Nå skal gebyrer og avgifter harmoniseres

Når de tre kommunene slås sammen, er målet at de aller fleste betalingssatsene skal bli like. Arbeidet er svært omfattende, og gjøres i etapper.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– Det er et svært krevende arbeid, for de tre kommune har rigget sine betalingssatser på ulike måter, men vi er godt i gang, sier Nina Hauge, prosjektleder for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye Kristiansand.

Målet er at de aller fleste betalingssatsene, enten det gjelder gebyrer, avgifter eller egenbetalinger, skal bli like for alle innbyggerne i nye Kristiansand. Det vil bli en gradvis overgang fra 2019.

 Nina Hauge, prosjektleder for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye Kristiansand (foto: Elin Osnes Strand)

Harmoniseringen er delt inn i fire hovedgrupper:

•   Allerede harmoniserte

•   Harmoniseres i løpet av 2019

•   Harmonisert fra kommunesammenslåingen i 2020

•   Ikke aktuelt med harmonisering

 

Hauge forklarer at de satsene som er planlagt harmonisert i 2019 forutsetter at hver kommune vedtar dette i budsjett og handlingsplaner. Samtidig vil noen av dagens forskjeller innenfor de såkalte selvkostfinansierte tjenestene øke noe fra 2018 til 2019, før de bli harmonisert fra 2020.

– Det gjelder der innbyggerne skal betale gebyr som tilsvarer kommunens kostnader på det aktuelle området. Kommunene har i dag ulik størrelse på selvkostfond per innbygger, og disse skal bli tilnærmet like ved inngangen til 2020, og derfor må vi regulere fondstørrelsen ved hjelp av gebyrsatsene.

 

Her er noen av de viktigste satsene:

Disse satsene er allerede harmonisert mellom de tre kommunene:

•   Vigsel

•   Satser for kontroller og tilsyn med salg av tobakk 

•   Renovasjon, inkl. salg av bioposer o.l.

•   Delings- og konsesjonssaker 

•   Foreldrebetaling for barnehageplass 

•   Bevilgningsgebyr, unntatt såkalt «enkelt skjenk» 

 

Følgende betalingssatser anbefales harmonisert fra 2019:

•   Langtidsopphold på sykehjem og institusjon 

•   Hjemmehjelp og praktisk bistand i hjemmet 

•   Korttidsopphold på sykehjem, samt rehabilitering 

•   Dagopphold på sykehjem 

•   Trygghetsalarm 

•   Dagsenter for utviklingshemmede 

•   Bibliotek 

•   Feiing og tilsyn 

•   Båtplasser 

•   Oppmåling 

•   Avfallsdunker 

•   Ulike merkantile tjenester fra service-
torgene 

•   Bevillingsgebyr for «enkelt skjenk»

Følgende betalingssatser anbefales harmonisert fra 2020:

•   Kunnskapsprøver for skjenke-, salgs- og etablererprøver 

•   Leie av kommunale boliger 

•   Betalingssatsene for leie av offentlig grunn 

•   Vann- og avløpsgebyr 

•   Plangebyr 

•   Byggesaksgebyr 

•   Slamtømming 

•   Foreldrebetaling for kost i barnehage 

•   Foreldrebetaling for opphold og kost i SFO 

•   Foreldrebetaling for kost og opphold i SFO for elever med funksjonshemming

•   Foreldrebetaling for kulturskole 

•   Utleie av idrettshaller, grendehus, kulturbygg, gymsaler osv.

•   Meglerinformasjon/meglerpakker 

 

Ikke aktuelt med harmonisering av betalingssatser for følgene områder:

•   Parkering 

•   Ulike varer og/eller tjenester som gjelder spesifikke områder, for eksempel salg av Kristiansandskartet 

 

Usikkert med eiendomsskatten

Eiendomsskatten er ikke med i denne oversikten fordi det ikke er bestemt hvordan den skal harmoniseres. Regjeringen har foreslått store endringer i reglene for eiendomsskatten, og i følge Grethe Helland, ingeniør i Kristiansand kommune vil disse endringsforslagene slå ulikt ut i de tre kommunene.

– Dersom regjeringen får flertall for sitt forslag, skal nye regler for eiendomsskatt gjelde fra 2020. Men det er først når statsbudsjettet vedtas at vi vet hvilket handlingsrom kommunene får, sier Helland.

 

Forfatter: Kari Byklum
Publisert: 22.01.2019 13:46