyggerne og næringslivet med flere vil bli involvert i planarbeidet. Vi ønsker også dine innspill til medvirkningsopplegget, og om du ønsker å delta i arbeidet.   

 

Formål

Formålet er å lage kommuneplanens samfunnsdel som en tydelig, overordnet og strategisk plan for utvikling av nye Kristiansand. Planen skal være basert på FNs bærekraftsmål og fellesnemndas mål for ny kommune, og bygge på gjeldende planer i de tre kommunene.

Planprogrammet beskriver kommunens utfordringer, formålet med planen, hvilke tema som skal behandles og hvordan arbeidet kan påvirkes. Følgende tema vil stå sentralt i arbeidet:

  • En fremtidsrettet og god kommune å bo, vokse opp og bli eldre i
  • Regional drivkraft, nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune
  • Forsterke byens og hele kommunes attraktivitet og tiltrekningskraft
  • Byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats
  • Styrke kommunens handlingskraft, omstilling, samhandling og dialog med innbyggerne
  • En kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår

Det skal utarbeides en overordnet arealstrategi for den nye kommunen som en del av samfunnsdelen. Arealstrategien skal vise sammenhengen mellom mål i samfunnsdelen og arealpolitikken. Den skal gi en tydelig retning for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv og vil være førende for arbeidet med ny arealdel.

 

Aktuelle saker

Her vil du finne oppdatert informasjon om videre planarbeid, inkludert informasjon om aktuelle møter og innbyggermedvirkning.

  • 6. juni ble det arrangert åpent møte under miljøuka med foredrag og workshop for å få innspill til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel for nye Kristiansand. Du kan lese om workshopen her
  • 14. juni presenterte masterstudenter ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) tema på SNARTkonferansen som også vil gi innspill til kommuneplanarbeidet. Du kan lese mer om konferansen her


Kontakt

Spørsmål kan rettes til

Prosjektleder: Kjell Sverre Langenes, nye Kristiansand, tlf. 971 52 434

Planrådgiver: Grete Sjøholt, tlf. 982 87 902

Synspunkt og innspill kan også sendes som vanlig post til Nye Kristiansand kommune, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

 

Her kan du laste ned dokumentene i saken:

Kursrapport fra NMBU

Lenke til vedtak fra fellesnemnda

Høringsbrev til interessenter og offentlige instanser

Helhetlig ROS-analyse for nye Kristiansand

Klimatilpasningsstrategi nye Kristiansand

Planstrategi for nye Kristiansand.pdf

Oversikt over planstatus i Søgne, Songdalen og Kristiansand

Utfordringsbildet for nye Kristiansand 2018

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 09.04.2019 17:45