Innplasseringsprosess for fase tre

Tre kommuner blir én ny kommune og alle ansatte er med videre. Dette kalles en virksomhetsoverdragelse og mange stillinger overføres til ny kommune uten vesentlige endringer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


 

Ansatte som ikke er innplassert tidligere, og som ikke har stillinger som har vært med i fase 1 og 2, skal nå innplasseres i fase 3 (som også er kalt parallell prosess).

Sammenslåingen av de tre kommunene medfører stort fokus på å etablere en best mulig organisering. Arbeidsgivers behov, gjeldende regelverk, og rammer for omstillingen det er blitt enighet med de tillitsvalgte om, er styrende for innplasseringen. 

Oppgaver og oppgavefordeling innen hvert enkelt fagområde er ikke helt bestemt ennå innen alle ansvarsområder, og det må påregnes en periode der endringer og tilpasninger vil kunne skje også etter at innplassering er foretatt. Blant annet i samsvar med oppfølgingspunkter i notat fra programledelsen om «Organisering av stab- og støttefunksjoner i nye Kristiansand».

Notatet er drøftet i Arena for drøfting og tilsluttet derfra. Programledelsen skal jobbe videre med å følge opp dokumentet både før og etter sammenslåingstidspunktet. Oppfølging av samspillsmodellen vil påvirke hvor og hvordan oppgaver og stillingshjemler organiseres i nye Kristiansand.

Her ser du en oversikt over hvilke stillinger som overføres direkte i ny organisasjon i fase 3, hvilke som overføres, men som kan få endringer i organisatorisk tilknytning og hvilke stillinger som skal kartlegges innen 15. mai.

Helse og mestring

Direkte videreføring i ny organisasjon:

 • Ansatte i sykehjem, soner og boliger
 • Merkantile stillinger (med unntak av merkantile koordinatorer) videreføres der de er ansatt.

Grupper som overføres til ny organisasjon, men som endrer/kan endre organisatorisk tilknytning i forhold til dagens situasjon:

 • Assisterende kommuneoverleger, leger i Søgne og Songdalen overføres til Enhet for samfunnsmedisin (unntatt kommuneoverlege)
 • Psykologer i staber overføres til direktørens stab
 • Undervisningssykehjem/hjemmetjeneste (USHT) overføres til direktørens stab
 • Fysio/ergo overføres til Enhet for fysio-/ergoterapi og hjelpemidler
 • Kjøkken, kafeteriaer og kantiner, samt renhold institusjon, i Søgne, Songdalen og Kløvertun overføres til Enhet for servicetjenester bo- og omsorgssenter
 • Fagstillinger i staber (ansatte i stillinger med krav om master, ernæringsfysiolog, farmasøyt, saksbehandlerstilling med stillingskode 7531) overføres til direktørens stab
 • Enslige mindreårige inkludert merkantil ressurs – overført fra annet kommunalområde
 • HS-servicesenter – grenseoppgang mellom kommunalområder må gjennomgås

  

Grupper/enkeltpersoner som skal kartlegges innen 15. mai:

 • Merkantile koordinatorer (Kristiansand)
 • Personer med stillinger som innehar flere funksjoner i Søgne og Songdalen
 • Sykehjems-overlege

 

Kultur, frivillighet og innbyggerdialog

Direkte videreføring i ny organisasjon:

 • Fritidstjenestene
 • Kulturskolene
 • Bibliotekene
 • Fagstillinger i idrett

Grupper som overføres til ny organisasjon, men som endrer/kan endre organisatorisk tilknytning i forhold til dagens situasjon:

 • Kommunikasjonstjenesten overføres til Kommunikasjonsenheten. Alle enkeltstående kommunikasjonsrådgivere overføres til Kommunikasjonsenheten
 • Servicetorv/-torg overføres til Innbyggertorg
 • Frivilligsentraler overføres til Frivilligenheten
 • Samsen kulturhus, Søgne gamle prestegård og Vågsbygd kultursenter (inkludert historiske bygg) overføres til Kulturarenaer

Grupper/enkeltpersoner som skal kartlegges innen 15. mai:

 • Personer med kombinerte stillinger i de tre kommunene
 • Personer som drifter idrettsanlegg
 • Sekretariatressurs for lovpålagte representative råd og medvirkningsordninger
 • Frivillighetskoordinatorer (unntatt bo- og omsorgssentre)
 • Funksjoner tillagt Innbyggertorg
 • Personer som produserer for Den kulturelle skolesekk og Kulturrullatoren/Spaserstokken (lagt til Produksjonsavdelingen i Kulturskolen)

 

Oppvekst og læring

Direkte videreføring i ny organisasjon:

