Lydhøre politikere fikk innspill

Politikerne i fellesnemndas arbeidsutvalg hadde invitert den administrative toppledelsen og de tillitsvalgte på ‘workshop’ i rådhuset 2. januar.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gjestene fra Søgne, Songdalen og Kristiansand fikk anledning til å uttale seg om et overordnet politisk styringsdokument og om politisk organisering av den nye kommunen.

F.v.: Jørgen Kristiansen (Kristiansand Krf), avtroppende rådmann i Kristiansand, Tor Sommerseth, økonomidirektør i Kristiansand Terje Fjellvang og påtroppende rådmann i Kristiansand, Ragnar Evensen (delvis synlig)

Leder for fellesnemnda, Harald Furre, var tydelig i sin tale da han åpnet møtet: – Det er ikke vi politikere som skal bruke denne timen. Dere administrative ledere og tillitsvalgte har arenaen.

I forkant av møtet hadde deltakerne fått et utkast til gjennomlesning som var utarbeidet av programsekretariatet.

Glimt i øyet: Fra venstre Harald Furre (leder for fellesnemnda), Anne Aunevik (rådgiver nye Kristiansand kommune) og Mette Gundersen (Kristiansand AP)

Mål for sammenslåingsprosessen

Fellesnemnda vedtok i møte 31. oktober å utarbeide et dokument som får tydelig frem hvilke visjoner og mål som skal gi retning og motivasjon for arbeidet med å bygge ny storkommune. Arbeidsutvalget i fellesnemnda ble oppnevnt som prosjektgruppe for arbeidet.

– Vi i arbeidsutvalget ønsker at dette dokumentet skal være retningsgivende for aktiviteter og beslutninger i de administrative og politisk prosjektene, og det er derfor viktig at det legges fram for fellesnemnda så snart som mulig. Dokumentet skal drøftes med de tillitsvalgte først, understreket Harald.

Wenche P. Dehlie, helse- og sosialdirektør i Kristiansand, deltok engasjert i diskusjonen (midten). Til høyre i bildet Eva B Aasland, programleder nye Kristiansand

Møtedeltakerne diskuterte formuleringer rundt den foreløpige visjonen fra intensjonsavtalen og de slo fast at målene i dokumentet skulle gjelde Kristiansand kommune som organisasjon og selve prosessen kommunene nå er på vei inn i.

En god kommune for innbyggerne

Alle møtedeltakerne var enige i at det var viktig å skape en god kommune for innbyggerne, og fyndord som utviklingsorientert, veldreven, heltidsfokus, nasjonalt ledende og internasjonalt orientert ble behørig diskutert og innlemmet i styringsdokumentet.

Andre viktige formuleringer og prinsipper som ble diskutert var hjelp til mestring av eget liv, meroffentlighet, digitalisering, trepartssamarbeid og betydningen av samskapning.

Kim Høyer Holum, rådmann i Søgne kommune, deltok også i diskusjonen

– Hvordan ville innbyggerne organisert oss hvis de skulle organisere tjenester til seg selv? lød et av spørsmålene fra salen.

I tillegg til formuleringene ovenfor ble myndiggjorte medarbeidere og delegasjon som prinsipp poengtert fra henholdsvis Songdalen og Kristiansand. En representant fra Søgne understreket også viktigheten av å drive «minst like effektivt som private virksomheter».

Politisk struktur og organisering

Fellesnemnda vedtok i møte 28. november at det skulle startes et arbeid med politisk struktur og organisering, og at arbeidsutvalget skulle være prosjektgruppe.

På workshop-en 2. januar ble de administrative topplederne og tillitsvalgte fra de tre kommunene også invitert til å komme med innspill til politisk struktur. Det kom mange innspill basert både på erfaringer fra dagens organisering, og ønsker om hva som bør ha spesiell politisk fokus i den nye kommunen.

 Arbeidsutvalget i fellesnemnda

Etter formiddagens møte trakk arbeidsutvalget seg tilbake for å diskutere diverse politiske modeller og innspillene som var kommet tidligere på dagen. Programsekretariatet v/ Anne Aunevikpresenterte juridiske rammer, eksempler og erfaringer fra andre kommuner.

 Rådgiver Anne Aunevik fra prosjektsekretariatet i nye Kristiansand kommune presenterte juridiske rammer, eksempler og erfaringer fra andre kommuner

Forskjellige ordninger i dag

En forskjell i de nåværende kommunene er at Kristiansand og Søgne har hatt hovedutvalgsmodell, mens Songdalen har hatt komite-modell. Den største forskjellen mellom disse variantene er at et hovedutvalg kan få delegert myndighet til å ferdigbehandle tildelte saker, mens en komité ikke kan får delegert avgjørelsesmyndighet.

Stian Storbukås (Kristiansand Frp),  Egil Terkelsen (Søgne Frp) og Jørgen Kristiansen (Kristiansand KrF)

Noe er vedtatt – mye gjenstår

– Fellesnemnda har allerede vedtatt at det nye bystyret skal bestå av 71 medlemmer, og at det skal være formannskapsmodell, altså ikke parlamentarisme, forklarer Furre.

Arbeidsutvalget har en rekke avklaringer de må jobbe seg gjennom før de lager forslag som skal vedtas i fellesnemnda. De må for eksempel foreslå formannskapets størrelse og ansvarsområde, samt bestemme seg for om det skal være faste utvalg eller komitémodell, og ikke minst, komme med utkast til hvordan ansvarsområdene mellom de politiske organene skal fordeles.

Harald Furre, leder i fellesnemnda, og Ida Grødum, Songdalen Høyre

– Skal være meningsfylt å være politiker

Harald Furre oppsummerte dagen som følger: De aller fleste ønsker en kommune med stor del av delegering. Både politikere og administrasjon har ansvar for å legge til rette for et politisk styringssystem som gjør det interessant, meningsfylt og gøy å være folkevalgt. Herved er utfordringen gitt til kloke mennesker!

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 05.01.2018 12:21