Risiko og sårbarhet i byggingen av ny kommune

Ønsket om å bevare det som er, ressursknapphet, datatrøbbel og manglende felles identitet og kultur. Dette er noen av tingene som er på lista over «uønskede hendelser» i nye Kristiansand sin risiko- og sårbarhets analyse (ROS).

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra venstre Kjell Sverre Langenes og Preben Rosseland Nilsen

Vi har hatt en prat med rådgiver Kjell Sverre Langenes i nye Kristiansand. Han har blant annet jobbet med dette feltet sammen med trainee Preben Rosseland Nielsen.

– Bygging av ny kommune er et stort og omfattende program, og derfor er det viktig for oss å prøve å avdekke ting som kan føre til uønskede hendelser så tidlig som mulig, slik at vi kan sette inn forebyggende tiltak, forklarer Kjell Sverre som har lang fartstid i Songdalen kommune, blant annet som beredskapssjef. – Før vi startet opp programmet nye Kristiansand for fullt foretok vi den første ROS-analysen. Vi identifiserte uønskede hendelser for programperioden frem til 1.1.2020 og vurderte disse sammen med et utvalg ledere fra toppledergruppene, i samarbeid med tillitsvalgte og hovedverneombud fra Kristiansand, Søgne og Songdalen. Vi kommer til å foreta flere analyser underveis etter behov, legger han til.

Noen definisjoner

Risiko og sårbarhet er definert som følger:

Risiko er et uttrykk for den faren som en uønsket hendelse representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Man kalkulerer risiko ved å gange sannsynligheten med konsekvensene dersom hendelsen inntreffer, altså: Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Dersom konsekvensene av en situasjon er dramatiske kan risikoen være høy, selv om sannsynligheten for at den uønskede hendelsen inntreffer er liten.

Sårbarhet sier noe om en organisasjons evne til å fungere og oppnå sine mål i en situasjon der systemet utsettes for påkjenninger. Det sier med andre ord noe om hvor robust organisasjonen er under press.

– Dersom en liten kommune har én person som innehar en veldig sentral rolle og vedkommende fungerer i rollen helt alene er sårbarheten til kommunen stor, dersom vedkommende skulle bli utsatt for en ulykke, forklarer Kjell Sverre. – I en stor kommune vil det i noen tilfeller være flere personer som har samme kompetanse og lignende roller. Et midlertidig frafall av én person vil ikke merkes i samme grad som det vil i en mindre kommune. Sårbarheten blir derfor mindre.

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens

Risiko- og sårbarhetsanalysen som er foretatt i nye Kristiansand er basert på risikobildet slik det fremstod 23. oktober 2017. I etterkant har Kjell Sverre og Preben hentet inn forslag til risikoreduserende tiltak, og noen av disse er allerede iverksatt.

– Vi har brukt en skala fra 1-5 for sannsynlighet og konsekvens, forklarer Kjell Sverre. – Dersom en uønsket hendelse får en risikoscore som er høyere enn 14 (når man ganger sannsynlighet og konsekvens) setter vi inn risikoreduserende tiltak, i noen tilfeller gjør vi også det på hendelser med lavere score.

ROS-analysen til programmet nye Kristiansand fra november etter tiltak var satt i verk

Hva har den høyeste risikoscoren i analysen nå?

– Manglende kapasitet og ressursknapphet i programmet står nå med risikoscore 16, det samme gjør budsjettunderskudd i programmet. På begge disse punktene har vi allerede satt inn tiltak, forklarer Kjell Sverre. –  Vi bruker for eksempel eksterne konsulenter og vi har frikjøpt tillitsvalgte og prosjektledere som bidrar tungt inn i programmet.

Med innbyggerne i fokus

– Et viktig prinsipp fremover er å unngå store utviklingsprosjekter eller utredninger nå som vi skal bygge ny kommune, understreker Kjell og legger til at det viktigste er å holde tjenestetilbudet oppe for innbyggerne våre. De skal ideelt sett ikke merke at det skjer en stor omstilling i kommunen på annen måte enn at tjenestetilbudet forhåpentlig blir enda bedre på lengre sikt.

ROS

I ROS-analysen som er utarbeidet for selve prosessen med å bygge ny kommune, har vi forsøkt å trekke på erfaringer fra andre kommuner i samme situasjon. Etter at vi har gjort våre egne vurderinger, ser vi at risikobildet er ganske likt med andre kommuner.

Som et apropos til denne ROS-analysen, kan det nevnes at fellesnemnda har vedtatt en intensjon om å starte arbeidet med å gjøre en felles overordnet ROS-analyse for nye Kristiansand som vil gjelde hele storsamfunnet i den nye kommunen, ikke bare selve etableringen av kommuneorganisasjonen.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 20.02.2018 14:33