Møter og offentlig journal

På denne siden finner du innkallinger og protokoller fra politiske møter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fellesnemnda

Fellesnemnda har som oppgave å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. De har møte hver måned. Møtene begynner klokka 12.30 og er åpne for publikum.

Funksjonsperiode og sammensetning

Fellesnemdas arbeid inkluderer å forberede en økonomiplan, arealplanleggingen og budsjettet for det første driftsåret etter kommunesammenslåingen.

Fellesnemnda ble oppnevnt sommeren 2017 og hadde sitt konstituerende møte 23. juni. I møtet ble det bestemt at den nye kommunen skal hete Kristiansand og de vedtok sentrale prinsipper og føringer for sammenslåingsprosessen. Fellesnemndas funksjonsperiode går ut når nytt bystyre for den nye kommunen er konstituert i oktober 2019. Nemdas medlemmer og varamedlemmer består av de folkevalgte i by- og kommunestyrene, i tråd med inndelingslova. Nemnda møtes en gang i månenden og har 31 medlemmer fordelt på syv fra Songdalen, ni fra Søgne og 15 fra Kristiansand.

Her kan du finne navn og bilde av alle medlemmene i fellesnemnda.

Åpne møter 

Fellesnemdas møter er åpne for alle og oversikt over dato for møtene, saksliste og refrat fra disse finnes på Politisk Agenda. Les mer om mandatet for fellesnemnda her.

Nye Kristiansand blir en realitet fra og med 1. januar 2020. I desember 2019 gjennomføres første ordinære møte i bystyret i den nye kommunen for å vedta budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Kristiansand har lederen av fellesnemnda – ordfører Harald Furre.

Innkalling og protokoll for møtene

Møtedatoer for 2019 finner du her

Møter i fellesnemndas arbeidsutvalg

Partssammensatt utvalg 

Møter i partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg er det koordinerende og øverste utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Forholdet mellom kommunene som arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner er regulert i kommunelovens § 25 og Hovedavtalen.  

Disse sitter i det partssammensatte utvalget

Fra fellesnemnda: Jan Erik Tønnesland (leder), Grete K. Skaara (nestleder), Ida Grødum, Jack Andersen, Bjørn Egeli, Renate Hægeland og Mette Gundersen.

Tillitsvalgte: Are Herdlevær, Torgeir H. Hareland, Janne Slotte, Kristian Espedal Larsen, Ingun Håland og Pål Tjøm.

I tillegg møter disse med tale- og møterett: Åse Birkrem fra YS, Knut Knutsen fra Akademikerne og hovedverneombudene i kommunene. 

Her finner du oversikt over møtene i partssammensatt utvalg for 2017 og 2018, inkludert protokoller. (Klikk på pilene for å bytte år). 

Partssammensatt utvalg (PSU) 

Drøftingsmøter

Her finner du oversikt over møtereferatene fra møtene som har funnet sted i arena for drøfting.

29. september 2017
15. november 2017
08. desember 2017
15. januar 2018
9. februar 2018
20. februar 2018
9. april 2018
30. mai 2018
12. juni 2018
17. august 2018
30. august 2018
6. september 2018
24. september 2018
24.september 2018 - Innspill til referatet
11. oktober 2018
15. oktober 2018
22. oktober 2018
2. november 2018

19. november 2018 referat
19. november 2018_vedlegg 1 - tidsplan innplassering nivå to og tre
19. november 2018_vedlegg 2 - utkast til kommunikasjonsplan omstilling 
19. november 2018_vedlegg 3 - mulig ansettelsesstopp
19. november 2018_vedlegg 4 - utvalgskriteriger og utvalgskretser  
19. november 2018_vedlegg 5 - stillingsbeskrivelser på nivå to og tre
19. november 2018_vedlegg 6 - organisasjonsstruktur nivå to og tre

10. desember 2018

14. januar 2019

14. mars 2019

25. mars 2019

28. mars 2019

12. april 2019

28. mai 2019

3. juni 2019

 

Offentlig journal

Offentlig journal for nye Kristiansand 

Mer om sammenslåingen

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forfatter: zt
Publisert: 21.09.2017 12:47