Vedtok overordnet prosjektplan

Fellesnemnda vedtok en rekke strategiske grep for videre arbeid på sitt møte 29. august.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Møte nummer to i nemnda

- Fellesnemnda vedtok enstemmig overordnet prosjektplan for Nye Kristiansand, forteller prosjektleder Eva B. Åsland, som fikk mandat til å etablere prosjektene innen 1. oktober. Foto: Ragna Marie Henden

Både fellesnemndas reglement, prosjektorganisering og møteplan, mandat og sammensetning av partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt på møtet 29. august. Møtet ble holdt i Songdalen kommunestyresal.

Her ble mye av strukturen for det videre arbeid lagt. Prosjektleder Eva B. Åsland presiserte også at planene ikke var «hogd i stein», men det er lagt opp til fleksibilitet.

Saksliste og protokoll

Overordnet prosjektplan

Prosjektleder Eva B. Åsland hadde fått i oppdrag av fellesnemnda å lage forslag til overordnet prosjektplan. Prosjektleder har innhentet erfaringer og informasjon fra flere kommuner som jobber med sammenslåing. Spesielt interessant har det vært å se til Nye Asker, som ligger litt lenger fram i arbeidet med kommunesammenslåing. Prosjektleders forslag til organisering ble enstemmig vedtatt.

Delprosjekter før 1. oktober

Fellesnemnda vedtok å gi prosjektleder mandat til å etablere overordnet prosjekt for administrasjon og ledelse, i tillegg til seks delprosjekter. Videre fremdriftsplan er at detaljering av mandater og bemanning av alle prosjekter skal være avklart senest 1. oktober, og alle prosjekter skal være i gang senest 15. oktober. Prosjektleder skal rapportere fra prosjektene til fellesnemnda 31. oktober.

I tillegg til overordnet prosjekt etableres det delprosjekter innen:

1. Utdanning og oppvekst

2. Helse, sosial og omsorg

3. Klima, miljø og teknisk

4. Kultur, idrett og fritid

5. Digitalisering

6. Økonomi og eiendom

Det videre arbeidet med detaljering av mandater, ansettelse av prosjektledere og avsetning av interne ressurser, gjøres i nært samarbeid med rådmennene i de tre kommunene.

Prosjektgruppene og arbeidsgrupper skal ha deltakere fra alle tre kommunene.

- Alle prosjekter skal ha egne prosjektledere (interne eller ved bruk av konsulenter), og prosjektet gjennomføres i henhold til Difis prosjektveileder. Samtlige administrative prosjekter rapporterer til prosjektleder. I hvert delprosjekt vil det være et fagråd (prosjektstyre) bestående av representanter fra alle tre kommunene. De skal sørge for en faglig kvalitetssikring av leveransen fra det enkelte delprosjekt, informerer prosjektleder Åsland.

Prosjektorganisering av Nye Kristiansand

Partssammensatt utvalg

Fellesnemnda vedtok vedlagte forslag til partssammensatte utvalg.

Prosjektleder Eva B. Åsland presiserte at mandat som ble lagt fram var i tråd med Hovedavtalen.

– Godt samarbeid med alle tillitsvalgte er avgjørende og viktig for fremdriften og gjennomføringen av prosjektet, presiserte Åsland, og vektla at tillitsvalgte skal delta i alle delprosjektene og arbeidsgruppene.

Fellesnemnda vedtok enstemmig følgende arbeidsgiverrepresentanter til partssammensatt utvalg:

Jan Erik Tønnesland (Ap) - Vara: Terje Imeland (KrF)
Ida Grødum (H) - Vara: Monica Hagen (Ap)
Jack Andersen (H) - Vara: Arild Berge (V)
Bjørn Egeli (Ap) - Vara: Torfinn Kleivset (KrF)
Renate Hægeland (H) - Vara: Ivar Bergundhaugen (V)
Mette Gundersen (Ap) - Vara: Trond Blattmann (Ap)
Grete K. Skaara (KrF) - Vara: Stian Storbukås (FrP

Jan Erik Tønnsland ble valgt som leder, mens Grete K. Skaara ble valgt som nestleder.

Delegering av myndighet

Fellesnemnda vedtok prinsipper for delegering av myndighet til prosjektleder. Prosjektleder gis blant annet fullmakt til å ansette og leie inn personell i prosjektperioden. Prosjektleder får også myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for fellesnemnda, for partssammensatt utvalg og for folkevalgte utvalg som fellesnemnda oppretter.

Ansettelse av prosjektleder/rådmann

Søknadsfristen for utlysningen av prosjektleder/rådmann er 1. september. Fellesnemndas leder Harald Furre informerte om fremdriften. Etter planen skal ansettelsen være klar i slutten av oktober.

Egne lokaler

Prosjektleder Eva B. Åsland informerte om behov for å samle prosjektorganisasjonen i egne lokaler. Dette jobbes det med i disse dager.

Fellesnemndas leder informerte om følgende:

Kulturskolesamarbeid

Kristiansand kommune inviterer til samarbeid mellom kulturskolene. Kristiansand kommune mottar storbymidler i 2018, og noe av disse ønskes brukt på å gi barn og unge i Søgne og Songdalen tilbud om å bruke kulturskolen i Kristiansand.

Interkommunale samarbeid og selskaper

Alle interkommunale samarbeid og selskaper må ved bygging av en ny kommune gjennomgås og vurderes. Dette vil være en del av mandatet til et av delprosjektene.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 30.08.2017 08:27