Starter samarbeid om sikkerhet nå

Allerede før vi er blitt en ny storkommune, starter Søgne, Songdalen og Kristiansand på et felles samfunnssikkerhetsarbeid ved å utarbeide en felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for nye Kristiansand. Dette er et viktig ledd i planstrategien for den nye kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I 2017 opplevde regionen flom flere steder. ROS-analyser gjøres blant annet for å være forberedt dersom lignende situasjoner skulle skje igjen (foto: Kjartan Bjelland).

– Hver kommune har tidligere utarbeidet sine egne ROS-analyser, en analyseform som kartlegger uønskede hendelser som kan inntreffe. Nå skal disse analysene revideres og gjøres om til en ny felles analyse for nye Kristiansand, forklarer Silje Solvang, prosjektleder for delprosjektet felles ROS-analyse. Hun legger til at ROS-analyse er lovpålagt og at føringene for arbeidet legges av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Viktig med godt grunnlag

– Alle tre kommunestyrene har vedtatt at man skal starte opp arbeidet med felles planstrategi, et arbeid som krever at det ligger en helhetlig ROS-analyse i bunnen, understreker Solvang. – Den nye ROS-analysen vil gi verdifulle innspill til planstrategien og legger blant annet grunnlaget for beredskapsplanen for nye Kristiansand, som må kunne iverksettes når den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020. En god beredskapsplan fordrer grundig arbeid, systematisk og metodisk tilnærming og stram struktur.

Prosjektleder for ny ROS-analyse, Silje Solvang (foto: Svein Tybakken).

Solvang understreker at en ROS-analyse handler om å være mest mulig forberedt og forbygge så godt man kan. Dersom noe uforutsett likevel skulle inntreffe, vil en ROS-analyse og en godt gjennomarbeidet beredskapsplan gjøre at skader og konsekvenser blir redusert til et minimum. – Vi vet ikke når vi får bruk for en slik plan, og det er derfor viktig at den er klar og operativ allerede 1. januar 2020.

Vedtatt i fellesnemnda

I regi av programmet nye Kristiansand er det gjort en ROS-analyse tidligere. Denne gjaldt for arbeidet med sammenslåingen. ROS-analysen som starter opp nå, gjelder for uønskede hendelser som kan skje i den nye kommunen etter sammenslåingen, og oppdraget er også forankret i fellesnemnda av påtroppende rådmann.

– At vi gjør en felles innsats for ROS-analysen i de tre kommunene nå, legger et viktig grunnlag for det videre arbeidet med nye Kristiansand. Vi kan dermed sikre at vi tidlig har klart en beredskapsplan for den nye kommunen. Det er mye som skal gjøres det neste året, og det er godt å slippe å gjøre arbeidet med ROS-analysene flere ganger, sier påtroppende rådmann Camilla B. Dunsæd.  

Workshoprekke i høst

I høst skal en rekke workshoper holdes for å gjennomføre selve ROS-analysen. Noen deltakere blir med på mange av workshopene, andre er inviterte til et par. Første runde blir hovedsakelig for fagfolk fra kommunene, sammen med prosjektledere og prosjektgruppa i nye Kristiansand. Da blir det en blanding av både fag- og breddekunnskap. De skal drøfte årsaker til hendelser, konsekvenser, sannsynlighet og tiltak. I andre runde med workshoper blir også eksterne aktører invitert. Det vil bli samme tema, men man vil nå jobbe videre med grunnlaget fra første runde, som kommunen mener er relevant.

–  De eksterne aktørene representerer dybden og kommer med innspill på ting kommunen ikke kjenner til. Det er derfor viktig at de deltar med sin kunnskap, sier Solvang.

Til sist blir det en skriftlig runde med kvalitetssikring, der et ferdig utkast vil sendes til alle deltakere. Dersom det er behov for det, vil det gjennomføres et siste oppklaringsmøte. Første utkast til ROS-analyse skal foreligge 15. november.

Breddekunnskap

I tillegg til prosjektleder vil det være ressurser fra fagmiljøene i de tre kommunene, fra programmet nye Kristiansand, samt eksterne fagressurser som bidrar inn i delprosjektet. Det er totalt fem faste deltakere, blant annet beredskapskoordinator i Søgne og beredskapsleder i Kristiansand og Søgne. I tillegg vil prosjektlederne i nye Kristiansand være involverte i workshoper, de representerer bredden i en rekke fagområder, og kan komme med innspill fra sine fagfelt.

– Det er viktig å ha med både bredde og dybde blant ressursene som skal delta i delprosjektet og workshopene. Det er en sterkere tendens enn tidligere å tenke tverrsektorielt og å unngå silotenking i ROS-analyser. Ofte rammes flere faggrupper av en uønsket hendelse, selv om hendelsen hører til en bestemt sektor, sier Solvang.

Hun trekker frem et eksempel: En hendelse som i utgangspunktet er knyttet til teknisk sektor vil ofte ha brukere som hører til under helse og mestring eller oppvekst og læring. Det er derfor viktig at disse sektorene deltar i arbeidet og kan si noe om hvordan hendelsen påvirker deres brukergrupper.

–  En tverrsektoriell tankegang vil føre til best mulig resultater, slår hun fast og legger til: Vi i prosjektet setter stor pris på at flere ulike grupper og miljøer, både internt og eksternt, setter av tid og bidrar inn i arbeidet med dette.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 14.08.2018 09:19