Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål om kommunesammenslåingen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Er det kjøttvekta som rår i sammenslåingsprosessen?

Da må vi bare vise til prinsippene for sammenslåingen som fellesnemda har vedtatt: «Søgne, Songdalen og Kristiansand er ulike, men likevel likeverdige. En helt ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de tre kommunenes styrker og særegenheter. Lokaldemokrati og lokal identitet skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted.»

Blir nye Kristiansand en grønnere kommune?

Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen i den nye kommunen. Det er etablert et administrativt prosjekt som blant annet tar for seg miljø og klima. Trolig vil det samme temaet bli lagt inn i et politisk prosjekt nettopp med mål om å sette klimaspørsmål på agendaen.

Havner all ledelse på Torvet i Kristiansand?

Politisk og administrativ toppledelse og nærmeste rådgivere skal sitte sammen i Kristiansand. De andre sektorovergripende funksjonene og fagmiljøene skal også sitte samlet på ett sted; noen i Søgne, andre i Songdalen eller Kristiansand. Ifølge prinsippene for sammenslåingen skal fordelingen av arbeidsplasser være balansert. Det skal avklares nærmere hvor de ulike deler av administrasjonen skal plasseres geografisk.

Kan barn risikere å måtte gå på skole i andre bydeler?

Prinsippene for sammenslåing slår fast at tjenester som krever nærhet til bruker og kunnskap og kjennskap til nærmiljøet skal fortsatt leveres lokalt. Dette er stedsavhengige tjenester. Tjenester som barnehage, skole, SFO, kveldsåpent legekontor og hjemmetjenester skal leveres til brukerne som i dag.

Må alle inn til Torvet for å få snakket med kommunen?

Nei. I hvert av dagens kommunesentra skal det være et servicekontor der innbyggerne kan møte representanter for kommunen og der de kan få utført enkelte tjenester. Servicekontoret skal etablere gode systemer for dialog med innbyggere, næringslivet og frivillige organisasjoner – ikke minst effektive, digitale tjenester. I hver av de tidligere kommunene skal innbyggerne i tillegg til de nevnte tjenestene, finne hverdagstjenestetilbud slik som helsetjenester, kulturskole og bibliotek. Hver kommunedel skal ha nærmiljøanlegg og mindre kulturarenaer, samt ungdomstilbud.

Hva skjer med jobben til den enkelte ansatte ?

En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. Det betyr at alle ansatte i de tidligere kommunene automatisk blir ansatt i den nye kommunen. Ingen ansatte blir sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan være at enkelte ansatte får nye arbeidsoppgaver.

Arbeidsmiljøloven gir ansatte rett til å reservere seg mot overdragelsen og bli igjen hos gammel arbeidsgiver. Dette har liten hensikt ved kommunesammenslåinger, siden de «gamle» kommunene vil opphøre.

Må mange skifte arbeidsplass?

De fleste virksomhetene vil være som i dag. Eksempler på dette er stedbundne tjenester som skole, barnehage og sykehjem. Det kan skje endringer som følger naturlig av kommunens oppgaver og samfunnsansvar.

Sammenslåingen vil også kunne bety at enkelte får nytt arbeidssted. Dette vil trolig gjelde for administrative stillinger, og er en naturlig følge av at kommunene har slått seg sammen.

Det kan også bli aktuelt å vurdere administrative sammenslåinger, der det er hensiktsmessig, før den nye kommunen etableres. Videre skal en fremtidig organisering av eiendomsfunksjoner, IKT, forvaltningsoppgaver, anskaffelser og kommunale driftsoppgaver i den nye kommunen utredes særskilt. Hvilke konsekvenser dette får, vet vi ikke nå.

Blir ansatte satt til andre arbeidsoppgaver i den nye kommunen?

De aller fleste vil ha samme arbeidsoppgaver som i dag. De som kan få nye oppgaver, er først og fremst ledere og andre med samme type administrative stillinger. De dette eventuelt skulle gjelde, vil bli løpende informert. Prosessen for hvordan dette håndteres, vil følge lov- og avtaleverk.

I de tilfeller det skulle være tale om vesentlige endringer utover hva arbeidsgiver kan fastsette, vil reglene i lov- og avtaleverk følges.

I perioden frem mot 1. januar 2020 vil de tre kommunene driftes normalt og tjenesteområdene videreutvikles i tråd med de vedtak som allerede er, og vil bli, fattet.

Hva slags lønns- og arbeidsvilkår får ansatte i den nye kommunen?

Alle har rett til å beholde de lønns- og arbeidsvilkårene man har når den nye kommunen etableres. Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningen vil gjelde også i den nye kommunen, på samme måte som i dag.

Arbeidsgiver vil sammen med hovedtillitsvalgte, i tiden frem til kommunesammenslåingen, vurdere eksisterende avtaler og protokoller i din «gamle» kommune. Hensikten med dette er å vurdere om kommunens særavtaler skal videreføres eller sies opp. Videre vil kommunens reglementer, retningslinjer med videre bli harmonisert.

Etter kommunesammenslåingen kan vi oppleve at det vil være noen ulikheter i lønns- og arbeidsvilkår mellom ansatte fra de «gamle» kommunene. Disse vil bli harmonisert over tid. Dette vil skje naturlig i samarbeid med de tillitsvalgte gjennom særskilte forhandlinger og de årlige lønnsforhandlingene.

Pensjonsordningene er tariffestet og blir videreført som de er i kommunesektoren også etter kommunesammenslåingen. Pensjonsleverandør og/eller egen pensjonskasse skal vurderes i forbindelse med sammenslåingen.

Hvordan ivaretas de ansattes interesser i sammenslåingsprosessen?

Reglene for ansattes involvering følger av lov- og avtaleverket. Det er de hovedtillitsvalgte og vernetjenesten som vil være de ansattes representanter inn i prosessene som kommunesammenslåingen medfører, og som ivaretar dine interesser.

Hvordan informeres de ansatte?

Den beste informasjonskilden om arbeidet med å etablere en ny kommune er www.nyekristiansand.no eller din nærmeste leder. Fram til kommunesammenslåingen vil alle ledere kunne gi jevnlig informasjon og svare på spørsmål. På hver arbeidsplass vil også de lokale tillitsvalgte og verneombud kunne bistå med råd og veiledning.

 

Forfatter: ST
Publisert: 26.09.2017 21:51