For ansatte

Det er et viktig prinsipp for sammenslåingen at de ansatte ivaretas på en god måte med de tillitsvalgte aktivt til stede i prosessen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Involvering og medvirkning

På denne siden (og dette nettstedet) vil du til en hver tid finne oppdatert informasjon om sammenslåingsprosessen. Det er avgjørende viktig for prosessen at tillitsvalgte og hovedverneombud involveres på riktig nivå og på riktig tidspunkt.

Saksnotat til drøfting

I dag, fredag 7. september gikk følgende saksnotat ut til tillitsvalgte. Lenke til saksnotat.

Det beskriver endelig avklaring av innholdet i stabs- og kommunalområdene. Drøftingen finner sted mandag 24. september.

Her er lenke til de 72 høringsuttalelsene som er kommet inn.

Her er lenke til Agenda Kaupang-rapporten fra april.

Her er lenke til høringsuttalelsene for ansvarsfordeling som gikk ut før sommeren.

 

Oppdatert presentasjon om status i nye Kristiansand

Informasjon til ansatte 7. september

Kommunikasjonsstrategi for programmet nye Kristiansand

Kommunikasjonsstrategien for nye Kristiansand ble vedtatt i fellesnemnda 30. januar.

Strategien i sin helhet finner du her.

Klikk på lenkene nedenfor for å lese informasjonsskriv til ansatte  

Informasjonsskriv 7. september 2018

Informasjonsskriv 26. juni 2018

Informasjonsskriv 3. mai 2018

Informasjonsskriv 7. mars 2018

Informasjonsskriv 22. januar 2018

Informasjonsskriv 8. desember 2017

Informasjonsskriv 12. oktober 2017

Grunnlagsdokument for programmet nye Kristiansand

Dette dokumentet skal gi oss økt kunnskap om dagens tre kommuner, sikre sammenheng og prioriteringer på tvers av fag og organisatorisk inndeling og sjekke om vedtatte politiske føringer gir gode nok rammer for videre arbeid. Første høringsfrist var 9. april 2018.  Oppdatert versjon av grunnlagsdokumentet ble vedtatt i fellesnemnda 29. mai 2018.

Lenke til grunnlagsdokumentet.

Arenaer for medvirkning

Foreløpig er det etablert tre arenaer for medvirkning. Den ene arenaen er prosjektrådene for de administrative prosjektene hvor de hovedtillitsvalgte har minst to faste representanter i hvert råd (se oversikt under). 

Den andre arenaen er partssammensatt utvalg (PSU). Mandat og sammensetning ble vedtatt i fellesnemndas møte 31.august.

Bildet av det partssammensatte utvalget er tatt i forbindelse med utvalgets andre møte 24. oktober. I første rekke fra venstre: Ida Grødum (H, Songdalen), Ingun Håland (Unio, Kristiansand), Eva Berglund Åsland (prosjektleder/programleder), Jan Erik Tønnesland (Ap, Songdalen. Leder av utvalget), Renate Hægeland (H, Kristiansand) og Mette Gundersen (Ap, Kristiansand). I midterste rekke fra venstre: Kristian Espedal Larsen (Unio, Songdalen), Janne Slotte (LO-kommune, Songdalen), Are Herdlevær (LO-kommune, Søgne), Vibeke Wold Sunde (Akademikerne, Søgne. Vara for Torgeir H. Hareland (Unio)) og Grete K. Skaara (KrF, Kristiansand. Nestleder av utvalget). I bakerste rekke fra venstre: Åse Birkrem (YS – Kristiansand. Møte- og talerett. Også vara for Ingun Håland), Pål Tjøm (LO-kommune, Kristiansand), Jack Andersen (H, Søgne), Knut Knutsen (Akademikerne, Kristiansand. Møte- og talerett. Også vara for Pål Tjøm) og Bjarne Lauvås (hovedverneombud, Kristiansand. Møte- og talerett). Foto: Svein Tybakken

Arena for drøfting

Den tredje er arena for drøfting. Dette er et representativt organ for å drøfte tema som gjelder overordnede problemstillinger i sammenslåingsprosessen. De tillitsvalgte har avklart at dette skal bestå av deres representanter i partssammensatt utvalg (PSU), både faste representanter og vara, samt representanter fra Norges Sykepleierforbund (NSF) og Fellesorganisasjonen (FO). 

Tillitsvalgte

Har du spørsmål om den nye kommunen eller dine rettigheter som ansatt, ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt.

Følgende seks tillitsvalgte er faste medlemmer av det partssammensatte utvalget, og representerer alle ansatte.  Utvalget skal blant annet gi uttalelser i saker om overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Fordeling av tillitsvalgte i de administrative prosjektene.

Kristiansand:

Pål Tjøm (LO-kommune): 415 35 054

Ingun Håland (Unio): 984 05 990

Songdalen:

Janne Slotte (LO-kommune): 901 31 633

Kristian Espedal Larsen (Unio): 970 27 043

Søgne:

Are Herdlevær (LO-kommune): 452 64 577

Torgeir H. Hareland (Unio): 909 56 317

Ansattes vararepresentanter til partssammensatt utvalg:

Kristiansand:

Knut Knutsen (Akademikerne): 458 73 909 (for Tjøm)

Åse Birkrem (YS): 482 25 004 (for Håland)

Songdalen:

Bente Uldal (Lo-K): 905 46 312 (for Slotte)

Kay Christian Jørgensen (Akademikerne): 945 45 343 (for Larsen)

Søgne:

Eva Frøysland (YS): 478 51 832 (for Herdlevær)

Vibeke Wold Sunde (Akademikerne): 997 66 173 (for Hareland)

Mandat

Det partssammensatte utvalget består i tillegg av sju politikere fra fellesnemnda.

Disse møter med tale- og møterett i det partssammensatte utvalget: Åse Birkrem fra YS, Knut Knutsen fra Akademikerne og hovedverneombudene i kommunene.

I tillegg til partssammensatt utvalg er det månedlige møter mellom prosjektleder og alle frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene i de tre kommunene.

Arenaer for tillitsvalgte

Hovedverneombud

Søgne: Maigret Nilsen  - 415 12 343

Songdalen: Anne Brattås Steen - 980 59 333

Kristiansand: Bjarne Lauvås - 926 07 002

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 21.09.2017 09:32
/external/ssp/inter-v4/prod/scripts.js