Å bygge ny kommune

Her finner du svar på en rekke grunnleggende spørsmål om sammenslåingen, både for ansatte og innbyggere.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hvorfor blir Kristiansand,
Søgne og Songdalen en kommune fra 2020?

Stortinget vedtok i juni 2017 at Søgne, Songdalen og Kristiansand skal slås sammen til en ny kommune fra 1. januar 2020.

Det var 428 kommuner i landet før arbeidet med kommunereformen startet i juni 2014.

1. januar 2020 vil antallet være 356.

Hva er det overordnede målet for kommunereformen?

  • Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vi legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet.
  • Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Kommunegrensene skal i større grad tilpasses  naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
  • Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger.

(Hentet fra kommunereform.no)

Vil innbyggerne fortsatt få samme tjenestetilbud?

Tjenester som krever nærhet til bruker og kunnskap og kjennskap til nærmiljøet, skal fortsatt leveres lokalt. Dette er det som kalles for stedsavhengige tjenester. Eksempler på stedsavhengige tjenester er skoler, SFO, barnehager, sykehjem, bemannede boliger, bibliotek, servicetorv, helsestasjoner og baser for tekniske driftstjenester, hjemmebaserte tjenester (soner), frisklivssentral og fritidsklubber.

Hvor kan innbyggerne besøke kommunen for å få hjelp fra 2020?

Det vil fortsatt være servicekontor i rådhusene i Tangvall og Nodeland og i Rådhuskvartalet i Kristiansand.

Innbyggerne vil også kunne besøke den nye kommunen på hjemmesiden som vil være i drift fra 1. januar 2020. Der vil de finne informasjon om kommunens tjenester, søknadsskjemaer og selvbetjeningsløsninger.

Navn

Den nye kommunen skal hete Kristiansand. Kristiansands byvåpen blir byvåpenet for den nye kommunen.

Politisk organisering

Bystyret blir det høyeste politiske organet, og skal bestå av 71 representanter.

Formannskapet blir det nest øverste politiske organet, og skal bestå av 15 av bystyrets medlemmer. Formannskapet får koordinerende funksjoner, ansvar for sektorovergripende politikkområder og helhetlig samfunnsutvikling.

Det blir seks hovedutvalg, basert på fagsektorområder. Det blir også et eget utvalg for eiendom og eierskap, et kontrollutvalg og et administrasjonsutvalg. Rollen som partssammensatt utvalg ivaretas av administrasjonsutvalget og av hovedutvalgene.

Administrativ organisering

Rådmannen er det øverste administrative lederen.

Sju direktører får ansvar for hvert sitt område. (Oppvekst og læring. Helse og mestring. Kultur, frivillighet og innbyggerdialog. Miljø, byutvikling og teknisk. Samhandling og innovasjon. Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap. Organisasjon, personal og stab.) På nivået under skal det være kommunalsjefer og enhetsledere.

Kartlegging av de tre kommunene | Grunnlagsdokumentet

Dette dokumentet skal gi oss økt kunnskap om dagens tre kommuner, sikre sammenheng og prioriteringer på tvers av fag og organisatorisk inndeling og sjekke om vedtatte politiske føringer gir gode nok rammer for videre arbeid. Første høringsfrist var 9. april 2018.  Oppdatert versjon av grunnlagsdokumentet ble vedtatt i fellesnemnda 29. mai 2018.

Lenke til grunnlagsdokumentet.

Hva betyr sammenslåingen for meg som ansatt?

Ingen skal miste jobben eller gå ned i lønn som følge av sammenslåingen.

De aller fleste ansatte vil fortsette å arbeide på samme sted som i dag. Omtrent 80 prosent av de tre kommunenes ansatte arbeider nemlig med såkalte stedsavhengige tjenester. Fellesnemnda har bestemt at slike tjenester fortsatt skal være nær innbyggerne som bruker tjenestene. Eksempler på stedsavhengige tjenester er skoler, SFO, barnehager, sykehjem, bemannede boliger, bibliotek, servicetorv, helsestasjoner og baser for tekniske driftstjenester, hjemmebaserte tjenester (soner), frisklivssentral og fritidsklubber.

Det kan skje endringer i stillingsinnhold, tittel og fysisk arbeidssted for noen ansatte. Slike endringer er mest aktuelt for ansatte med ulike lederstillinger i administrasjonsbyggene i de tre kommunene.

Hvor kan jeg henvende meg når jeg har spørsmål?

Du kan sende spørsmål direkte til programmet på e-post.

Din nærmeste leder kan også gi deg informasjon om det som skjer i arbeidet.

En rekke tillitsvalgte er med i arbeidet. Kontaktinformasjon til tillitsvalgte.

Hvordan kan jeg påvirke det som skjer i prosessen?

  • Du kan gi innspill gjennom din egen leder i dagens linjeorganisasjon.
  • Du kan gå via tillitsvalgte.
  • Du kan også delta i aktuelle workshoper om prosessene, dersom du får en invitasjon til det.
  • Du kan delta med spørsmål på informasjonsmøter.

 

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 08.10.2018 09:29