 • Ansatte i skoler, SFO, barnehager og barnevern
 • Familiesentre, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og barnefysioterapeuter i Kristiansand videreføres der de er
 • Merkantile stillinger videreføres der de er ansatt

Grupper som overføres til ny organisasjon, men som endrer/kan endre organisatorisk tilknytning i forhold til dagens situasjon:

 • PPT overføres til kommunalsjefsområde for Barn og familie
 • Psykososialt team Søgne overføres til Enhet for fag og støtte
 • Forebyggende team Songdalen overføres til Enhet for fag og støtte (en grenseoppgang med kommunalområde Kultur, frivillighet og innbyggerdialog må gjennomføres)
 • Kriminalitetsforebyggende team overføres til Enhet for fag og støtte (en grenseoppgang med kommunalområde Kultur, frivillighet og innbyggerdialog må gjennomføres)
 • SLT Søgne og Songdalen overføres til Enhet for fag og støtte (en grenseoppgang med kommunalområde Kultur, frivillighet og innbyggerdialog må gjennomføres)
 • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og familiesentre i Søgne og Songdalen, overføres til kommunalsjefsområde for Barn og familie
 • Barneergoterapeuter/barnefysioterapeuter i Søgne og Songdalen overføres til kommunalsjefsområde for Barn og familie
 • Grunnskolens pedagogiske støtteenhet (GPD) overføres til kommunalsjefområde for Barn og familie

Grupper/enkeltpersoner som skal kartlegges innen 15. mai:

 • Personer med stillinger som innehar flere funksjoner i Søgne og Songdalen
 • Ledende helsesykepleiere i Søgne og Songdalen
 • Støttepedagoger i barnehager (Søgne og Songdalen) overføres i utgangspunktet til Enhet for fag og støtte, men kartlegges

 

Organisasjon, personal og stab

Direkte videreføring i ny organisasjon:

 • Ansatte på arkivtjenester og sekretariattjenester

Grupper som overføres til ny organisasjon, men som endrer/kan endre organisatorisk tilknytning i forhold til dagens situasjon:

 • IKT-tjenester – grenseoppgang mellom kommunalområder må gjennomgås

Grupper/enkeltpersoner som skal kartlegges innen 15. mai:

 • Personer med stillinger som innehar flere funksjoner i Søgne og Songdalen

 

Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap:

Direkte videreføring i ny organisasjon:

 • Ansatte på lønn, regnskap, kemner og innkjøp

 

Grupper/enkeltpersoner som skal kartlegges innen 15. mai:

 • Personer med stillinger som innehar flere funksjoner i Søgne og Songdalen

 

Miljø og byutvikling

Direkte videreføring i ny organisasjon:

Dagens organisering

Enhet i Miljø og byutvikling

Kristiansand Parkering

Parkeringsenheten

Vann og avløp Kristiansand

Vann og avløp

Vei og prosjekt i Kristiansand

Vei og prosjekt

Ingeniørvesenet produksjon

Ingeniørvesenet produksjon

Parkvesenet drift

Parkvesenet produksjon

Byggesaksbehandlere alle kommuner

Byggesak i plan- og bygg

Avdeling Eiendomsdata-avdelingen og kart og geodata-avdelingen i Kristiansand

Eiendom og geodata

Oppmålere Søgne (og Songdalen)

Eiendom og geodata

Kristiansand bolig selskap

Bolig

Kristiansand byggservice

Byggservice

Renholdere

Byggservice

Vaktmestere

Byggservice eller bolig

Planavdelingen (PBO) i gamle Kristiansand

Planenheten i plan- og bygg

Arealplanleggere fra Søgne og Songdalen

Planenheten eller areal og transport

Faggruppe areal og transport (BS)

Areal og transport

Faggruppe miljøvern (BS)

Miljøvernenheten

Parkvesen administrasjon

Park og grøntutvikling eller landbruk og  friluftsområder

 

 • Merkantile stillinger videreføres der de er ansatt.

Grupper som overføres til ny organisasjon, men som endrer/kan endre organisatorisk tilknytning i forhold til dagens situasjon:

 • Renholdere Songdalen overføres til Byggservice (med unntak av renhold på institusjon i Helse og mestring)
 • Parkering kundemottak - grenseoppgang mellom kommunalområder må gjennomgås

Grupper/enkeltpersoner som skal kartlegges innen 15. mai:

 • Personer med stillinger som innehar flere funksjoner i Søgne og Songdalen
 • Bygg- og eiendomsforvaltning som ennå ikke er kartlagt. Her vil det bli en fordeling mellom i bygg- og eiendomsforvaltning, prosjektsjefens stab og analyse og eiendomsutvikling i klima og areal
Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 08.05.2019 10:09