Travle dager for prosjektledelsen

Arbeidet med å bygge nye Kristiansand er i full gang. Konstituert prosjekt- og programleder Eva Berglund Åsland har travle dager sammen med sekretariatet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I god fremdrift

Prosjektleder Eva Berglund Åsland og rådgivere i  programsekretariatet  er glade for at prosjektets hjemmeside er klar for lansering. Fra venstre Preben Rosseland Nilsen (trainee),  Ingrid Skaim, rådgiver (innkjøp), Eva Berglund Åsland og rådgiver Anne Aunevik. Rådgiver Kjell Langenes var ikke til stede da bildet ble tatt. En kommunikasjonsrådgiver skal også på plass i denne staben i løpet av høsten.

– Den administrative organisasjonen er nå snart helt på plass. Det samme er de administrative prosjektene med sine prosjektstyrer og mandat for arbeidet. Det er veldig mye som skal skje fremover og det er godt å se at prosessen er i fremdrift, sier konstituert prosjektleder, som nå er spesielt glad for at nye Kristiansands egen hjemmeside også er på lufta.

– Vi er helt avhengig av god informasjon, både til innbyggerne og ikke minst alle ansatte i våre tre kommuner, om dette skal bli en god prosess. På nettsidene vil alle til en hver tid finne oppdatert informasjon. Vi sender også ut et informasjonsskriv som skal distribueres til alle ansatte på alle arbeidsplasser, sier Berglund Åsland. Hun er opptatt av at hele den kommunale organisasjonen nås med viktig informasjon.

Nå alle

– Vi har mange ansatte som ikke har et kontor eller en PC å jobbe på hver dag. Derfor gjør vi det vi kan for å nå alle. Så blir det enkelt for alle å la seg oppdatere på www.nye kristiansand.no for eksempel på mobilen sin, sier prosjektlederen. Hun minner om at kontaktinformasjon til både de ansattes representanter og prosjektledelsen finnes på hjemmesiden.

– Ansatte eller innbyggere som har spørsmål eller innspill er hjertelig velkommen til å sende oss det de har på hjertet i denne prosessen, sier Berglund Åsland.
Sammenslåingsprosessen er både en stor politisk og administrativ prosess. Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for arbeidet med sammenslåingen og skal lede og styre prosessen. De møtes ca en gang i måneden. Fellesnemnda er sammensatt av 31 politikere fra de tre kommunene: 15 fra Kristiansand, syv fra Songdalen og ni fra Søgne.

Mye informasjon

– Fellesnemnda har hatt to møter. Neste møte blir 31.oktober og alle møtene er åpne for alle, gjør prosjektlederen oppmerksom på. – På nettsidene ligger mye informasjon og lenker til Politisk Agenda som gir oversikt over møtene, sakslister og referater, sier Berglund Åsland. Hun peker på siden med «Spørsmål og svar» på hjemmesiden som godt utgangspunkt for innsikt i hva sammenslåingen innebærer.

Eva Berglund Åsland, som har permisjon fra sin stilling som organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, skal fungere som prosjektleder frem til ny rådmann/prosjektleder for nye Kristiansand er tiltrådt.. Ansettelse av rådmann/prosjektleder vil etter all sannsynlighet skje i fellesnemdas møte 31.oktober. Prosjektledelsen skal etablere sekretariatet i 5. etasje i Sandens-bygget i sentrum av Kristiansand i løpet av oktober.

Programorganisering

– Fellesnemnda har bestemt at sammenslåingsprosessen skal organiseres som et program, og bestå av en rekke både administrative og politiske prosjekter – også noen som blir en blanding av politiske og administrative samarbeidsprosjekter. Prosjektene får hvert sitt mandat, og hvert prosjekt har en styringsgruppe og egen prosjektleder, forteller Berglund Åsland, som har rollen som både prosjekt- og programleder og administrativ leder for prosessen inntil Camilla B. Dunsæd begynner i jobben 1. februar 2018. Berglund Åsland og rådmennene i de tre kommunene utgjør et administrativt programstyre.

Foreløpig er det kun de administrative prosjektene som er under etablering. Følgende syv prosjekter skal igangsettes i løpet av oktober:

  • Utdanning og oppvekst
  • Helse, sosial og omsorg
  • Teknisk, klima, miljø og eiendom
  • Kultur, idrett og fritid
  • Digitalisering
  • Økonomi og eierskap
  • Administrasjon og ledelse

Involvering

– Det er avgjørende viktig at tillitsvalgte og hovedverneombud involveres i prosessen på riktig nivå og på riktig tidspunkt. Foreløpig er det etablert tre arenaer der de ansattes representanter og verneombud er aktivt med. Dette er i prosjektstyrene for de administrative prosjektene hvor de har minst to faste representanter, i Partsammensatt utvalg hvor de har seks representanter (to fra hver kommune) og det er etablert arena for drøfting. I tillegg gjennomføres det månedlige faste informasjonsmøter mellom prosjekt/programleder og alle hovedtillitsvalgte.

– Prinsippene som fellesnemda har vedtatt for sammenslåingsprosessen slår fast at den nye kommunen skal vektlegge utvikling av et godt trepartssamarbeid – et tett samarbeid mellom politikere, administrativ ledelse og fagforeninger, for å utvikle de kommunale tjenestene. Jeg er glad for at vi har en konstruktiv og god dialog partene i mellom i dette arbeidet, avslutter prosjektleder Eva Berglund Åsland.

Forfatter: Svein Tybakken (tekst og foto)
Publisert: 12.10.2017 08:51