Stort engasjement på informasjons- og innspillsmøte

Universell utforming av fremtidige nettsider, brukermedvirkning og etablering av lovpålagte råd var noen av temaene som kom opp da helse- og sosialprosjektene i nye Kristiansand inviterte til et informasjons- og innspillsmøte med brukergrupper fra Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– Hensikten med møtet var både å orientere om status i programmet nye Kristiansand og å få innspill fra deltakerne på hvordan de selv ønsker å bidra inn i prosessen med å bygge ny kommune, forklarte prosjektleder Elisabeth Engemyr som innledet møtet.

Blant deltakerne var blant annet representanter fra den enkelte kommunes råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, Kirkens Bymisjon, A-larm, Mental Helse Vest-Agder, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kristiansand Demensforening, Kristiansand Revmatikerforening, Norsk Revmatikerforbunds fylkeslag og Norges Blindeforbund.

Prosjektleder Elisabeth Engemyr i dialog med noen av møtedeltakerne

Etter en kort introduksjonsrunde av samtlige deltakere gav Elisabeth ordet til Bjarte Austvik som orienterte om programmet nye Kristiansand og videre fremdrift.

– Som en del av kartleggingsfasen i prosjektet har vi stilt mange spørsmål de siste to månedene. I dag anbefaler vi dere å gjøre det samme, oppfordret han og la til: ­– Vi trenger direkte innspill fra dere.

Prosjektlederne Elisabeth Engemyr og Bjarte Austvik

Bygging av nye Kristiansand ble vedtatt politisk 8. juni 2017, og hensikten er blant annet styrket lokaldemokrati og bedre og mer robuste tjenester til innbyggerne.

Oppgaver i plenum

Diskusjonen foregikk i plenum og deltakerne ble spurt om hvilke temaer de ønsker å få belyst i forbindelse med bygging av ny kommune – og hvordan de ønsker at deres innspill skal tas videre. Samtlige råd og organisasjoner deltok i diskusjonen og det var stort engasjement og god temperatur.

Mange konkrete forslag kom på bordet. Norges Blindeforbund og Rådet for funksjonshemmede var godt representert på møtet

Ønsker å bidra

De om lag 20 som var til stede på møtet hadde en rekke konstruktive innspill og samtlige var tydelige på at de ønsker å være med og bidra videre som deltakere i konkrete arbeidsgrupper eller «workshop-er» med enkelttema/fagfokus.

Det kom mange gode innspill fra møtedeltakerne. I forgrunnen Solveig Norquist fra Songdalens felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Til høyre i bildet hennes mann. Bakerst til venstre: Øystein Reinhartsen fra Kirkens Bymisjon

Innspillene som kom frem i plenum ble behørig notert ned, og vil bli distribuert til møtedeltakerne via e-post. Eksempler på konkrete innspill var for eksempel: At det er viktig at eldreråd og råd for funksjonshemmede er på plass når den nye kommunen er ferdig, dvs. samtidig som hovedutvalgene oppnevnes, og at man bør forhindre at de svakeste av de svake opplever å ikke få hjelp når «alt» av støtteapparat tar sommerferie. Også ting som viktigheten av positive ord, ref. uttrykket ‘livsmestringsenhet’ fra Songdalen kom frem i møtet. Andre ting som ble foreslått var lærings- og mestringssenter på kommunenivå, inspirert av såkalte recovery-skoler i Bergen. Prinsippet går ut på at folk som selv har slitt med psykisk helse er med og utformer hvilke kurs de i samme situasjon trenger. Dette er ressursbesparende og man unngår stigmatisering.

Det ble også tid til litt dialog rundt bordene. Fv.: Else Tellefsen og Helg Eg Johansen fra Seniorrådet i Kristiansand

Veien videre

– Hjertelig takk for alle gode innspill. Vi tar dem med oss inn i det videre arbeidet og ser frem til neste treff, understreket Elisabeth og Bjarte. Prosjektlederne kommer til å ta initiativ til et nytt samarbeidsmøte i april.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 07.02.2018 13:14