Lover godt for sammenslåingen

Til tross for forskjellig politisk ståsted og store ulikheter mellom de nåværende kommunene var det en gemyttlig tone som preget programmet da fellesnemnda, rådmennene og administrasjonen i Nye Kristiansand kommune dro på studietur til Århus for å lære om kommunesammenslåing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Foredragsholder og førsteamanuensis Jan Erling Klausen fra Universitetet i Oslo poengterte at han var mektig imponert over det han hadde observert under gruppearbeid og foredrag.

– Dere som sitter her besitter en kapital av tillit og samspill. Dette ‘nailer’ dere,  konkluderte han. En kommentar som ble stående som en god oppsummering av studieturen.

Foredragsholder Jan Erling Klausen fra Universitetet i Oslo

Hentet inspirasjon i Danmark

13.-14. november reiste fellesnemnda, rådmennene og administrasjonen i Nye Kristiansand kommune på studietur til Århus for å lære om kommuneslåing. Danskene ligger nemlig ti år foran oss i løypa når det gjelder akkurat dette og har gjort seg en god del nyttige erfaringer.

 

Gruppearbeid. Fra venstre Andreas Landmark, Harald Furre,  Tove Christine  Welle Haugland og Vidar Kleppe

Harald Furre, ordfører i Kristiansand og leder av fellesnemnda, understreket i sin innledning at formålet med studieturen var å få inspirasjon til å tenke nytt om lokaldemokrati, se på den politiske organiseringen og jobbe med kulturbygging.

Nye roller for kommune og innbyggere

En rekke foredragsholdere var hentet inn både fra universitetet i Roskilde og Oslo, samt fra kommunene Skanderborg, Holdbæk og Aarhus. Et viktig gjennomgangstema for alle innleggene var endringen som har funnet sted når det gjelder kommunens rolle i det danske samfunn og relasjonen mellom kommunen og innbyggerne.

– Kommunen har utviklet seg fra myndighet til servicevirksomhet til å bli medspiller i et lokalt fellesskap, forklarte Henrik Rosenlund Knudsen, sekretariatsjef fra Skanderborg kommune.

 

Harald Furre (høyre) takker foredragsholder Henrik Rosenlund Knutsen

Ad hoc-utvalg

Endringen har latt seg gjennomføre med systematisk bruk av ad hoc-utvalg hvor folkevalgte og innbyggere deltar sammen i komitéer. Komitéene nedsettes av kommunestyret, og bistår sistnevnte med å utforme løsninger på samfunnsutfordringer, som for eksempel unge arbeidsledige, aldrende samfunn, integrering eller utvikling av nærmiljø.

Også innbyggerne har ifølge Rosenlund Knudsen gjennomgått en tilsvarende transformasjon fra undersåtter, til kunder, til ansvarlige samfunnsborgere.

Flere av foredragsholderne mente at denne endringen forsterker de folkevalgtes politiske handlingsrom og underbygger deres rolle som ledere av lokalsamfunnsutvikling. Samtidig bidrar det til å mobilisere innbyggeres egne ressurser og ideer.

Samskaping

Entusiastiske professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitet holdt innlegget «Samskaping, innbyggerdeltagelse og politisk ledelse» hvor han blant annet snakket om Gentoftmodellen. Denne modellen er basert på erfaringer fra Gentoft kommune, en særdeles ressurssterk kommune i Danmark som virkelig har lyktes i å mobilisere og involvere innbyggerne fortløpende i politiske prosesser.

 

Jacob Torfing fra Roskilde Universitet

– Når innbyggerne blir involvert får de eierskap til de politiske sakene og kjenner et felles ansvar for å implementere løsningene. Dette gir oss et medspills-demokrati samtidig som politikernes lederskap styrkes, understreket Torfing.

Aktiv hele livet

Holbæk kommune var også representert blant foredragsholderne, og Thomas de Richilieu presenterte et noe mer nyansert bilde av hvordan Gentoft-modellen kan virke i praksis i en kommune som blant annet har måttet redusere mer enn 600 fulltidsstillinger i perioden 2016 til 2018.

Også Holbæk kommune hadde hatt stor nytte av ad-hoc utvalg til å drøfte utfordringer som arbeidsledighet, oppvekst og omstilling for å få til en satsing de har kalt «Aktiv hele livet».

 

 Harald Furre takker foredragsholder Thomas de Richilieu

– Det som fungerer er blant annet å skape eierskap til løsningene og sette fokus på de menneskene det handler om, sa de Richilieu.     

Eksempler fra Aarhus

Lise Uhre Press, Sekretariatsjef for Aarshus kommune, presenterte gode eksempler på konkrete og målbare ‘Aarhusmål’ som blant annet inkluderte nyskaping av 2000 arbeidsplasser årlig, BNP vekst i Business Region Aarhus/Øystjylland på over landsgjennomsnittet og en CO2 nøytral kommune innen 2030. Uhre Press hadde også spesifikke eksempler på hvordan innbyggerne fikk slippe til og selv bidra til å bygge relasjoner og skape velferd for seg selv og for andre gjennom frivillig arbeid og delaktighet fra familie og venner (en gruppe som de i Aarhus bevisst ikke lenger omtaler som pårørende) på omsorgsboliger.

– Familie og venner kan spise hver kveld på pleiehjemmet, men man skal hjelpe til når man kommer, forklarte hun.

Mandat og sammensetning  

I februar 2018 skal fellesnemnda vedta overordnet politisk organisering av Nye Kristiansand kommune, men allerede 28. november skal det vedtas mandat og sammensetning av en arbeidsgruppe som skal jobbe med politisk organisering og struktur, samt med lokaldemokrati og innbyggerinvolvering fram til juni 2018. Disse temaene ble derfor grundig diskutert i gruppearbeidet under studieturen; i tillegg til evaluering av dagens politiske organisering, samt planer for hvordan det politiske arbeidet skal organiseres i Nye Kristiansand.

 

Nestleder i fellesrådet og ordfører i Søgne, Astrid Hilde, diskuterer politisk organisering sammen med Kjetil Aasen fra Songdalen SP

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 20.11.2017 08:23