Digitalisering

Her finner du informasjon om det administrative delprosjektet digitalisering. Prosjektperioden ble avviklet i juni 2019 og ansvaret for videre aktivitet er lagt til ny ledergruppe i den nye kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Påtroppende direktør

Kjell A. Kristiansen (Songdalen) 

Les mer om direktøren for organisasjon, personal og stab.

 

Ansvarlige i prosjektperioden

Administrative ledere:
Dag Morten Frantzen (Søgne), Beth Repstad (Songdalen) og Eva Berglund Åsland.(Kristiansand). 

Tillitsvalgte: 
Hovedtillitsvalgte Åse Birkrem, Janne Slotte, og Knut A. Knutsen. Hovedverneombud Bjarne Lauvås.

Prosjektleder:
Kari Røskaft
E-post: kari.roskaft@kristiansand.kommune.no
Mobil: (+47) 915 49 940 

 

Her finner du oversikten over ny ledergruppe i den nye kommunen som er ansvarlige for å føre aktiviteten i prosjektene videre.

Arbeidet i prosjektperioden

Digitaliseringsprosjektet skal sørge for at nye Kristiansand  har stabile og tilgjengelige ikt-løsninger på plass innen 1. januar 2020 når ny kommune trer i kraft. De ansatte skal ha tilgang til sine systemer for å få gjort jobben sin og innbyggere skal ha tilgang til de digitale tjenestene de er vant til å bruke.

Den digitale sammenslåingen av kommunene omfatter både kommunenes IKT-infrastruktur, sak-/arkiv-løsninger, alle fagsystemløsningene, etablering av løsning for å ta vare på historiske data, arbeidet med å sikre nye Kristiansand en god håndtering av informasjon/data, samt digitale innbyggertjenester.

Digitaliseringsprosjektet er organisert med seks delprosjekter: IKT-Infrastruktur, IKT-systemer, Sak-/arkiv, Digitale innbyggertjenester, Frittstående historisk arkiv og Grunndata.

Det er mange avhengigheter mellom delprosjektene, og samarbeidet internt i prosjektet og oppimot de enkelte fagsystemprosjektene er særdeles viktig. Delprosjekt for Digitale innbyggertjenester jobber også tett opp imot de fagsektorene som eier de enkelte tjenestene, og samarbeider også mye med kommunikasjonavdelingen iforhold til involveringen av innbyggerne. Innkjøpstjenesten er også en viktig samarbeidspartner for Digitaliseringsprosjektet, og vi jobber tett for å spesifisert opp gode kravspesifikasjoner og sørge for at anskaffelsesprosesser gjennomføres i tråd med gjeldende lovverk.

Den digitale sammenslåingen er krevende for kommunene, både med tanke på tilgjengelige ressurser, kompetanse og budsjettmidler. I prosessen med digital sammenslåing har det derfor vært viktig for kommunene å fokusere på de oppgavene som er mest kritisk for at nye Kristiansand skal kunne ha en forsvarlig tjenesteproduksjon fra og med sammenslåingstidspunktet.

Disse oppgavene er:

  • Etablering av IKT-infrastruktur, som er en forutsetning for at kommunene kan operere som en enhet etter sammenslåingen.
  • Etablering av ny sak- arkivløsning for den nye kommunen. Det er viktig å ta vare på dokumentasjon og gjøre denne tilgjengelig i det nye arkivet. Kommunens fag- og støttesystemer som produserer arkivverdig dokumentasjon trenger også å ha enten arkivfunksjonalitet eller integreres med arkivsystemet.
  • Fagsystemer for økonomi, regnskap, lønn og personal må også være på plass til sammenslåingstidspunktet. Disse systemene understøtter fellestjenester, er en viktig kilde for grunndata og sikrer håndtering av pengestrømmer og arbeidsforhold, og er kritisk for den nye kommunen. ERP-prosjektet og Digitaliseringsprosjektet samarbeider tett.
  • Sentrale fagsystemer innen helse og velferd, med tilhørende integrasjoner mot Helsenettet og NAV må også etableres. Digitale løsninger for helse og velferd påvirker liv og helse, og må også prioriteres høyt.
  • De digitale løsninger innen plan, bygg og geodata kommer også høyt på prioriteringslisten pga integrasjoner mot Matrikkelen. Matrikkelen er kilde for adresser for Folkeregisteret, og benyttes av svært mange fag og støttesystemer. Matrikkelen må være oppdatert ved sammenslåings-tidspunktet for å muliggjøre ytelse av kommunale tjenester og NAV-tjenester.  
  • Kommuner som benytter Feide må prioritere å etablere nye Feide-identiteter og bevare brukerdata knyttet til de gamle identitetene før sammenslåingstidspunktet. Det er i tillegg viktig å klargjøre IKT-infrastruktur og drift ute på skolene. Selve fagsystemene kan vente til overgangsfasen (2020).
Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 24.09.2018 10:12